Home

Bakalářská práce upol pdf vzor

Aktualizovaná šablona pro psaní bakalářských a

Katedra antropologie a zdravov ědy PdF UP v Olomouci 3 • Ve spolupráci s vyu čujícím student vyplní ve STAGu Podklad pro zadání balá řské/ diplomové/diserta ční práce (vzor s.15) podle pravidel uvedených ve sm ěrnici d ěkanky PdF UP 1M/2011 a p říkazu rektora B3-09/3-PR Závazný vzor pro formální náležitosti bakalářské či diplomové práce Název práce Typ práce (bakalářská, diplomová) Pracoviště (zadávající téma) a plnou verzi své kvalifikační práce v *pdf a všechny další povinné údaje před ukončením studia / obhajobou ná práce na vysoké škole by měla mít strukturu odborného tex - tu, kterou tvoří tři části: úvod, stať (jádro) a závěr. Úvod písemné práce Úvod práce obsahuje informace o obsahu práce, představení problému (tématu), který práce popisuje a to formou známých faktů včetně odkazů na zdroje V sekci dokumenty naleznete aktualizovanou šablonu pro psaní bakalářských a magisterských prací platnou od ak. roku 2015/16. Věnujte prosím pozor novinkám jako např. rozsah stran, poster A2 jako povinná příloha, zpřesněný popis bc./mgr. dnů

Studijní řády a normy: Pedagogická fakulta U

Recepce - informace: +420 585 635 099, 585 635 088 Sekretariát děkanky +420 585 635 088 (5009) katerina.dvorakova@upol.c portal.upol.cz) v části Studium (STAG) a Kva-lifikační práce, není-li to v rozporu s právní po-vinností bránící zveřejnění závěrečné práce (viz úvodní ustanovení). 2. Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zve-řejněním své práce podle odstavce 1 bez ohledu na výsledek obhajoby. 3

Šablony JVS U

Pedagogická fakulta U

Bakalářská práce je původní prací studenta, v jejímž textu jsou parafráze a případné citáty označeny odkazy na zdroje včetně strany. Součástí práce je seznam bibliografických citací zdrojů, které jsou využity v textu bakalářské práce. Student postupuje podle platné citační normy. Porušení těcht Vzor desek kvalifikační práce je součástí tohoto předpisu jako příloha č. 3. 6) Na druhé straně kvalifikační práce je uvedeno následující prohlášení: Bakalářská práce Článek 10 Charakteristika bakalářské práce V bakalářské práci autor prokazuje schopnost uplatnění základů vědecké práce. Zadané.

Bakalářské práce Katedra algebry a geometrie PřF UP Olomou

Témata bude možno (po konzultaci s vedoucím práce) volit od 30. 9. 2020. Pokud si chcete vybrat z některé z vypsaných témat, kontaktujte nejprve vedoucího práce a po domluvě s vedoucím práce informujte dr. Juklovou, aby vám práce byla KAG přidělena k vypracování Bakalářská práce (dále jen BP) je samostatná odborná práce studenta bakalářského vzor titulního listu práce příloha č. 2 - vzor prohlášení autora o původnosti práce příloha č. 3 - vzor anotace příloha č. 4 - ukázka členění bakalářské práce Theses - Vysokoškolské kvalifikační práce Provozuje Fakulta informatiky MU, Více o IS Theses. Potřebujete poradit? theses@fi.muni.cz. Nápověda Často kladené dotazy. Zapojené školy Správci zapojených škol Závazný vzor pro formální náležitosti bakalářské či diplomové práce odevzdávané na katedře botaniky PřF UP 1) Odevzdávají se 2 shodné výtisky v totožném provedení: bakalářské práce mohou být v kroužkové, lepené nebo plátěné vazbě, diplomové práce je povinnost odevzdat ve svázaném provedení (pevná plátěná vazba)

Theses.cz - Vysokoškolské kvalifikační práce

 1. Bakalářská diplomová práce v oboru historie. Nedílnou součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky je bakalářská diplomová práce (dále jen BDP) a její obhajoba, která zkoušce předchází. Student je povinen nahlásit zadání BDP nejpozději do konce měsíce května 4. semestru studia
 2. E-mail a telefon: Pondělí - pátek 8:00 - 15:00. S účinností od 22. 10. 2020 do odvolání se ruší úřední hodiny pro osobní kontakt se studijními referentkami. Upravené úřední hodiny platí pro studenty fakulty ve všech typech i formách studia
 3. Webové stránky UPOL. Vstupní stránka portálu UPOL. Nepřihlášený uživatel Přihlásit English. Kontakt na uživatelskou podporu. Prohlížení anotace, posudky, plný text práce Předzápisové kroužky seznam studentů, rozvrh Místnosti rozvrh, celoroční rozvrh, vyhledávání dle zadaných parametrů Volné místnosti.
 4. 11. Citace nepublikované diplomové, disertační aj. práce: Vala, J. (2004). Výzkum čtenářské recepce lyrické poezie metodou sémantického diferenciálu. Nepublikovaná disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého. Pro další vzory citování dle citační normy APA si dovolujeme odkázat např
 5. Obhájené závěrečné práce Biochemie - bakalářské práce Biochemie - diplomové práce Bioinformatika - bakalářské práce Bioinformatika - diplomové práce. Kontakt FAX: +420 585 634 933 biochemie@upol.cz Podrobné identifikační údaje. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-prf@upol.cz.
 6. Kontakt Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci třída Míru 117 771 11 Olomouc IČO: 61989592 +420 585 636 080 dekanat.ftk@upol.c

Znalost literatury k tématu: Znalost odborných zdrojů, relevantních vzhledem k tématu práce; schopnost práce s nimi.(Souvisí s hodnocením podle kritéria 3.) Vymezení tématu a formulace cílů práce: Explicitní a přesné vymezení zvoleného tématu, které odpovídá rozsahu daného typu práce; jednoznačná a relevantní formulace hlavního a dílčích cílů práce Sehnat inspiraci při psaní bakalářské práce je na Internetu vcelku jednoduché. Jako vzor může posloužit spousta materiálu, který je na Internetu veřejně dostupný. Pro jednoduchost jsme si však dali tu práci a pár ukázek bakalářských prací jsme našli. Níže se tedy můžete podívat, jak taková bakalářská práce vypadá. Jedná se o PDF soubory, které jsou volně. diplomové práce je mj. zakotveno v akreditačních materiálech MŠMT pro obor sociální práce). • Diplomová práce musí zahrnovat 30-40 zdrojů (v závislosti na relevanci k tématu práce), z toho min. 5 zahraničních, bakalářská práce pak minimálně 20 zdrojů, z toh Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. V případě dotazů ke studijním programům prosím kontaktujte studijní referenty: Mgr. Martin Ivanovský: 585 635 149 PaedDr. Irena Smetanová: 585 635 147 . Kontakt na vrátnici: 585 635 099

Závěrečné práce: Katedra histori

- Bakalářská diplomová práce: 40 normostran*, tj. 72.000 znaků vč. mezer - Magisterská diplomová práce: 60 normostran *, tj. 108.000 znaků vč. mezer * 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer. 2. Grafická úprava ZP - Dodržení jednotné grafické úpravy v celém textu! - Jednostranný tisk na papír formátu A Odevzdání bakalářské práce. Bakalářská práce musí být odevzdána v příslušných formách a termínech v souladu s harmonogramem LRR pro daný školní rok a níže uvedenými instrukcemi: a) Dva výtisky v pevné nerozebratelné vazbě (studentovi se nevracejí) b) Elektronická verze (jeden soubor PDF Studenti mohou do 15. 11. 2020 (termín byl vzhledem k současné komplikované situaci prodloužen do 30. 11. 2020) oslovovat akademické pracovníky ÚSS a konzultovat s nimi vlastní návrhy témat bakalářských prací. Po tomto datu zde budou zveřejněna vypsaná témata těch akademických pracovníků, kteří nebudou mít naplněnu povolenou kapacitu nově zadaných kvalifikačních. Dohoda o provedení práce - DPP (max. 300 hod./rok) Dohoda o pracovní činnosti - DPČ (max. polovina prac. doby) Osobní dotazník k dohodám DPP, DPČ; Výkaz odvedené práce k dohodě (DPP, DPČ

V letech 2006 a 2007 byly na katedře geografie obhajovány také bakalářské práce z oboru Mezinárodní rozvojová studia: MRS 2007 | MRS 2006.. Poznámka: Před rokem 2006 se na katedře geografie bakalářské práce neodevzdávaly, dřívější systém uzavíral první etapu studia ve 3. ročníku soubornými zkouškami a studenti psali až ve 4.-5. ročníku diplomové práce k. Bakalářské diplomové práce. Do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie nahrají studenti celé znění diplomové práce a přinesou na studijní oddělení dva výtisky diplomové práce a vytištěné listy z Portálu s doplněnými informacemi k závěrečné kvalifikační práci. Na studijním oddělení je možné práci. Projekt či Teze bakalářské práce (cca stran ). Tento projekt (teze) musí obsahovat: Cíle zkoumání - popis problémové oblasti, charakteristiky výzkumného problému, cíle zkoumání, osobní motivace autora, . Přečtěte si rady a zkušenosti na téma bakalářská práce na pdf upol

Typ práce Fakulta studia studenta CMF - Cyrilometodějská teologická fakulta FTK - Fakulta tělesné kultury FZV - Fakulta zdravotnických věd FIF - Filozofická fakulta LEF - Lékařská fakulta PDF - Pedagogická fakulta PFA - Právnická fakulta PRF - Přírodovědecká fakulta RUP - Rektorát REK - Univerzita Palackého v Olomouc

Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Postup zajištění odborných praxí - neplatí v případě Vojenské nemocnice Olomouc, níže uvedených pracovišť skupiny AGEL, pracovišť společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Nemocnice Šumperk a.s.); Žádost o vypracovaní smlouvy-odborná praxe studentů FZ - neplatí v případě Vojenské nemocnice Olomouc. a zdravovědy PdF UP v Olomouci jsou rámcová pravidla pro formální, obsahovou a odbornou stránku psaní bakalářských a diplomových prací. Hlavním cílem je poskytnout studentům • Bakalářská práce: rozsah minimálně 30-40 stran normovaného textu (54 000-72 000 znaků včetně mezer). Maximální rozsah práce by. Bakalářská práce by měla být svázaná v kroužkové vazbě nebo termovazbě, magisterská práce v pevných deskách. Pravidla formální úpravy DP. Diplomová práce by měla být vytištěna jednostranně nebo oboustranně (od 2015) na bílém kancelářském papíru formátu A4 (210 x 297 mm)

2 CÍLE PRÁCE Viz zadání práce. V této kapitole je/jsou stručně, přesně a jasně definován cíl/e práce a to tak, aby bylo možné kontrolovat jeho/jejich dosažení. 3 LITERÁRNÍ P EHLED Doporučuje se rozsah 10-15 stran u obou typů závěrečných prací (v případě bakalářských prací rešeršního typu 20-25 stran) Titulní list práce Název katedry uveďte podle toho, na které katedře vám byla práce zadána. Zvolte pouze jednu možnost -buď Bakalářská práce nebo Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra XXX Bakalá ská práce Diplomová práce Zde bude vepsán název odevzdávané práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Naďa Kolínková. Univerzita Pardubice Fakulta Zdravotnických studií Sestra jako osobnost a vzor Naďa Kolínková Bakalářská práce 2014 . Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci vyuţila, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. Název práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Práce poskytne přehled o sémantických technologiích použitelných pro komunikační portály, včetně návrhu na jejich uplatnění. Praktická část práce se bude zabývat návrhem realizace samotného komunikačního portálu, včetně následného provozu.. Závěrečné práce. Bakalářské a magisterské práce. Vypracování závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž prokazujete schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů. Zpracování závěrečné práce se řídí pravidly, která stanovují její formální i. Bakalářská práce se zaměří na transpoziční šifry. V textové části student stručně popíše dějiny kryptologie a poté představí různé transpoziční šifrovací systémy a práci s nimi (šifrování, dešifrování). Důkladně popsány budou převážně klasické šifry např.

Pokud tomu nebrání okolnosti hodné zřetele (rozhoduje vedoucí kvalifikační práce či školitel) zatrhnout Časové zpřístupnění práce - Ihned po odevzdání práce. Kliknout na Nahrát a uložit soubor Vybrat Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF, dokument se vytvoří a Vy jej následně. bakalářská práce 72 000 znaků (tzn. přibližně 40 stran textu) diplomová práce 108 000 znaků (tzn. přibližně 60 stran textu) rigorózní práce 180 000 znaků (tzn. přibližně 100 stran textu) disertační práce Rozsah stanovuje příslušná oborová rada na základě metodologických standardů příslušného oboru Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít pro uvedení, z jakého předmětu je tato práce a pro údaje v pravém dolním rohu stránky 7) Práce je vytištěna na papír formátu A4 (na výšku) a vázána po levé straně. Článek 5 Jazyk kvalifikačních prací Kvalifikační práce jsou psány spisovným českým nebo slovenským jazykem. Použití jiného jazyka je možné s písemným souhlasem vedoucího práce či školitele

Bakalářská práce vzor. Bakalářská práce je první náročnější útvar odborně-vědeckého stylu, s nímž se student setká v závěru tříletého bakalářského studia. Student prokazuje zejména schopnost samostatné vědecké práce, literární rešerše a prezentace získaných dovedností (především při obhajobě bakalářské práce) Závěrečné práce jsou zpravidla jednou z podmínek absolvování daného studijního programu. Studenti je píší ke konci studia a jejich obhajoba je jednou ze součástí závěrečných státních zkoušek podle toho, jak to stanoví konkrétní akreditační spis určitého programu

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami v rozsahu např. šesti řádků. V případě českých prací se uvádí anotace jak v českém jazyce, tak v anglickém ekvivalentu. Obě části jsou uvedeny na jediném listu následujícím po čestném prohlášení Vytvořené obrázky půjde exportovat do LaTeXového prostředí picture, do pdf nebo jako bitmapu. Je zamýšleno, aby výsledná bakalářská práce dobře posloužila některým zájemcům zvyklým tvořit do odborných článků jednoduché obrázky (např. svazy) v LaTeXovém prostředí picture. Program na podporu výuk Téma práce (česky, anglicky), ve kterém bude zjevný řešený výzkumný problém práce. Plánovaný teoretický koncept (obsah jednotlivých kapitol). Plánovaný metodologický postup (cíl výzkumu, výzkumné otázky, příp. hypotézy, výzkumný soubor, výzkumná strategie, výzkumný nástroj, metoda analýzy) práce můţe být profesor nebo docent, se souhlasem oborové rady i nositel hodnosti Ph.D. / CSc. Vedení závěrečné práce odborníkem, který není pracovníkem PdF UHK, je podmíněno souhlasem děkana. Souhlas je vyjádřen potvrzením tématu a vedoucího práce ve FIS a schvá

Bakalářská práce se zabývá agresí v partnerských vztazích a s tím související terapií párů, u kterých se agresivní chování vyskytuje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Úvodní část se věnuje přehledu jednotlivých forem agrese, které se objevují mezi partnery Diplomová práce se odevzdává nejméně ve dvou knihařsky svázaných exemplářích v pevných deskách a jedenkrát v elektronické verzi na nepřepisovatelném mediu. Elektronická forma práce by měla být uložena ve formátu PDF, případně RTF nebo DOC. Vzor textu na deskách je uveden v ukázce níže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval: Mgr. Iva Kuchyňková Viktor Kavan Brno 2010 2. Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. Elektronická a tištěná verze bakalářské práce jsou.

Stanovený rozsah práce se týká hlavní textové þásti, kterou tvoří: a) hlavní text, tj. kapitoly Úvod aţ Závěr, s nezbytnými ilustracemi a tabulkami, b) soupis citací, tj. kapitola Seznam pouţitých zdrojů. Kompletní bakalářská práce se skládá ze tří þástí: 1) Vstupní þást práce (viz předchozí kapitola) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2017 Michal Umlauf . žádným předpisem, doporučuje se použít jako vzor četnost školení stanovenou v zákoně o požární ochraně, specializační - školení pro vybrané profese, vyžaduje-li to povaha rizika a jeh

Bakalářská práce a kritéria pro hodnocení. schopnost samostatné badatelské práce jak s odbornou literaturou, tak co se týče vlastního výzkumu; formální úprava, pravopisná správnost, náležitá stylistika; přínos práce k širšímu vědeckému diskurzu; Bakalářská práce vzory. Bakalářská práce vzor UPOL - na obálce je třeba uvést: v záhlaví: Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta uprostřed: Diplomová práce dole: vlevo - rok dokončení, vpravo - jméno Obálka DP (příloha č. 1) obsahuje přesný název univerzity (velikost písma 18, vše velkými písmeny), fakulty (velikost 16), druh - diplomová práce (velikost 20, tučně, vše velkými písmeny) - vše. Tato bakalá řská práce má dv ě části. V první teoretické části jsou vymezeny termíny, které jsou použity. Dále jsou nastín ěny možnosti klasifikace migra čních pohyb ů a teoretické p řístupy k nim. Práce se též zabývá procesem migrace po roce 1990 a to jak ve sv ětě tak na našem území

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Miroslav Urban . VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky Vizualizace diskretizovaných polí ve 3 dimenzích Visualization of Discretized Fields over Tetrahedra 2011 Miroslav Urban. [VZOR KE STAŽENÍ] Ukázka bakalářské práce je pouze ilustrativní a požadavky na formální úpravu práce se mohou dle školy lišit. Každá odborná bakalářská práce by měla obsahovat titulní list s názvem ústavu, fakulty a katedry, tématem, autorem práce, vedoucím a rokem odevzdání

Vzor formálních náležitostí bakalářské práce (.pdf) Vzor formálních náležitostí diplomové práce (.pdf) Užitečné odkazy. Repozitář závěrečných prací - obhájené práce na HTF UK. Závěrečné práce v SISu. Nástroj pro automatickou práci s citacemi Bakalářská práce Chápání etnických menšin v ČR Cíl mé práce je výzkum, kdy zjišťuji, jak ţáci z vybraných regionů rozumí zákonů, tabu. Ale kulturní vzor je systém forem chování, hodnot, norem charak-teristický pro danou společnost, který je obecně přijímán a napodobován, vstupuje do. Předkládaná bakalářská práce se zabývá age managementem jako nástrojem personální andragogiky a jeho aplikací při řízení lidských zdrojů v organizacích. Teoretická část práce se zaměřuje na popis vztahů mezi demografickým vývojem společnosti, řízením lidských zdrojů a age managementem Tato stránka se pravděpodobně zobrazila po použití tlačítka Zpět v prohlížeči během prohlížení zabezpečeného webu nebo aplikace

Institute of Foreign Languages, Faculty of Education, Palacky University / Institut für Fremdsprachen, Pädagogische Fakultät, Palacky-Universitä K validaci student doloží potvrzení vedoucího práce o udělení zápočtu z předmětu Bakalářská práce 2/Diplomová práce 2 a jeho souhlas s ve spodní části je oranžový rámeček s textem Stáhnout zadání práce ve formátu PDF. V dokumentech je návod na řazení prvních stran závěrečné práce - Vzor titulních stran Zatímco bakalářská práce, její obhajoba a hodnocení (spočívající na dvou posuzovatelích, z nichž jeden je vedoucí práce a druhý ustanovený oponent) by měly prokázat studentovu schopnost odborné práce s větším množstvím archivního materiálu, účel praktické zkoušky je jiný kromě toho je vyžadován potisk hřbetu, pokud to vazba umožňuje a to s uvedením jména a příjmení, roku odevzdání práce a typu práce (bakalářská práce), viz vzor, tímto se upřesňují a doplňují pokyny v rámci dokumentu ČVUT (viz výše), které jsou pouhým doporučením v rámci ČVUT s platností pro bakalářské. Bakalářská práce (dále jen BP) má podle povahy studijního programu (studijního oboru) rozsah zpravidla 50 000 - 70 000 znaků (tj. 30 - 40 stran normovaného textu). Magisterská diplomová práce (dále jen DP) má rozsah minimálně 108 000 - 144 000 znaků (tj. 60 - 80 stran normovaného textu). Obhajoba BP/DP je veřejná

 • Nápady na podzimní focení.
 • Extáze výroba.
 • Zubni protezy s deflex.
 • Hranolky se sýrovou omáčkou.
 • Prusa firmware.
 • Arichteva rozvod.
 • Prodej pyramid.
 • Úvaha slova.
 • Retro kočárek.
 • Retro kočárek.
 • Schola pragensis.
 • Arequipa weather.
 • Sloučeniny vodíku a kyslíku.
 • Microsoft ice 32 bit download.
 • Bůh anu.
 • Španělská občanská válka prezentace.
 • Twilight sága rozbřesk 1. část online bombuj.
 • E904.
 • Bronchitida.
 • Italské potraviny české budějovice.
 • Clindamycin a alkohol.
 • Rozměry dveří a zárubní.
 • Výměna žárovky superb 1.
 • Myositida pediatrie.
 • San pedro kaktus wirkung.
 • Tekutý štuk.
 • Sociopatie test.
 • Švestka list.
 • Mini cooper r50 manual pdf.
 • Jak odstranit datum z fotky zoner.
 • Jak připevnit zrcadlo na zeď.
 • Pizza famiglieri benátky nad jizerou.
 • Naražená kostrč sezení.
 • Cheesecake mascarpone.
 • Zalehnutí granátu.
 • Cheese quesadilla recipe.
 • Řešení akustiky.
 • Malá lednice a .
 • Jogovna playlist.
 • Image line.
 • Přílivové elektrárny ve světě.