Home

Protokol o předání zdravotnické dokumentace

Převod zdravotnické dokumentace z listinné do elektronické podoby je tedy možný jen při splnění podmínek stanovených jak v ustanovení § 55 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, tak v ustanovení § 6 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci ve znění novely provedené vyhláškou č. 137/2018 Sb. Protokol o výběru archiválií obsahuje soupis zdravotnické dokumentace nebo jejích částí, které byly vybrány za archiválie a které poskytovatel předá příslušnému archivu k zařazení do evidence archiválií ve lhůtě jím stanovené; pokud příslušný archiv nevybere k zařazení do evidence archiválií žádnou. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Protokol o předání a převzetí PD Strana 1/2 OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: S-A-S STAVBY spol. s r.o. Gagarinova 2770/54 Znojmo, PSČ: 669 02 OR: KS v Brně pod spis. zn. C 8057 IČ: 469 80 318 DIČ: CZ46980318 OR: IČ: DIČ:.

Přejímající org. název a sídlo Zápis o odevzdání a převzetí stavby (nebo její dokončené části) Datum zahájení přejím. řízení Název stavby (nebo její dokončené části) Popis stavby Odpov. stavbyvedoucí Dodavatelská organizace Generální projektant Projektanti ucelených částí Tech. dozor objednatele (investora) Stavební povolení Smlouva o dílo Datum. Povinnosti vedení zdravotnické dokumentace konkretizuje vyhláška č. 98/2012 Sb., která ve své příloze č. 3 stanovuje, že zdravotnická dokumentace o zdravotní péči poskytované registrovaným poskytovatelem v oblasti všeobecného praktického lékařství se uchovává 10 let od změny registrujícího poskytovatele O PŘEDÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE. Žádám o předání zdravotnické dokumentace, uložené na Magistrátu hlavního města Prahy, nově zvolenému poskytovateli, se kterým jsem domluven/domluvena o poskytování zdravotních služeb. Bývalý poskytovatel zdravotních služeb (jméno lékaře)

Předání zdravotnické dokumentace při změně lékaře

Pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

 1. Žádost o předání zdravotnické dokumentace je možné podávat: 1. písemně na adresu: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor zdravotnictví 28. října 117 702 18 Ostrava 2. elektronicky na adresu: posta@msk.cz. Pozn.: Originál zdravotnické dokumentace nelze předat do vlastních rukou pacientů
 2. Předávací protokol - VZOR č. 40/2017 Jedná se o dodání a instalaci: jakož i jejich uvedení do provozu, včetně zaškolení obsluhy a předání technické dokumentace a dalších dokladů k zařízení podle výše uvedené smlouvy. Prodávající zaručuje, že zařízení je funkční a nainstalované tak, aby vyhovovalo.
 3. Žádost o předání zdravotnické dokumentace - pacient [PDF, 114 kB] (12.1.2017) Žádost o zaslání zdravotnické dokumentace - lékař [PDF, 120 kB] (12.1.2017) Zdravotnická dokumentace převzatá krajským úřadem [PDF, 398 kB] (24.8.2020
 4. Žádost o předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli může podat: pacient, pokud je se zvoleným poskytovatelem domluven o poskytování zdravotních služeb zvolený poskytovatel - žádost poskytovatele musí obsahovat vyjádření pacienta o provedené volbě (§ 57 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o.
 5. Protokol o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo o pořízení výpisů, opisů nebo kopií (155,00 KB) Do tohoto protokolu žadatel uvede rozsah a formu požadovaných informací, způsob převzetí a vztah k pacientovi
 6. Skartace zdravotnické dokumentace. V souvislosti s plánovaným přijetím zákona o zdravotních službách připravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR novou vyhlášku o zdravotnické dokumentaci, která by svým obsahem měla vycházet z vyhlášky č. 385/2006 Sb., avšak v oblasti uchovávání a skartace zdravotnické dokumentace

Organizační složka je povinna zajistit předání zdravotnické dokumentace a její soupis pokračujícímu poskytovateli. Pokud nepokračuje jiný poskytovatel, tak stávající poskytovatel předá zdravotnickou dokumentaci a její soupis příslušnému správnímu orgánu. Informaci o ukončení činnosti zveřejní zřizovatel. Pravidla předávání zdravotnické dokumentace - zobrazovacích metod v PKN S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách byla zpracována pravidla předávání obrazové zdravotnické dokumentace Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů, kopií a poskytování informací o stavu hospitalizovaného pacienta se řídí dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Z tohoto důvodu nelze poskytnou zdravotnickou dokumentaci osobě, která nesplňuje zákonem dané podmínky, nebo není osobou určenou. Platba a předání kopie zdravotnické dokumentace: Osobně zaplatíte částku dle vystaveného dokladu v pokladně v areálu nemocnice Karlovy Vary a poté si vyzvednete zdravotnickou dokumentaci; s uvedenými údaji na sekretariátu. 2) Zašlete platbu na základě zaslané faktury na náš účet bankovním

HLAVA II ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE Vedení zdravotnické dokumentace § 53 (1) Poskytovatel, nejde-li o poskytování lékárenské péče v lékárně, je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní podle tohoto zákona a jiných právních předpisů. Zdravotnická dokumentace je souborem informací podle odstavce 2 vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena O předání zdravotnické dokumentace může zažádat pacient, jeho zákonný zástupce anebo nový poskytovatel zdravotních služeb. Písemnou žádost o předání zdravotnické dokumentace můžete podat na podatelně krajského úřadu, zaslat poštou, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem (2) Pokud u zdravotnické dokumentace vedené přede dnem 1. dubna 2012 bylo zahájeno skartační řízení, dokončí se podle vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění účinném do 31. března 2012. § 8 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012, s výjimkou ustanovení § 1 odst. 1 pís topná zkouąka zkouąka těsnosti kanalizace technologický postup bouracích prací dílenská dokumentace předávací protokol dokončení stavby VZOR předávací protokol díla prohláąení o shodě materiálů ČSN 73 4301 protokol o předání a převzetí stavby technologický postup stavebních prací předávací protokol.

zdravotnické tiskopisy. žádost o předání zdravotní dokumentace. žádost o předání zdravotní dokumentace. 1280677766. 1 hodnocení Knopp. 2,30 Kč včetně DPH. Skladem; 1,90 Kč -+ Parametry. Kategorie: Zdravotnické tiskopisy: Záruka: 24 měsíců. Žádost o předání zdravotnické dokumentace je nutné zaslat písemně na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 nebo elektronicky na adresu podatelna@kraj-lbc.cz (Vyřízení žádosti elektronicky je možné za předpokladu zaručeného elektronického podpisu)

protokol o předání osobních věcí, hlášení infekční nemoci, dokumentace mimořádné události (Seznam postižených - ošetřených, Protokol o hromadném neštěstí, Záznam o odsunu a identifikační a třídící karty). 4.3.1 Záznam o výjezd Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor zdravotnictví 28. října 117 702 18 Ostrava Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd Žádost pacienta o předání zdravotnické dokumentace Obsah VI 3. Dispenzární péče - V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4. Zdravotní péče poskytnutá v souvislosti s. Žádost o pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace či žádost o pitevní protokol se podává u asistentky náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Pokud žadatel žádá o nahlédnutí, pořízení kopii, výpisů či opisů ze zdravotnické dokumentace, vyplní Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení. Protokol o předání a převzetí bytu Nikola Hrubešová 10.12.2015 Nemovitosti a byty , Občanské právo protokol o předání , protokol o předání a převzetí , protokol o převzetí Typickou přílohou smlouvy, či její nedílná součást, o nájmu bytu je tzv

O nahlédnutí, pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace žádejte na příslušném zdravotnickém pracovišti nebo popř. na Odboru právním a organizačním Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace či pořizování výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace není z provozních důvodů možné provést ihned Předávací protokol (také Protokol o předání nebo převzetí bytu) je dokument, který slouží k ochraně obou smluvně uvedených stran při prodeji či pronájmu nemovitosti. Není povinný, ale vyplatí se takový dokument uzavřít. Předejdete tak případným budoucím sporům Poté by měla následovat odborná archivní prohlídka s posouzením zdravotnické dokumentace, zde se nejedná o archiválii (znak A- veřejný zájem k trvalému uchovávání¨), archivář sepíše protokol a vydá souhlas se zničením dokumentů označeným S. Samotné zničení provede samo zdravotnické zařízení tak.

Žádosti o předání zdravotnické dokumentace uložené na krajském úřadě - žadatelem je pacient. V příloze naleznete formulář žádosti o zdravotnickou dokumentaci a formulář žádosti o výpis, příp. fotokopii zdravotnické dokumentace. 12.4.2012. Informace pro poskytovatele zdravotních služe Pacient má právo si zvolit jiného lékaře, který bude pokračovat v poskytování zdravotních služeb. Předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli se provede na základě písemné žádosti pacienta nebo žádosti zvoleného poskytovatele, přičemž poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě.

Předání zdravotní dokumentace pacientovi při přechodu k

Hned na úvod je třeba vědět, že pacient má plné právo na kompletní informace o svém zdravotním stavu a průběhu léčení. Podle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci jsou součástí dokumentace vedené o pacientovi i ‚výsledky vyšetření ve formě písemných popisů, grafických, audiovizuálních, digitálních nebo jiných obdobných záznamů těchto vyšetření. Formulář žádost o předání zdravotnické dokumentace - pacient Formulář žádost o předání zdravotnické dokumentace - děti Formulář žádost o vydání zdravotnické dokumentace - lékař. Kontaktní osoby: Mgr. Olga Matoušková, 236 004 181 olga.matouskova@praha.eu Jaroslava. Instrukce. Pokud potřebujete důkaz o předání nemovitosti (domu, bytu atd.), vozidla nebo jakékoliv jiné věci. Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci předmětu předávané věci, jelikož specifikace a dostatečná určitost, resp. neurčitost by mohla mít vliv na platnost či neplatnost převzetí věci či díla, začátek běhu další lhůty atd

Zdravotnická dokumentace změny 2018, 2019, správné vedení

 1. (3) Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby podle odstavce 1, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním.
 2. zdravotnické dokumentace, na základě žádosti pacienta neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, informuje zaměstnavatele, pro kterého zemřelý poskytovatel zajišťoval pracovně-lékařské služby, o převzetí zdravotnické dokumentace zaměstnanců. Na základ
 3. Lékařka tedy pro předání zdravotnické dokumentace novému ošetřujícímu lékaři využila kurýrní službu. Dle ustálené praxe zdravotnickou dokumentaci vložila do zalepené obálky, označila adresou nového lékaře a tuto obálku položila ve zdravotnickém středisku na obvyklé místo. Tedy na místo, kam všichni lékaři ze.
 4. Žádost a záznam o nahlédnutí, pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace (dle ust. § 65, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějšíc
 5. Soubory ke stažení. zadost_o_predani_zd-_pacient.docx (14,7 kB) - Vzor žádosti o předání zdravotnické dokumentace - pacient zadost_o_predani_zd-_poskytovatel.docx (15,2 kB) - Vzor žádosti o předání zdravotnické dokumentace - poskytovatel zákon - zdrav. dokumentace.pdf (562,6 kB) - Zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách.
 6. A1 Identifikační údaje stavby A2 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (včetně elektronické formy architektonicko-stavební části) A3 Protokol o geodetickém zaměření skutečného provedení stavby včetně souhrnné situace všech inženýrských sítí a objektů v areálu A4 Doklad o vytýčení stavby A5 Doklady.
 7. Žádosti o předání zdravotnické dokumentace je možné podávat: 1. písemně na kontaktní poštovní adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor zdravotnictví, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. 2. elektronicky (pokud používáte zaručený elektronický podpis) na adresu: podatelna@kr-zlinsky.cz Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí obsahovat

98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentac

o nahlížení o pořízení kopií o pořízení výpisu o snímky ze zobrazovacích metod (RTG, MRI, CT apod.) pořízené na CD nosiči Požadovaný rozsah zdravotnické dokumentace (uveďte např. kompletní nebo část, období, oddělení, operační protokol, pitevní protokol, ad. Předání zdravotnické dokumentace lékaři zvolenému pacientem je upraveno v zákoně o zdravotních službách. Postup při tomto předání je upraven v § 57 odst. 3 písm. d) zákona o zdravotních službách. Je třeba, aby se tak stalo na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného lékaře Jak žádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů, kopií ze zdravotnické dokumentace či žádost o pitevní protokol se podává na příslušném oddělení nemocnice nebo na útvar Právní služby, a to buď osobně, nebo písemnou. Žádost o předání zdravotních informací Dokument PDF | 57 kB. Výpis ze zdravotní dokumentace Dokument PDF | 60 kB. Protokol o předání pacienta Dokument PDF | 63 kB. Hlášení o zastupování lékaře Dokument PDF | 104 kB

že požadovaná osobní dokumentace má i povahu zdravotnické dokumentace podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, na jejíž poskytnutí má žalobkyně nárok podle ustanovení § 67b odst. 12 zákona. Podle žalobkyně nemůže poskytnutí dokumentace bránit skutečnost, že obsahuje. Žádost o nahlížení / pořízení kopie ZD * v případě vyžádaní ZD pro potřeby soudu/státního zastupitelství/policie Podpis příjemce žádosF Nahlížení do zdravotnické dokumentace Datum, čas (od - do) Rozsah nahlížení Účel nahlížení Podpis žadatele Způsob ztotožnění žadatele, příp Nedílnou součástí tohoto Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla je Zjišťovací protokol ke konečné faktuře a Soupis provedených prací, dodávek a služeb potvrzený oběma stranami, včetně všech příloh (viz Seznam příloh)

Předání zdravotnické dokumentace - Zdraví

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií . Podle zákona č. 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů má pacient právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace v přítomnosti pověřeného zaměstnance Endokrinologického ústavu (EÚ) a může si pořizovat její kopie v průběhu či po ukončení poskytované ambulantní péče § 2 Další součásti zdravotnické dokumentace - str. 26 § 3 Identifikace a nezaměnitelnost zdravotnické dokumentace - str. 32 § 4 Zdravotnická dokumentace záchranné služby - str. 35 § 4a Vedení pacientského souhrnu, jeho obsah a struktura - str. 36 § 4b Vyžádání a předání pacientského souhrnu - str. 3

Předběžný zápis o předání zdravotnické dokumentace

Archivace zdravotní dokumentace Pravo a poradn

 1. 7: Protokol o předání prostor nájemcem a převzetí prostor projímatelem Protokol o předání prostor Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice IČ: 60461373 zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx, rektorem (dále jen VŠCHT) na straně jedné a České vysoké učení technické v Praz
 2. Žádáte-li o nahlížení do dokumentace z pozice osoby blízké, která není určena pacientem na Souhlasu s hospitalizací nebo Souhlasu s poskytováním informací, musíte vyplnit také formulář Žádost a záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace a musíte doložit úředně ověřený podpis pacienta
 3. · Protokol o zkoušce těsnosti venkovní kanalizace · Geodetické zaměření skutečného provedení přípojek · Potvrzení o předání geodetické dokumentace · Zpráva o revizi elektrického zařízení - přípojky 1kV (uvádí se evidenční číslo osvědčení - oprávnění revizního technika elektro, datum provedení revize

převzetí zdravotnické dokumentace bude oznámeno na webových stránkách: www.kr-vysocina.cz spolu s adresou místa, kam lze předkládat žádosti o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem. Krajský úřad může předat zdravotnickou dokumentaci jinému poskytovateli, a to na dobu, než si pacient zvolí. Protokol o předání bytu při ukončení nájmu Dle smlouvy je nájemce povinen pronajímateli předat byt zpět posledním dnem trvání nájemního vztahu. Byt se přitom dle zákona č. 89/2012 Sb ., občanského zákoníku považuje za předaný, pokud je opuštěn a odevzdán a zároveň nájemce byt již neužívá a nemá v něm. (1) Vyřazováním zdravotnické dokumentace se rozumí posuzování a plánovitý výběr zdravotnické dokumentace, která je nadále pro poskytování zdravotní péče nepotřebná. Při tomto výběru se rozhoduje o tom, zda zdravotnická dokumentace bude po uplynutí skartační lhůty vyřazena z evidence a navržena ke zničení

Zdravotnická dokumentace Zdravotnická dokumentace a

Požádejte o předání dokumentace Pokud si najdete nového praktika, můžete požádat o předání své dokumentace tomuto lékaři. Do kdy tak můžete učinit, uvádí zmíněná informace: Uvedeno musí být i datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace novému poskytovateli zdravotních služeb. Kromě těchto údajů dokumentace obsahuje záznamy o návštěvách, záznamy o vyšetřeních a následné léčbě. Nakládání se zdravotnickou dokumentací. Originál zdravotnické dokumentace vždy zůstává u lékaře, který ho vytvořil. Předání originálu je možné jen v zákonem stanovených případech, např. když lékař.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace uložené na

 1. předkládáme Vám stručný přehled a postup při poskytování informací, nahlížení do zdravotnické dokumentace a vydávání jejích opisů, výpisů a kopií v Nemocnici AGEL Říčany a.s. Postup je zpracován v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů
 2. Lékařská pošta - bezpečné předání zdravotnické dokumentace pacientovi. Zdravotní registr TV Nahlédněte do lékařských ordinací přímo z pohodlí Vašeho domova. Video natočíme i o Vaší ordinaci. Zobrazit videa. Putovní soběslavská konference v Klenovicích 21.9. 2019
 3. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů nebo o pořízení kopií zdravotnické dokumentace. žadatel (jméno, příjmení, adresa, kontaktní telefon): pitevní protokol způsob osobně v prostorách Legislativně-právního odboru VFN (U nemocnice 499/2).

Zdravotnická dokumentace ze zrušených ordinací

 1. Oznámení o předání zdravotnické dokumentace. K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Odkazy. Oznámení o předání zdravotnické dokumentace [PDF, 375 kB] Zodpovídá
 2. 97/1974 Sb., o archivnictví) ukládají povinnosti v souvislosti s vedením a uchováváním dokumentace. Originál zdravotnické dokumentace musí být např. k dispozici kdykoli po dobu skartační lhůty ke kontrole ze strany zdravotních pojišťoven (§ 42 odst. 4 zákona č
 3. Portál pro účetnictví, daně a mzdy příspěvkových organizací, obcí a neziskových organizací

Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace. Zjišťovací protokol. Žádost o uvolnění pozastávky. Čestné prohlášení - Seznam zakázek obdobného předmětu plnění. Žádost o zaslání zdravotnické dokumentace Podle § 68 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, je žádost vyřízena do 30ti dnů od doručení. Žádám o zaslání mé zdravotnické dokumentace, uložené v ordinaci PLDD ResTrial s.r.o Zde si můžete zakoupit jednotlivé vzorové BOZP dokumenty (ceny vč. DPH). Zakoupené vzory dokumentů jsou v editovatelném formátu DOC (MS Word 2010+). Online platba probíhá přes bránu PayU, proto máte dokument ihned k dispozici ke stažení a zařadit do zdravotnické dokumentace pacienta. Zdravotnická dokumentace v papírové podobě by měla být spojena tak, aby se zamezilo ztrátám jednotlivých listů dokumentace. Součástí zdravotnické dokumentace je rovněž obrazová informace o zdravotním stavu pacienta (snímky z RTG, CT, mamografie apod.) Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci s účinností ode dne 1. 4. 2012 vydaná k § 69 písm. a) až e) zákona 372/2011 Sb.,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) vyhl_385-2006_zdrav_dokumentace. Příloha č. 2 vyhlášky 98/2012 Sb

Zdravotnická dokumentace (Zdravotnický portál města Prahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení zdravotnictví, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 817 50 Stránka 1 z 2 Žádost o nahlížení, pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách PACIENT Jméno a příjmení: Rodné číslo: Adresa trvaléh pořízení kopie zdravotnické dokumentace z hospitalizace - období (uveďte alespoň měsíc a rok) , na klinice/oddělení, jedná se mi konkrétně o následující dokumenty (uveďte název, datum, příp. období od - do; nap ř . výsledek CT vyšet ř ení, leden 2014 nebo celý svazek, leden 2014 ) PROTOKOL o předání a převzetí lešení ke smlouvě o dílo. APLIKACE. Statistická aplikace - pracovní úrazovost v ČR. Mapová aplikace - Ocenění v BOZP. Katalog OZO . UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. Uživatelská příručka. Administrátorská příručka

Postup FN Motol při žádosti o nahlédnutí do zdravotnické

Žádost o předání zdravotnické dokumentace - nově zvolený poskytovatel V souladu s § 57 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, žádám o předání zdravotnické dokumentace pacienta, původně registrovaného v ordinaci poskytovatele Protokol o předání dokumentace. Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Dodávka stroje pro masný průmysl zadávané zadavatelem IDEMA FOODS spol. s r.o.. Informace či soubor k zakázce Název připojené informace či souboru. Protokol o předání dokumentace. Datum uveřejnění. 29. 12. 201 Žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem lze podat pouze písemně, a to na adrese Kladent s.r.o., K nemocnici 2814, 272 01 Kladno nejpozději však do 30. 11. 2020. V žádosti je nutné uvést jméno a příjmení pacienta, datum narození pacienta, adresu trvalého pobytu pacienta, název nově. Žádost a záznam o nahlížení, pořizování kopií a výpisů ze zdravotnické dokumentace se zakládá do zdravotnické dokumentace. 2 Vyplňuje zdravotnický pracovník. 3 Výpis zdravotnické dokumentace se pořizuje pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení kopie, a to po dohodě s žadatelem

Skartace zdravotnické dokumentace v ambulaci a nemocnici

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2006 o zdravotnické dokumentaci Změna: 479/2006 Sb. Změna: 64/2007 Sb. Změna: 187/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb., (dále jen zákon): § 1 (1) Zdravotnická dokumentace vždy obsahuje a) název. protokol o řádném předání RTG jeho majiteli a provozovateli; Zdravotnické prostředky jsou důležitým pomocníkem lékařů a zdravotníků, nicméně jejich zanedbání údržby nebo nesprávná manipulace může způsobit nejen pacientům, ale i těm, kteří s nimi pracují, vážný úraz nebo poškození zdraví. Protokol o průběhu maturitní zkoušky v přílohou protokolu o průběhu učebně Každý balíček pro učebnu obsahuje jeden protokol. Protokoly z učebny jsou maturitní zkoušky ve zkušebním místě. 5 let § 27 vyhlášky Záznam o předání zkušební dokumentace Záznam o uložení zkušební dokumentace Dobrý den, právní úprava v oblasti zdravotnické dokumentace samozřejmě existuje. Konkrétně na základě § 69 písm. c) a d) zákona č. 372/2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), problematiku způsobu vedení, zpracování a zacházení se zdravotnickou dokumentací, včetně doby uchování zdravotnické dokumentace. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla je Zjišťovací protokol ke konečné faktuře a Soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený oběma stranami, včetně všech příloh (viz. SEZNAM PŘÍLOH), nezbytných k řádnému dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci.

Doby povinného uchování zdravotnické dokumentace, zásady pro archivování, postup při vyřazování a zničení po uplynutí dané doby jsou stanoveny vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Při vyřazování zdravotnické dokumentace se posuzuje, zda je nadále potřebná pro poskytování zdravotních služeb danému pacientovi zdravotnické dokumentace o poskytnutých zdravotních službách v Městské nemocnici Ostrava. • byl poučen o jeho právu přístupu k informacím o zdravotním stavu dle § 28 a následujícího zákona č. 372/2011 Záznam do zdravotnické dokumentace, předání požadovaných dokument 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku. Přílohou faktury po splnění fáze díla č. 1., 2., 3. a 5. bude protokol o předání a převzetí příslušné fáze díla. Faktura bude zaslána na adresu Objednatele Protokol o předání lešení S lešením by měla být předána uživatelská dokumentace lešení (např. návod). Součástí protokolu o předání lešení může být i výkaz kontrolovaných součástí lešení (založení, podlahy, spoje, kotvení, ztužení, zakrytí,) nebo též smlouva o provádění odborných prohlídek. Celou problematiku kolem zdravotnické dokumentace řeší zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Upravuje i případnou skartaci dokumentace, to, co se s ní děje po úmrtí pacienta nebo například kdo další do ní smí nahlížet. David Garkisch. Ilustrační foto: Pxhere.com, CC Krajský úřad Jihočeského kraje. Odbor zdravotnictví. U Zimního stadionu 1952/2. 370 76 České Budějovice. Žádost o předání zdravotnické dokumentace

 • Nové byty praha 10.
 • Akce maso albert.
 • Devětsil architektura.
 • Nejstarší literatura.
 • Spodní prádlo triumph.
 • Šanon pořadač.
 • Letiště václava havla handling.
 • Piškot s ovocem a želé.
 • Gpu meaning.
 • Přihláška doktorské studium.
 • Pittsburgh penguins fanshop.
 • Korýši zajímavosti.
 • Mtb tretry 37.
 • Ttci index 2018.
 • Vodní toky aktuální stav.
 • Operace nohy hra.
 • Text background generator.
 • Mucosolvan roztok cena.
 • Gps online.
 • Cyklistická přilba.
 • Naražená kostrč sezení.
 • Fyzika rozklad sil příklady.
 • Deník malého poseroutky psí život wikipedie.
 • Tapety na plochu 1920x1080 příroda.
 • Stříbrné mince čnb.
 • Steffi grafová.
 • Hodnocení dodavatelů energií.
 • Lov přívlačí.
 • Informální učení.
 • Obrna lícního nervu u novorozence.
 • Akne a streva.
 • Poliklinika zelený pruh rehabilitace.
 • Zasedací pořádek na svatbě špaček.
 • Separ instagram.
 • Wild wadi aquapark.
 • Jak odvirovat facebook.
 • Černý humor co to je.
 • Cena lpg pro domácnost.
 • Heligonka hlaváček.
 • Hrabství galway.
 • Ambulantní uzel.