Home

Periody chemie

Periody v periodické tabulce - Web o chemii, elektronice a

 1. Základy chemie a elektroniky, chemické prvky, fyzikálně-chemické metody. Označují se buď čísly 1-7 nebo písmeny K-Q. Prvky jsou v periodách seřazeny podle protonového čísla. Číslo periody odpovídá valenční elektronové slupce prvku. Lanthanoidy, které jsou umístěny v 6. periodě, a aktinoidy, umístěné v 7.
 2. 2. perioda je první periodou v periodické tabulce, ze které lze odvodit periodické trendy. 1. perioda, která obsahuje pouze dva prvky (vodík a helium), je příliš malá, než aby se z ní nějaké daly odvodit.U všech prvků 2. periody se zvyšuje atomové číslo, klesá atomový poloměr prvků, zvyšuje se elektronegativita a ionizační energie
 3. Periodická soustava prvků (též periodická tabulka) je grafické uspořádání všech známých chemických prvků do tabulky. Jsou řazeny podle jejich rostoucího atomového čísla a podobných vlastností. Prvky lze třídit do skupin (svisle) nebo do period (vodorovně).. Periody se značí číslicemi 1-7 nebo písmeny K-Q. Z tohoto označení lze zjistit valenční vrstvu každého.
 4. Číslo periody udává počet vrstev v elektronovém obalu. Pod hlavní tabulkou se nacházejí lanthanoidy a aktinoidy. 3) do 18 sloupců, které tvoří 16 SKUPIN. Označují se římskými číslicemi I. A až VIII. A a I.B až VIII.B. Bude požadována znalost následujícíh vybraných 60-ti prvků
 5. Periodická soustava prvků. Periodická tabulka prvků přehlednou a jednoduchou formou zobrazuje chemické prvky a jejich zařazení v periodické soustavě.. Periodická tabulka je členěna do vodorovných řad a svislých sloupců. Vodorovné řady periodické tabulky se nazývají periody.Jednotlivé chemické prvky jsou v periodách tabulky řazeny vzestupně podle hodnoty protonového.

Periodická tabulka prvků, nebo též periodická soustava prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky, ve které jsou prvky seskupeny podle rostoucích protonových čísel, elektronové konfigurace a cyklicky se opakujících podobných chemických vlastností.Řídí se tzv. periodickým zákonem, který roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendělejev, jenž. Vodorovné řady prvků v periodické soustavě prvků se nazývají periody Označují se arabskými čísly 1 - 7 nebo velkými písmeny K - Q. Prohlédni si schéma atomu vodíku, lithia a sodíku. Kolik mají vrstev elektronů? Vyhledej tyto prvky v periodické soustavě prvků. Ve kterých periodách se nachází

Organizace IUPAC vydala 9.6. 2016 návrhy na názvy čtyř prvků ze 7. periody PSP. Tyto názvy byly schváleny 28. listopadu 2016, čímž byla 7. perioda kompletně zaplněna. Protonové číslo Anorganická chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014, xxx, 1119 s. ISBN 978-80-7080-872-6. Periodic Trends. Hlavní Helena Libala Nahá Kolena Robusnému Cestáři Frantovi Bežela Magda Caňonem Srážela Banány (Básničky na periody, Chemie referát anorganická chemie - věda o vzniku, složení, struktuře, vlastnostech a použití Vodorovné řady prvků periodické soustavy se nazývají periody. ARSEN Černý - kovový Černý lesklý kov, na vzduchu se pokrývá vrstvou oxidu a mění barvu na šedou WEBCHEMIE podpora výuky chemie. Webchemie > Výukové materiály > Mnemotechnické pomůcky > Periody Peroxidy M m O-I 2n. Peroxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku většinou z I. A skupiny. Kyslík má v peroxidech vždy oxidační číslo -I. Peroxidická skupina (O-I) 2 2-obsahuje dva kyslíky, proto je její náboj 2-. Řešíme zde v podstatě dva problémy

Periodická soustava prvků . Historie vzniku, vysvětlení pojmu skupina a perioda, charakteristické názvy skupin. Chemické značky a názvy prvků Láskyplně Hafali Takoví Welcí Rekové, Oslňujíc Irské Ptáky a Hugenoty. Harfu Táta Wyložil Renatě Osobně IRychle, Potom dal Auto do Hangáru Napiš značku k následujícím prvkům. Mezi okýnky se můžeš pohybovat pomocí klávesy Tab Chemie.gfxs.cz - chemický vzdělávací portál Periodická tabulka | Názvosloví anorganické | Názvosloví organické | Plasty | Minerály | Výpočty | Laboratorní práce | Videa pokusů Periodická tabulka Zobrazit prvek Seznam prvk Studijni-svet.cz | Biologie-chemie.cz - https://biologie-chemie.cz Tabulka je členěna na periody (ve svislém směru) a na skupiny (ve vodorovném směru) Periody je jich celkem 7 prvky jsou v nich umístěny tak, aby prvky nad a pod sebou tvořily svislé skupiny prvků s podobnými vlastnostm

PPT - CHEMIE PowerPoint Presentation, free download - ID

ECHO > Anorganická chemie > Elektronové vzorce > tetrafluorid-oxid sírov což odpovídá možnostem orbitalů s a p. Pozor: prvky z 2. periody nemohou mít kolem sebe nikdy víc než 4 páry elektronů = elektronový oktet. Pokud pořád ještě něco zbývá, přidejte to k centrálnímu atomu, je-li alespoň ze 3.periody, může mít. ECHO > Anorganická chemie > Elektronové vzorce > fluorid nitrosylu. což odpovídá možnostem orbitalů s a p. Pozor: prvky z 2. periody nemohou mít kolem sebe nikdy víc než 4 páry elektronů = elektronový oktet. Pokud pořád ještě něco zbývá, přidejte to k centrálnímu atomu, je-li alespoň ze 3.periody, může mít kolem. Otázka: Triely -13. skupina, III.A, s-prvky Předmět: Chemie Přidal(a): natt Triely Kyselinotvorné, amfotermní dolů roste kov. charakter a stabilita ox. čísla I klesá X Zásadotvorné B - polokov Al - kov Ga - kov In - kov Tl - kov Charakteristika konf: ns2 np1 (nepřechodné prvky) Ox. č: -III, +III Vazby: kovalentní Vaznost: 3vazné, jednoduché Bor Výskyt - jen v anorganických. Experimentální chemie. Cvičebnice středoškolské chemie. Přehled matematiky. O projektu. E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy

2. perioda - Wikipedi

Periodická tabulka - Multimediální učebnice chemie

 1. Pořadové číslo periody je totožné s hlavním kvantovým číslem valenční vrstvy. První perioda (n=1) - nacházejí se zde pouze dva prvky - vodík a helium. Je tomu tak proto, že první vrstva el. obalu obsahuje pouze jeden orbital s a k jeho úplnému obsazení jsou potřeba dva elektrony
 2. S přibývajícími poznatky v oboru chemie se vědci snažili o určité systematické roztřídění nahromaděných znalostí o rostoucím počtu objevených prvků. kde n je číslo periody a zároveň hlavní kvantové číslo
 3. Periodická soustava chemických prvků Mendělejevův periodický zákon. Ø podle původního znění periodického zákona (D. I. Mendělejev, 1869), na němž je založen systém prvků, jsou fyzikální a chemické vlastnosti prvků i sloučenin, které prvky tvoří, periodicky závislé na relativní atomové hmotnosti prvku. Ø po objasnění struktury atomu a významu protonového.
 4. Zde použijeme vždy poslední vzácný plyn (prvek VIII.A skupiny), a pak jen doplníme orbitaly periody, ve které se popisovaný prvek vyskytuje - v případě platiny to je 6. perioda. ORBITALOVÝ ZÁPIS. Chceme-li znát všechna kvantová čísla elektronů v atomu, zjednodušený zápis nám nestačí
 5. hlavní kvantové číslo se zjistí v PSP podle čísla periody => 1. 2. zjistit l. hodnota l se zjistí výpočtem → n - 1 = 0. pro l = 0 náleží orbital s. 3. zapsat konfiguraci symboly. atom je elektroneutrální částice => počet 1 p + = počet e-→ vodík má tedy 1 elektron v elektron. obal

Vzdělávací obor chemie je vyučován v rámci integrovaného předmětu Fyzika - chemie (F-CH) od 6. po 9. ročník. Je součástí oblasti Člověk a příroda a zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody, poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění faktů, pomáhá lépe se orientova Vývoj představ o struktuře atomu. Atomové jádro - izotop, nuklid, radioaktivita. Elektronový obal - stavba elektronového obalu, orbital, kvantová čísla, pravidla o zaplňování orbitalů, degenerované orbitaly, základní a excitovaný stav atomu, ionizační energie a elektronová afinita Stavba atomu . Vývoj představ o struktuře atomu. Atomové jádro - izotop, nuklid, radioaktivita. Elektronový obal - stavba elektronového obalu, orbital, kvantová čísla, pravidla o zaplňování orbitalů, degenerované orbitaly, základní a excitovaný stav atomu, ionizační energie a elektronová afinita 3. Najděte název a symbol prvku 3.periody, jehož atomy: a) mají 7 valenčních elektronů v orbitalech 3s a 3p; b) obsahují v součtu 30 protonů a elektronů. 4. Pomocí periodické soustavy prvků (PSP) najděte prvek, zapište jeho značku a název a určete počet jeho valenčních elektronů: a) prvek s protonovým číslem 9

Periodická tabulka prvků :: 8 chemie

Chemie, Obecná chemie, Elektronová konfigurace atomů Podívejme se, jak zapsat elektronovou konfiguraci prvků první periody. Neboli také první řady periodické tabulky. Máme tu jen 2 prvky. Vodík a na druhém konci helium. Začněme vodíkem s atomovým číslem 1. Jestliže má prvek atomové číslo 1, znamená to, že má 1 proton periody se shoduje s hlavním kvantovým číslem orbitalu s, který se v ní za číná zapl ňovat. b) Po čet prvk ů v jednotlivých periodách je dvojnásobkem po čtu orbital ů, které se zapl ňují v energetickém rozmezí ns-np, kde n je číslo periody a sou časn ě i číselná hodnota hlavního kvantového čísla..

Periodická soustava prvků - Chemické prvk

obecná chemie = zabývá se obecnými zákonitostmi stavby látek průběhu chemických děj významné periody : lanthanoidy - prvky s Z 58 - 71 (Ce - Lu) aktinoidy - prvky s Z 90 - 103 (Pa - Lr) prvky vzácných zemin - Sc, Y, La, lanthanoidy Odpovědi:Chemie-8.roč, DÚ - opakování str. 31, + periodická tabulka 1.Zapiš informace, které znáš, pokus se nepoužívat tabulku! Na závěr ověř správnost svých úvah z tabulky. 1)Chlor je sedmnáctým prvkem v tabulce, patří do 3.periody a do VII.A.s slo periody - udává, v kolika vrstvách. jsou v atomu rozloženy elektrony. 1. perioda 1 vrstva. 2. perioda 2 vrstvy . Příklad: 16 . S atom síry. ve 3. periodě má 3 elektronové vrstvy. v VI.A skupině má 6 elektronů. kde n je číslo periody (současně hodnota hlavního kvantového čísla n), v níž je prvek umístěn. U přechodných prvků jsou to elektrony umístěné v orbitalech ns a (n-1)d. Pro vlastnosti prvk ů je d ůležitý i po čet jejich valen čních elektron ů. U nep řechodných prvk ů s

Periodická tabulka - Wikipedi

Chemie . Nacházíte se na základní stránce chemie pro základní školy na české Wikiverzitě. Tematické okruhy zde uvedené jsou doporučené jako osnovy pro 8. - 9. ročník základních škol podle Národního ústavu pro vzdělávání, resp. Vzdělávacího programu Základní škola menší než číslo periody - ľ tabulky - vedou elektrický proud, tepelná vodivost, kujnost, malá ionizační energie, menší elektronegativita než u nekovů, snadno tvoří kationy, tažnost, snadno krystalizují v kovových Skupina předmětu CH - Chemie - první čtyři periody (1 - 4 vodorovné řady) - skupiny 1, 2, 17, 18 (svislé sloupce) - prvky s protonovým číslem 1 - 36 (vodík až krypton) - další prvky: stříbro, zlato, rtuť, platina, cín, olovo, jod, astat, xenon, radon. Určitě jich umíte více jak polovinu. Je to úkol na říjen, zatím nic jiného nebude

Co všechno vyčteme z periodické soustavy prvk

Organická chemie Zkoumá látky, které jsou podstatou živé hmoty. Sloučeniny jsou tvořeny biogenními prvky - C, H, O, N, /S, P/ Úkol 1: Vyber z níže uvedených organické látky Řešení: olej, škrob, plyn do zapalovače, ocet, léky, cukr Úkol 2: Zopakuj si vlastnosti uhlíku Napiš číslo periody a skupiny Napiš počet p+, n0. Oproti zvyklostem jsou periody označeny římskými číslicemi místo arabských. Tabulku lze využít v 8.ročníku při výuce učiva vznik a typ chemických vazeb, stavba atomů, periodická soustava prvků, periodický zákon, procvičování značek a názvů prvků a v 9. ročníku při chemických výpočtech Fyzika - obsah > Mechanika - teorie srozumitelně > Rovnoměrný pohyb po kružnici — perioda, frekvence. Rovnoměrný pohyb po kružnici — perioda, frekvence Perioda. Perioda je doba nějakého pravidelně se opakujícího děje. U rovnoměrného pohybu po kružnici se jako perioda označuje doba jedné otočky (otočka o úhel 2πrad = 360 °).. Vyučující - Mgr. Romana Široká. Kontakt - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. při posílání požadovaných úkolů vždy zapiš do předmětu mailu 8.B - tvoje příjmení, např. 8.B - Veselý on line výuka. 23. -27-11. PS str 28/celá obal atomu uspořádání elektronů valenční vrstv The purpose of Rockhounding Chemistry is to assembly and maintain an industrial area in which several machines handle various types of ingredients (solid, fluid and gaseous) to produce advanced material for mid-late game stages

Periodická tabulka prvků a periodicita vlastností - Web o

CH - Chemie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: . -aby nebyla tabulka příliš dlouhá,vyčleňuje se ze 6.periody 14 prvků za lanthanem,tzv.lanthanoidy,a ze 7.periody 14 prvků za aktiniem,tzv.aktinoidy,což prvky vnitřně přechodné. -Podobné vlastnosti prvků v jedné skupině tabulky jsou důsledkem podobné konfigurace. Prvky n-té periody jsou obdobou prvk ů periody n+2 Chemické vlastnosti prvk ů stojících ve sloupci ob jedno místo jsou si velmi blízké. Nap ř. u trojice prvk ů Cl, Br a I zjiš ťujeme, že b ěžn ě existuje chloristanový a jodistanový anion, kdežto bromistanový anion je velmi nestálý ? chemie v beletrii, v příhodách z denního života, identifikace chemických látek, neúplný, chybný, doplňovací, zábavný text, chemie ve schématech, slovních hříčkách, aforismech, vtipech apod.) Zebra (z) ? stupňovitá návaznost jednotlivých kroků chemických reakcí, laboratorních operací apod Periody se značí arabskými číslicemi (najdeš je vlevo od period). Arabské číslice jsou ty normální číslice, které naprosto běžně užíváme - třeba 3, 4, 5. Cvičení: 1. Jak říkáme vodorovným řádkům PSP? 2. Přepiš arabské číslice 4, 6 a 9 pomocí římských číslic. 3. Jak se jmenuje první prvek VI

Básničky na periody - Chemie - Referáty Odmaturu

Chemie - Maturitní zkouška v profilové části. významné skupiny a periody, typická oxidační čísla, způsoby stabilizace atomů - elektron.oktet, změny některých vlastností prvků v závislosti na PTP jako např. elektronegativita, elektronová afinita, energie ionizační, atomové a iontové poloměry, bazicita a acidita. Zaplňování orbitalů elektrony. Orbitaly, které se používají k popisu elektronové konfigurace prvků, mají své názvy. Tyto názvy orbitalů (s, p, d, f, ) souvisejí s vedlejším kvantovým číslem l, počet elektronů v jednotlivých orbitalech je pak dán dvojnásobkem počtu magnetických kvantových čísel m příslušných k danému vedlejšímu číslu l ZA KLADY CHEMIE K cemu je nam chemie? - vy roba nejruznejsıch materialu é kovu, lku, ř - prıklady vyuzitı materialu vyrobeny ch v chemickm prumyslu: lepidla, plasty, teflon, postrik na stromy, vlakno v za rovce, ř Chemie studuje vlastnosti a premeny latek. Vyuzıva k tomu postupy é pozorovanı, mer enı, pokus (-experiment) Poradna škola, chemie. Rovnice, vlastnosti prvků a vlastně všechno. Poradíme vám v naší poradně. Zeptejte se! Strana 8

Nový materiál - Mnemotechnické pomůcky - Webchemie

Chemie: Ročník 9. Výstup z předmětu: Učivo: Průřezová témata: Přesahy, vazby, poznámky atp. zná pojmy oxidace, redukce, redox reakce,umí určit oxidační číslo prvku ve sloučenině,pozná redox reakci,zná princip výroby surového železa a oceli,zná princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí,umí vysvětlit děje na elektrodách při elektrolýze NaCl,zná. Poradna škola, chemie. Rovnice, vlastnosti prvků a vlastně všechno. Poradíme vám v naší poradně. Zeptejte se! Strana 10 Chemie - Chemické vlastnosti d-prvků, barevnost kovů proto se od n = číslo periody, které vyčteme v tabulce, odečte 1, abychom získali n pro skutečnou energetickou hodnotu (blíže to vysvětlovat nebudu, ale pro zájemce - mám to v sešitě). Periody se ozna čují arabskými číslicemi 1, 2, 3 až 7. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOU ČENIN Názvosloví anorganické chemie vychází z hodnot oxida čních čísel atom ů tvo řících molekulu či iont Březník 89, 67574 Březník. Telefon: 568 643 331. IČO: 697 48 128. Datové schránky: t4tt5n

cviení z fyzikální chemie. Obr. 2: Závislost indukní periody na koncentraci askorbové kyseliny pi 25 °C za podmínek mení uvedených v tomto návodu. Koncentraci askorbové kyseliny vypoteme ze stanovené indukní periody ešením regresní funkce, tj. kvadratické rovnice t = - 0,0082 c2 + 0,6085 c, kd prvky v periodické tabulce jsou uspořádány: o podle vzrůstajícího protonového čísla . o do 7 vodorovných řad - PERIOD (podobné prvky jsou umístěny pod sebou). o do 18 svislých sloupců - SKUPIN (sdružující chemické prvky podobných vlastností). o tabulka se vyčleňuje ze 6. periody 14 prvků za lanthanem (lanthanoidy) a ze 7. periody 14 prvků za aktinem (aktinoidy. Periody 4. a 7. mají od 18 do 32 prvků. Nazývají se dlouhými periodami. Ve směru zleva doprava rostou protonová čísla od 1 po nejvyšší. Všechny prvky téže periody mají stejný počet elektronových slupek. Postupné změny v počtu elektronů vedou k postupným změnám v chemickém chování prvků v periodách

Video: Periody - Webchemi

Peroxidy - názvosloví - matematika, chemie a fyzika onlin

Reaktivita. Draslík a (o něco pomaleji) vápník reagují již za pokojové teploty s vodou za vzniku příslušného hydroxidu a uvolnění vodíku.Skandium s vodou za běžných teplot nereaguje, je však reaktivnější než přechodné kovy této periody. Železo koroduje, na vzduchu a ve vodě se pokrývá nesouvislou vrstvou oxidu, hydroxidu a oxid-hydroxidu železitého (kyslík. Vybrané prvky 4. periody - urči název Matching exercise. Match the items on the right to the items on the left. Check . K. Toto číslo určuje vzdálenost elektronu od jádra, tedy v jaké elektronové vrstvě atomu se nachází. Nabývá hodnot n1, n2, n3 až n8 nebo také K, L, M až R, což do určité míry odpovídá číslu periody. Pokud tak budou objeveny další prvky, může nám přibýt i n9 nebo vyšší Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu - 2. stupeň slušné periody Perioda - vysvětlí, co udává protonové číslo a co nukleo-nové číslo Protonové a nukleonové číslo - při znalosti protonového, nukleonového čísla a náboje určí počet protonů, neutron

Periodická soustava prvků - Uč se online! - Vše co

Chemie, Obecná chemie, Periodická tabulka prvků A stejně můžeme označit i ostatní periody jako 3. 4. 5. a 6. Všimněte si, že v tady na videu nemám úplně celou tabulku. Nemám tu totiž dost místa a stejně bychom se všemi těmi prvky nezabývali. Zaměřme se nejprve na kovy. Vezměme si alkalické kovy. To co si řekneme o. aby nebyla tabulka piíliš dlouhá, vyëleñuje se ze 6. periody 14 prvkü za lan- thanem, tzv. lanthanoidy, a ze 7. periody 14 prvkù za aktiniem, tzv. aktinoidy, coŽ jsou prvky vnitrné prechodné Podobné vlastnosti prvkú v jedné skupinë tabulky jsou dùsledkem podobné konfigurace valenëní elektronové vrstvy jejich atomù

PPT - Chemie 8

Chemické básničky Chemie na gymnáziu Poličk

Chemie; Výukový program; Kapitoly. Lekce 6 Tato lekce vám odhalí kompletně celou PSP (doufám, že tuto zkratku již všichni známe). V minulé lekci jsme dokončili kapitolu elektronový obal, to však neznamená, že ji můžete zapomenout Stránky jsou zaměřeny na výuku chemie na ZŠ. Především jde o umožnění lepší orientace žáků ve výuce chemie. Jdi na obsah Jdi na menu. chemie Menu periody - vodorovné řady, značí se arabskými číslicemi - 1 - 7. skupiny. Celá CHEMIE pro ŠKOLY s MULTILICENCÍ Periodická tabulka prvků - kovy, polokovy a nekovy, Periody a skupiny - Skupiny prvků I.A a II.A, Přechodné prvky a skupiny prvků III. A až VIII. A, Prvky s protonovými čísly 1 a 2, Prvky s protonovými čísly 3 až 10, Prvky s protonovými čísly 11 ař 18, Prvky s protonovými čísly 19.

Anorganická chemieObecná chemie | Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

CHEMIE František Zachoval. Vnitřně přechodné prvky ( f-prvky) Charakteristika: - jedná se o prvky 6. a 7. periody, které doplňují elektrony do orbitalů (n-2)f. - patří mezi neušlechtilé kovy - s vodou reagují za vývoje vodíku - s kyslíkem dávají oxidy bazického charakter energií a elektronových afinit u prvků 3. periody. Řešení: Hodnoty Il a Ae ve 3. periodě vzrůstají se zvyšujícím se atomovým číslem prvku. Výjimky nacházíme: a) v případě I1 (Mg) > I1 (Al) a Ae (Na) > Ae (Al); zde se projevuje větší stabilita 3s elektronů oproti 3p elektronů Organická chemie je definována jako chemie sloučenin uhlíku. Uhlík se v periodické soustavě prvků nachází v první periodě. Ano. Ne. Jaké jsou příčiny C tvořit řetězce? vysoká elektronegativita, C=2,5. nízká energie vazby mezi atomy uhlíku, Ev=348 J.mol -1. uhlíkové atomy vázané ve sloučeninách nemají volné el.

Periodická sústava prvkov, periodický zákon - O škole

Značky prvků - Učebnice chemie pro 8

 1. Obsah a význam chemie Čím se zabývá chemie. Vlastnosti látek. R a S věty. Význam chemie. Chemický vzorec. Orientace v periodické soustavě prvků (periody, skupiny). 4. Chemické prvky Obecné vlastnosti kovů, nekovů a polokovů. Vlastnosti a použití vybraných kovů (Fe, Al, Cu, Zn, Ag, Au, alkalické kovy - Na, K) a.
 2. Chemie - laboratorní práce - Héronova fontána. Dne 9.1.2020 proběhla netradiční hodina Chemie a současně Fyziky. Děti si stěžovaly, že by rády nějaký težší úkol jakožto laboratorní práci. A tak se také stalo. Výroba fontány byla poměrně složitá a zdlouhavá, ale děti za pomoci dospěláků vše zvládly..
 3. Studijní materiál Periodická soustava prvků a její zákonitosti, anorganické názvosloví z předmětu Chemie - otázky k maturitě, střední škol
 4. ární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy
 5. 13. d kovy - tzv.d - prvky - jejich val. e- obsazují val. orbitalyns1-2a (n - 1)d1-10, kden nabývá hodnot 4-7 - jsou uspořádány ve 4., 5., 6., a 7. periodě periodické tabulky Všechny d - prvky jsou kovy:- jejich atomové poloměry jsou menší než u s-prvků téže periody - do kovové vazby poskytují více vel. e- hl. z neúplně obsazených d-orbitalů - mají vysokou.
 6. Chemie 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80- 7238-442-2. VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SNP- pedagogické nakladatelsvtí, 1995. ISBN 80 - 85937-08-5

vazbou rozumíme něco, co spojuje atomy do větších celků, jakési síly. spojení prostřednictvím valenčních elektronů. vazba mezi atomy se může vytvořit tehdy, když se při jejím vzniku sníží energie celé soustav Chemie jako přírodní věda Vlastnosti látek-barva, skupenství, hustota, tepelná a elektrická vodivost, rozpustnost; Změny skupenství Nebezpečné látky- výstražné symboly pro nebezpečné látky, H-věty, P-věty Charakterizuje chemii a předmět jejího studia Uvede 6 vlastností látek Charakterizujte skupensk Chemie Pracovní verze z ï ì. ð. ì í ï Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od . 9. ì í ï Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Chemie ve složení: RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D., entrum pro otázky životního prostředí UK, Praha PhDr. ořivoj Jodas, Ph.D., TUL Liberec RNDr Vyuovací pedmt: Chemie Roník: 9. Rozpracované oekávané výstupy Téma, Uivo Mezip edm. vztahy, pr $ ezová témata, kurzy, projekt Žák: - POLOKOVYrozliší kovy, nekovy, slitiny, jejich využití - zhodnotí vliv člověka na obsah ozonu - popíše PSP skupiny, periody světové osobnosti Žák

chemie.gfxs.cz - Chemický vzdělávací portá

 1. This entry was posted in Maturitní otázky z chemie, Referáty, Studijní materiály z chemie and tagged chemie, Kadmium Cd, maturita z Chemie, maturitní otázka, maturitní otázka z chemie, maturitní otázka ze zeměpisu, Měď Cu, Přechodné a vnitřně přechodné prvky, Stříbro Ag, Zlato Au. Bookmark the permalink. Post navigatio
 2. David Storch 2. díl: Zemědělství bez chemie je možné, ale současný systém je dnes nastaven tak, že by ekonomicky neprosperovalo. Kauza hraboši zaměstnávala Česko v létě a my jsme se k ní před týdnem vrátili, abychom ji s biologem a ekologem, profesorem Davidem Storchem rozebrali s odstupem a bez emocí
 3. chalkogeny halogeny vzácné plyn
 4. Organická chemie - pracovní list Author: Vlastimil Vaněk Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Created Date: 12/1/2008 6:26:00 PM Other titles: Pracovní list k učivu Organická chemie

Pochopení tabulky (tohoto strašáka většiny humanitně zaměřených studentů) a zejména umístění jednotlivých prvků v soustavě je přitom základním předpokladem úspěchu při studiu chemie prvků. Vodorovné řady se nazývají periody a prvky jsou v nich řazeny vzestupně podle hodnoty protonového čísla Chemie 1 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie vede žáky k pochopení vztahu chemie k ostatním přírodním Periodický zákon, periodická soustava prvků periody, skupiny, trendy v periodické tabulce. Vysvětlí podmínky vzniku chemických vazeb a nevazebných interakcí

Chemie 1 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie vede žáky k pochopení vztahu chemie k ostatním přírodním periody, skupiny, trendy v periodické tabulce. Vysvětlí podmínky vzniku chemických vazeb a nevazebných interakcí říkanky umožňující si zapamatovat skupiny či periody periodické tabulky prvků. Následně některé doplnit a rozdat propagační tabulky, tužky a další materiál. 2. Chemie je zábavná s podtitulem, jitří všechny smysly Uvedeme tím, že když tvrdíme, že chemie jitří všechny smysly, ukážeme si např. efektní poku Také číslo periody v PSP odpovídá číslu hlavního kvantového čísla. Vedlejší kvantové číslo l- určuje směr a tvar rozložení elektronového obalu (udává tvar orbitalu). Nabývá celočíselných kladných hodnot včetně nuly a u dané vlnové funkce je limitováno hlavním kvantovým číslem n tak, že může mít hodnotu.

Anorganická chemie

Řádkům se říká periody , a jak už jsme zmínili, odpovídají vrstvám elektronového obalu. Sloupcům se pak říká skupiny . První dvě skupiny prvků se označují pojmem s prvky , 3. - 12. Chemie na GJN. Kabinet chemie: 021A. Facebook GJN; Facebook chemie na GJ Anorganická chemie 2. Anorganická chemie Anorganická chemie je definována jako věda o tvorbě, složení, struktuře a reakcích chemických prvků a sloučenin s výjimkou většiny sloučenin uhlíku. jehož číslo periody i číslo skupiny je o 1 vyšší, než odpovídá umístění beryllia, a hořčík vykazuje v některých. Chemie výrazně rozvíjí logické a abstraktní myšlení žáků. Výuka gymnaziální chemie vede ktvůrčímu a samostatnému myšlení formou řešení úloh, které jsou následně potřebné pro • Periodický zákon, periody, skupiny, zkrácená elektronová konfigurace. (Hu-1, Př-1, Pg-1) • Vazba kovalentní, iontová, kovová. Začátek periody může být spojen s negativními pocity, protože je mnohdy doprovázen bolestmi břicha a podbřišku, nevolností a často se odráží také na naší psychice a emocích. Nic však není pravidlem! A to, jak prožíváme naši ženskou část měsíce, je zcela subjektivní 5.6.2 Vzdělávací obor - Chemie - Částicové složení látek a chemické prvky. 1. rozliší periody a skupiny v periodické soustavě chemických prvků a vyhledá známé prvky s podobnými vlastnostmi 2. rozliší mezi známými prvky kovy a nekov

Triely -13. skupina, III.A, s-prvky Biologie-chemie.c

Maturitní otázky z chemie 1. Chemické složení hmoty Chemie jako přírodní věda, disciplíny a význam chemie. Dělení látek, atom, ion, molekula, hmotnost atomu, atomová Periody, skupiny, hlavní a vedlejší skupiny, elektronegativita, valenční vrstva, ionizační energie, elektronová afinita, relativní atomová hmotnost. Nabídka knih z oborů matematiky, fyziky, chemie Určení periody goniometrické funkce. Ahoj ↑ mireille:, nejmenší perioda součtu periodických funkcí je rovna nejmenšímu společnému násobku period jednotlivých funkcí. Nejraději chodím bos, když mé boty uvíznou v řiti nějakého hňupa.. Předmět Organická chemie vybraných prvků vyplňuje prázdný prostor mezi předmětem Organická chemie a předmětem Přechodné kovy v organické syntéze a je zaměřen na vlastnosti, přípravu a reakce jednak organických sloučenin prvků druhé periody s výrazně specifickými vlastnostmi, jako jsou organoborové a organofluorové. ZÁKLADY CHEMIE Klíčové kompetence Očekávané výstupy Průřezová témata Nakladatelství Fortuna Praha 2008. 2 • rozliší periody a skupiny v periodické sou-stavě chemických prvků a vyhledá známé prvky s podobnými vlastnostmi • vysvětlí periodický zákon chemických prv

Obecná chemie E-ChemBook :: Multimediální učebnice chemie

Chemie - charakteristika, význam ve společnosti . Chemická výroba, příklady výrobků Síra a uhlík (prvky 2. a 3. periody) Alkalické kovy (Li, Na, K) Kovové a nekovové prvky.

Úvod do anorganické chemie - ppt stáhnoutTrendy vývoje polymerních materiálůPPT - Periodická soustava prvků PowerPoint Presentation
 • Heath ledger en.
 • Iphone reklamace.
 • Lišta na zrcadlo.
 • Canyon discount.
 • Mandaly podle znamení.
 • Sparta slavia 2019.
 • Jalovec koření.
 • Krmný hmyz eshop.
 • Skener diapozitivů a negativů.
 • Čím naplnit adventní kalendář.
 • Žehlička na vlasy remington levně.
 • Basketbalový koš na dveře.
 • Maskot olympijských her 2018.
 • Spodní prádlo triumph.
 • Richard marx right here waiting.
 • Plánovač tras do zahraničí.
 • Nejčastější ruské jméno.
 • Sud na vodu 300l obi.
 • Pavel rímský manželka.
 • Kris kristofferson songs.
 • Kovová baseballová pálka.
 • Koloběžky lipno.
 • Jak funguje kávovar na kapsle.
 • Ywca ymca.
 • Myšlenková mapa pro děti.
 • Cena degustace vína.
 • Psychologická hra.
 • Tetovani v uchu.
 • Boeing 777 300 emirates.
 • Francouzština minulý čas cvičení.
 • Káva praha.
 • Sinabung.
 • Contragel green.
 • Vnitřní londýn.
 • Česká mincovna.
 • Obi otevírací doba 1 května.
 • Kresby na zakázku.
 • Písková filtrace swing 4m3/h recenze.
 • Výstava design praha.
 • Zanet spojivek ze svareni.
 • Nový zéland kultura.