Home

Pohybová energie

Pohybováenergie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Polohová a pohybová energie, vzájemná přeměna jednotlivých druhů energie. C. Literatura: Fyzika pro 8. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 29-40: Fyzika pro 8. ročník Základní školy - I.díl, SPN 2001, str. 23-29: SW - Langmaster - Fyzika 1 - IV. kap. 38-41. Pohybová energie - definice: Práce, kterou může vykonat pohybující se těleso, než se úplně zastaví. Polohová energie - definice: Práce, kterou může nějaké těleso vykonat, když změní svou polohu nebo svůj tva Pohybová energie tělesa závisí na jeho hmotnosti a rychlosti. Pohybuje-li se těleso větší rychlostí, má větší pohybovou energii. Těleso v klidu má nulovou pohybovou energii. Pohybují-li se dvě tělesa stejnou rychlostí, má těleso o větší hmotnosti větší pohybovou energii

Pohybová energie. Prosím, mám to dobře spočítané? m = 10 kg v = 10 metrů Těleso s hmotností 10 kg padá z výšky 10 metrů. Jak velkou pohybovou energii bude mít při dopadu? Ek = 1/2m.v(v je na druhou) Ek = 5.10nadruhou Ek = 5.100 Ek = 500 J Při dopadu bude mít pohybovou energii 500 J Nebo to musím počítat nějak jinak Pohybová energie je energie pohybujícího se tělesa. Pohybová energie tělesa v klidu je nulová. Pohybová energie tělesa v gravitačním poli Země závisí na: Hmotnosti (čím větší hmotnost, tím větší polohová energie Rychlosti (na druhé mocnině rychlosti) Pohybovou energii vypočítáme ze vztahu: m je hmotnost, v je.

Jak se počítá kinetická energie. Každý pohybující se objekt má energii, která je mu vlastní. V tomto případě máme na mysli konkrétně pohybovou, neboli kinetickou energii. Co to vlastně je ona pohybová energie, jaké má jednotky a jak se počítá kinetická energie? To vše naleznete v dnešním článku Pohybová energie E k inetická. Pohybová = kinetická. Je energie, kterou má každé pohybující se těleso (loď, atom). Může (nemusí) ji přeměnit na práci (deformace auta při nárazu) či jinou formu energie (teplo brzd). Závisí na: rychlosti tělesa (v - E k) hmotnosti tělesa (m - E k CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU - část 01 KINETICKÁ A POLOHOVÁ ENERGIE. • 01) Pohybová (kinetická) energie tělesa: Z řeckého slova kinetikos - pohybující se, značíme Ek, jedná se o energii každého pohybujícího se tělesa, Kinetická energie je uschovaná práce, jednotkou je J (Joule). Pro velikost pohybové energie platí • Energie - přeměna v jiné formy. Nejčastěji z polohové na pohybovou a naopak. • Příklad - letící míček. Pohyb vzhůru: zvětšuje výška, to znamená zvýšení polohové energie. Klesá rychlost, míček se v určitém bodě zastaví, pohybová energie je nulová. E K se mění na E

POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9 9 9 : 7 ; 9 : < 8 7 9 9. Title: Microsoft Word - 1.5.doc Author: Private Created Date: 8/12/2007 1:06:35 P Energie je schopnost těles vykonávat práci. Energie: 1.) kinetická (pohybová) energie E k; 2.) potenciální (polohová) energie E p 1.) Kinetická energie. Kinetickou energii má každé těleso, které je v pohybu 2.) Potenciální tíhová energie. Potenciální energii má každé těleso, které stojí v určité výšce nad Zemí Polohová energie knížky se zvýšila o 2,75 J. Příklady pro řešení: 1) Střela o hmotnosti 20 g je vystřelena kolmo vzhůru do výšky 300 m. O kolik se zvětší jejípolohová energie v nejvyšším bodě dráhy? 2) Kladivo o hmotnosti jeden a čtvrt kg je zvednuto do výšky 80 cm

• Pohybová aktivita se měří v jednotkách MET. • MET jednotky ukazují intenzitu aktivity. • MET je koeficient pro klidový metabolismus. • Aktivita s hodnotou 5 MET znamená, že jste vydali 5x více energie (a kalorií), než kdybyste odpoívali. 1 MET = 3,5 ml/kg/min O 2 (= 1 kcal/kg/hod Mechanická energie je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje míru schopnosti tělesa konat mechanickou práci, tzn. působit silou na jiné těleso a posouvat jej po určité dráze.. Mechanická energie je jeden z mnoha druhů energie.. Mechanickou energii mají: tělesa, která se vzájemně pohybují - kinetická energie (pohybová energie) Polohová energie tělesa souvisí s jeho polohou, např. v gravitačním poli Země. Těleso o hmotnosti m zdvižené do výšky h nad povrchem Země má polohovou energii Ep = m • g • h. Polohová energie tělesa, které je na povrchu Země ( h = 0 ), je nulová (Ep = 0 ) zpět. Pohybová energie . Pohybová (kinetická) energie - je energie tělesa v pohybu; těleso v klidu má nulovou pohybovou energii. Je to fyzikální veličina (značka E k, jednotka joul [J]) a její velikost posuzujeme podle práce, kterou pohybující se těleso může vykonat, dokud nezastaví.. Např. chlapec který jedem na kolečkových bruslích vykoná práci posunutím kamaráda

pohybová a polohová energie - webzdarm

Pohybová a polohová energie Fyzika-sandra

 1. Kategorie: 8. třída - fyzikaTéma: Práce, výkon, energie - vzorce, výpočtyPro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více).V dnešním díle vysv..
 2. Kinetická (pohybová) energie . mají tělesa, která se vzhledem ke vztažné soustavě pohybují; Odvození: budeme mít těleso, které je vzhledem ke vztažné soustavě v klidu; na toto těleso začne působit síla, která mu bude udělovat zrychlení a (ztráty vlivem odporových sil zanedbáme
 3. POHYBOVÁ ENERGIE - energie, kterou má pohybující se těleso. závisí na: o rychlosti tělesa - čím vyšší rychlost - tím vyšší energie projektil vystřelený ze střelné zbraně má vysokou rychlost (pohybovou energii) - může konat velkou práci - způsobí zranění o hmotnosti tělesa - čím vyšší.
 4. Pohybová energie závisí na: hmotnosti a rychlosti tělesa hmotnosti a hustotě tělesa výšce, ve které je těleso zavěšeno gravitační síle, která na těleso působí 4. Po silnici jedou čtyři automobily o stejné hmotnosti. Automobil A jede rychlostí 100 km/h, automobil B jede rychlostí 90 km/h, automobil C jede rychlostí 80 km.
 5. 2. Pohybová energie závisí na hmotnosti m a rychlosti v. Vzorec = ∙2 2 3. Pohybová energie je maximální na začátku pohybu míčku. Při pohybu vzhůru se pohybová energie mění na polohovou a míček zpomaluje. Polohová energie je největší v nejvyšším bodě pohybu. V tomto bodě je pohybová energie nulová
 6. Pohybová energie - příklad Od: ko 17.10.12 21:02 odpovědí: 5 změna: 26.10.12 10:29. Dobrý večer, chci se zeptat, jestli někdo nevíte, jak vypočítat tento příklad: Jakou pohybovou energii má kámen s hmotností 5 kg, který dopadne na zem z výšky 15 metrů? Vzoreček pohybové energie: Ek= 1/2 x m x v na druhou.

Pohybová energie - Sweb

 1. KINETICKÁ (POHYBOVÁ) ENERGIE je skalární fyzikální veličina, která charakterizuje pohybový stav hmotného bodu nebo tělesa vzhledem ke zvolené IVS.. E K kinetická energie tělesa (HB). m hmotnost daného tělesa (HB) v rychlost daného tělesa (HB) ODVOZENÍ DANÉHO VZTAHU: k tomu, abychom uvedli těleso do pohybu, je třeba vykonat určitou práci
 2. Pohybová energie bruslaře jedoucího rychlostí 36 km/h je 2,75 kJ. Urči jeho hmotnost. CVIČENÍ 1 ŘEŠENÍ . CVIČENÍ 2 ZADÁNÍ.
 3. Pohybová energie = je energie, kt. Má každé pohybující se těleso, je možné ji proměnit v práci. Je závislá na rychlosti a hmotnosti tělesa. Značí se Ek. Ek = 1/2at 2. Polohová energie = polohovou energii má každé těleso, kt. Bude po uvolnění konat práci, např. Bude někam přitahováno
 4. Energie. Energie je schopnost tělesa konat práci. Mechanická energie: - znázornit na oscilátoru (pružině), trochu do nich zaběhnout. 1) kinetická (pohybová) - má ji pohybující se těleso. 2) potenciální (polohová): mají ji tělesa, která jsou v silovém poli jiného tělesa a také pružně deformovaná tělesa
 5. Mechanická energie - energie - vyjadřuje schopnost tělesa konat práci - pdf: energie.pdf-pohybová energie - E K - má ji pohybující se těleso- polohová energie - E P - má ji těleso ve výšce Polohová energie (potenciální) - souvisí s polohou tělesa (v gravitačním poli Země
 6. Jaká je její pohybová energie těsně před dopadem? 0 J 250 J 500 J 1 000 J 5. Do jaké výšky přibližně vyjede na skateboardu chlapec na U - rampě, jestliže má hmotnost 70 kg a má v sobě energii 1 050J ve spodní části U - rampy. 0,2 m 0,4 m 1,1 m 1,5 m 6. Proč se atlet rozebíhá ke skoku do výšky?.
 7. Polohová energie hranolu se vzhledem k zmenšující se výšce nad Zemí zmenšuje, naopak pohybová energie se zvětšuje, protože se zvětšuje rychlost dřevěného hranolu. @ Radomír Macháň Otázka číslo 13: Těleso o hmotnosti 40 kg bylo zvedáno jeřábem ve svislém směru rovnoměrným pohybem po dobu 10 s
PPT - VY_32_INOVACE_Př

Pohybová energie Odpovědi

Energie je schopnost tělesa konat práci. Mechanická energie: 1. kinetická (pohybová) - má ji pohybující se těleso 2. potenciální (polohová): - mají ji tělesa, která jsou v silovém poli jiného tělesa a také pružně deformovaná těles Pohybová energie. je druh mechanické energie; pohybovou energii má těleso, které se pohybuje; velikost pohybové energie tělesa ovlivňují hmotnost tělesa a jeho rychlost; výpočet pohybové energie: E k = 1/2 . m . v 2. pohybovou energii nazýváme i jako kinetická. Energie je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost tělesa konat práci. Označení: E Jednotky energie jsou stejné jako jednotky práce - joule, kilowatthodina. Formy energie 1. mechanické formy energie a. polohová b. pohybová 2. vnitřní formy energie a. tepelná b. jaderná c. chemická 3. elektromagnetické formy energie a Slouží k procvičení dalších způsobů výpočtu pohybové energie.Lze zaslat mailem žákům, kteří chyběli. Klíčová slova Fyzika , pohybová energie , prác Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Žák rozliší pohybovou a polohovou energii, žák bude znát značky a jednotky polohové a pohybové energie, žák vypočítá pohybovou a polohovou energii, žák určí, na čem závisí pohybová a polohová energie, žák vysvětlí pojem polohová energie pružnosti

Náš organismus nepotřebuje energii jen na pohybovou aktivitu, ale energie je vydávána, i když spíme. Všechny děje probíhající v našem těle totiž potřebují energii. Pro výživová doporučení je dobré vědět, kolik energie vydáváme v klidových podmínkách a pak i při jednotlivých denních či sportovních činnostech Pohybová energie závisí na rychlosti a hmotnosti tëlesa . Práce, která je vykonána pYi urychlování tëlesa je uložena v tëlese ve formë pohybové energie . v 2 Vzorec pro pohybovou energii . Tëleso, které je v klidu má nulovou pohybovou energii! Pohybovou energii mají také rotující e) Vodní energie. Pohybová energie vody např. z řek se v generátoru ve vodní elektrárně přeměňuje na energii elektrickou. Vodní elektrárny jsou šetrné k životnímu prostředí; Největší vodní elektrárna na světě jsou Tři soutěsky v Číně. Má 32 turbínostrojů ( turbína + generátor) - každý z nich má výkon 700MW 14 PRÁCE A ENERGIE Procvičuj si více na www.skolasnadhledem.cz, zadej kód 393 014 Druhy a přeměny energie Pod obrázky doplň druhy energie (elektrická, jaderná, chemická, mechanická, světelná, teplo) tak, aby šipka znázorňovala nejvýznamnější přeměnu energie na obrázku Pohybová energia má značku E. k (kinetická).Pohybová energia telesa závisí priamoúmerne od hmotnosti telesa a rýchlosti, ktorou sa teleso pohybuje. Pohybovú energiu vypočítame podľa vzťahu: E. k = ½ m . v2Jednotkou pohybovej energie je joule - J

Pohybová energie - pracovní list. 1) Tyto dopravní prostředky jedou stejnou rychlostí 72 km/h. Uspořádej je vzestupně podle velikosti pohybové energie. 2) Předpokládejme, že tito lidé mají stejnou hmotnost. Uspořádej je sestupně podle velikosti pohybové energie Energie je nutná k životu.Neobejde se bez ní jediný pohyb v celém vesmíru.Při žádné práci se energie neztratí,vždy se změní v jiný druh energie,např.v pohyb a teplo.Energie pohybová a tepelná jsou pouze dvě z mnoha rozmanitých druhů energie Kinetická (pohybová) energie. Kinetická energie souvisí s pohybovým stavem částice či tělesa a vyjadřuje skutečnost, že pohybující se těleso je schopné konat práci jako důsledek svého pohybu, např. nárazem na okolní objekt. Pohybuje-li se těleso rychleji, má kinetickou energii větší Energie větru - sluneční záření zahřívá vzduch, který proudí z míst vyššího tlaku do míst s tlakem nižším a vzniká vítr. Ten roztáčí vrtuli, připojenou ke generátoru větrné elektrárny. Sluneční energie >>> pohybová energie větru >>> pohybová energie vrtule >>> pohybová energie generátoru >>> elektrická energie Mechanická energie míčku klesá, mění se v energii vnitřní (tepelnou). Celková energie soustavy se ale nemění. Při všech dějích v izolované soustavě těles se mění jedna forma energie v jinou, nebo přechází energie z jednoho tělesa na druhé, celková energie soustavy se však nemění

Jak se počítá kinetická energie - poradíme přehledně a

Kinetická energie a její odvození Kinetická energie (jednotka Joule) je energie tělesa schovaná v jeho rychlosti. Tělesa se sama od sebe nepohybují, něco jim.. Pohybová energie (kinetická) Dalším druhem energie je energie pohybujícího se tělesa - pohybová energie. Ta op ět závisí na hmotnosti t ělesa m a dále na druhé mocnin ě rychlosti v2. - zna čka: Ek - výpo čet: 2 m v2 Ek ⋅ = Vztah pro výpo čet pohybové energie pro vás není povinný , je ovšem velmi d ůležitý 8) O kolik se zvýší pohybová energie cyklisty, když z rychlosti 6 m/s zrychlý na rychlost 9,5 m/s. Váha cyklisty s kolem je 87 kg. /2359,875 J/ 9) Jakou pohybovou energii v cíli má sprinter o hmotnosti 95 kg. Rychlost sprintera byla 36 km/h. /4750 J POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE. Energie; Pohybová energie tělesa; Polohová energie těles; Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa; Pohybová a polohová energie; VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO. Látky jsou složeny z částic; Proč se tělesa zahřívají při tření. Vnitřní energie; Vnitřní energie, změna vnitřní. Veľkosť polohovej energie v gravitačnom poli Zeme sa rovná práci, ktorú sme vykonali pri zdvihnutí telesa do určitej výšky Ep = W. Závisí od: - hmotnosti telesa - pri dvíhaní telesa s väčšou hmotnosťou konáme väčšiu prácu, čiže teleso s väčšou hmotnosťou má väčšiu polohovú energi

PPT - Fyzika 8 PowerPoint Presentation, free download - ID

polohové energie pružnosti natažené pružiny polohové energie auta vzhledem k povrchu Země pohybové energie autíčka 6) Které z následujících těles má největší pohybovou energii? auto jedoucí přes město Pohybová energie se mění v polohovou v oblasti A C Potenciálna energia alebo polohová energia (W p alebo E p) je druh mechanickej energie.Súvisí so vzájomnou polohou telies (vrátane mikročastíc) sústavy, v ktorej telesá na seba vzájomne silovo pôsobia. Presná definícia znie, že je to práca, ktorú treba vykonať na telese, aby sa z referenčnej energetickej úrovne (tzv. normálny stav alebo nulová hladina) dostalo. 1. Jaderná energie ve Slunci 2. Světelná energie (koloběh vody) 3. Chemická energie 4. Mechanická energie - pohybová 5. Mechanická energie - polohová Příklady přeměny energie Člověk a ostatní živočichové přeměňují chemickou energii v potravě na energii mechanickou. Energie proudícího vzduchu (větru) pochází od Slunce Energie Těleso musí mít energii, aby mohlo konat práci Uf, to byla práce To jsem si pochutnal !!!! Různé druhy energie Mechanická Elektrická Tepelná Chemická Jaderná Světelná Energie je fyzikální veličina má značku E a jednotku J (joule) Jestlipak víte, že krajíc chleba s máslem obsahuje asi 315 kJ energie S touto energií můžete 6 minut klusat, 10 minut jet na kole. Kinetická (pohybová) energie Ek. Kinetická energie souvisí s pohybovým stavem částice či tělesa a vyjadřuje skutečnost, že pohybující se těleso je schopné konat práci jako důsledek svého pohybu, např. nárazem na okolní objekt. Pohybuje-li se těleso rychleji, má kinetickou energii větší

Práce, výkon, energie (rozpracováno

Práce, výkon, energie - příklady k procvičení 1. Jakou práci vykonal motor auta s tažnou silou 1,3 kN při ujetí vzdálenosti 5 km? 2. Jakou práci vykonal člověk, který zvedl padesátikilogramové těleso do 5. patra do výšky 15 m: a) Pomocí kladkostroje složeného z pevné a volné kladky? b) Přímo chůzí po schodech? 3 Kinetická energie je zvána také pohybová energie. Kinetická energie hmotného tělesa se rovná práci, kterou musíme tělesu dodat, aby se z klidného stavu dostalo do rovnoměrného pohybu o rychlosti v. Kinetickou energii tedy mají všechna tělesa, která se k dané vztažné soustavě pohybují •Pojem: Změna teploty tělesa: Teplota tělesa se změní vždy, pokud se změní pohybová energie jeho částic. Čím je pohyb částic v tělese rychlejší, tím je i teplota tělesa vyšší a tím je vyšší i vnitřní energie tělesa. • Částice lze v tělese uvézt do rychlejšího pohybu např. prudkým nárazem dvou těles na sebe (zahřívání hřebíku při zatloukání.

Energie - vyřešené příklad

 1. Kinetická (pohybová) energie. Ek - je skalární veličina, která charakterizuje pohyb hmotného bodu vzhledem ke zvolené vztažné soustavě; Ek =1/2 mv(2) [Ek = J] velikost Ek záleží na volbě vztažné soustavy; Potenciální (polohová) energie (v gravitačním poli Země) W = Ep = m.g.h - přírůstek potenciální tíhové energie
 2. ut byl tento přístroj v provozu? Úspora energie
 3. 10_ Energie pohybová, polohová, pružnosti, tepelná, atd. tělesa mající energii mohou konat práci Energie pohybová - kinetická je energie spojená s pohybem tělesa těleso v klidu má nulovou pohybovou energii Závisí na: hmotnosti tělesa- přímo úměrně(kolikrát větší hmotnost, tolikrát větší energie
 4. Pohybová energie tělesa závisí na jeho rychlosti a hmotnosti Těleso o hmotnosti m zdvižené do výšky h nad povrchem Země má polohovou energii. Polohová, cizím slovem potenciální energie se značí E p Polohová energie tělesa se při některých dějích přeměňuje na pohybovou energii tělesa

Mechanická energie - Wikipedi

 1. dioda dočasný magnet elektromagnet elektromotor elektřina energie frekvence fyzika 6. ročník fyzika 7. ročník fyzika 8. ročník fyzika 9. ročník fyzikální veličiny Gradované testy grafika grafy gravitační síla Hodnocení indukce kapacita kinematika laboratorní práce magnetismus Motivace motor perioda pohyb pohybová energie.
 2. Důležité sdělení v zadání je, že veškerá pohybová energie vlaku se změnila v teplo. To znamená, že pohybová energie před brzděním vlaku je rovna teplu, které během brzdění vzniklo. Zápis. m = 500 T = 5·10 5 kg: hmotnost vlaku: v = 72 km h −1 = 20 m s −1
 3. Pohybová energie tělesa závisí na rychlosti a hmotnosti t ělesa. 3. Uve ď dva p říklady t ěles, které mají nenulovou pohybovou energii. padající kapky vody p ři dešti člov ěk jedoucí na kole 4. Na čem závisí polohová energie t ělesa v gravita čním poli Zem ě?.
 4. Pohybová energie - úlohy. Autor: Pavlína Čermáková. Vytvořeno v rámci v projektu EU peníze školám OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. VY_32_INOVACE_11_Pohybová energie - úloh
 5. Všude, kde je přírůstek nebo úbytek mechanické energie, tam se koná práce. Energie se neztrácí, pouze se přeměňuje. Například polohová energie se může přeměnit v energii pohybovou. Ve vodních elektrárnách se přeměňuje pohybová energie v elektrickou

energie, je schopen porovnat pohybové energie těles na základě jejich rychlostí a hmotností Polohová a pohybová energie pohybová energie tělesa polohová energie tělesa vzájemnávýměna říjen Vnitřní energie tělesa, teplovysvětlí změnu vnitřní energie Mechanická energie MECHANICKÁ ENERGIE 1) Druhy mech. energie: pohybová 2)Pohybová energie: Ek ­> kinetická ­ Ek má těleso, které je v pohybu ­ závisí na hmotnosti a rychlosti ­ Ek = m .v 1 2 2 polohová Polohová energie ­ Ep má těleso, které změní svou polohu v silovém pol jen pohybová energie energie a práce spolu nesouvisí 12. Jakou pohybovou energii mělo těleso působilo-li silou 300N a posunulo jiné těleso o 50cm? 15 kJ 150 J 3000 J 15 J . 13. Jak můžeme vyjádřit vzorcem polohovou energii? E = m.v E = 1/2 m.v 2 E = m.g.h E = m . s 14. Jak můžeme vyjádřit vzorcem pohybovou energii?. Úkoly a úlohy: Pohybová a polohová energie tělesa Pokyny: K vypracování si můžeš vybrat libovolný úkol nebo úlohu. Každá odevzdaná práce bude ohodnocena známkou a bude k ní přihlédnuto při celkovém hodnocení z fyziky. Úkol vypracuj na čistý papír formátu A5 a s tvým jménem a podepsaný rodiči ho odevzdej. Nebo podívej se na prezentaci v týmu Fyzika VIII v souborech - energie - polohová - pohybová Nebo použij učenici strana 29 až 38. 1. Doplňte do tabulky značky a jednotky fyzikálních veličin. Fyzikální veličina Značka Základní jednotka Hmotnost Rychlost Výška Polohová energie Pohybová energie Síla 2

Příklad - kinetická a pohybová energie Od: mitsorubi 05.05.15 18:37 odpovědí: 4 změna: 06.05.15 12:28 zdravím, narazil jsem na zajímavý příklad který netuším jak vypočítat aniž bych si našel jaká je průměrná hmotnost vejce Na kterých veličinách závisí pohybová energie tělesa? Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 0 před 3904 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet Poslat e-mailem. Diskuze: napište první příspěvek Odpovědi anonym Každé těleso, které se pohybuje, má nějakou pohybou energii, protože.

Vedle pojmu pohybová činnost definují pojem pohybová aktivita jako komplex lidského chování, které zahrnuje všechny pohybové činnosti člověka při zapojení kosterního svalstva a současné spotřebě energie. Pohybová aktivita je obsažena mezi základními tělesnými potřebami člověka i ve známé pyramidě lidských. Značka energie, jednotka energie a jak spolu souvisí energie a práce? 8. Automobil jede po vodorovné silnici. a) Který druh energie má tento jedoucí automobil? b) Jak se změní pohybová energie automobilu, jestliže zvětší svoji rychlost: Jak se tato skutečnost projeví na spotřebě pohonné látky? 9 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru. Tato rovnice se také nazývá pohybová rovnice harmonického pohybu. Úhlová frekvence oscilátoru však závisí na jeho vlastnostech, které určují parametry oscilátoru. Je-li oscilátor závaží zavěšené na pružině,. Věda je zábavná, můžete se i zamilovat (2011). Připravil R. Šofr. Dnes bude na našem rande řeč o práci, tak vás asi nepřekvapí, když vás moderátorka Klára uvítá v pracovní přilbě a bude se snažit práci rozdělit

Polohová energie - Sweb

Pohybová energie. Pohybová (kinetická) energie je druh mechanické energie, kterou má pohybující se těleso. Značíme ji . E. k. K rozpohybování tělesa je třeba vykonat práci (na těleso působí síla po určité dráze). Vykonaná práce zůstane uchována v pohybové energii tělesa Kinetická energie (jednotka Joule) je energie tělesa schovaná v jeho rychlosti. Tělesa se sama od sebe nepohybují, něco jim muselo dodat energii. Kinetická energie si odvodíme na tom, že těleso v klidu o hmotnosti m musí být roztlačeno silou F , která tělesu dává určité zrychlení, které zvyšuje rychlost v

Práce‚ výkon‚ energie. 1.1. Mechanická práce: zavedení pojmu práce ve fyzice, fyzikální veličina práce a její výpočet. Příklady na výpočet práce. Výkon: zavedení pojmu, výpočet práce z výkonu a času, účinnost. 1.4. Energie: Pohybová a polohová energie tělesa, zákon zachování energie Pohybová energie. Kam se schová práce, která je spotřebována na urychlení tělesa? Uveďte a popište vzorec, kterým se vypočítá velikost pohybové energie. Jak se nazývá zařízení, které může dobře uchovat pohybovou energie? Kde se využívají setrvačniky? Popište změny pohybové a polohové energie při pádu tělesa.

Didaktická hra určená k opakování a procvičování tematického celku Mechanická práce, výkon, polohová a pohybová energie. Autor: Mgr. Radomír Macháň (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem další materiály k tomuto očekávanému výstupu Kinetická energie vzorec kalkulačka umožňuje vypočítat kinetickou energii pohybující se těla, hmotnost, rychlost a jejich závislost od sebe navzájem POHYBOVÁ ENERGIE [E k] = kinetická energie. E k má pohybující se těleso; E k má těleso, které je shopné konat práci; E k nemá stojící (nepohybující se) těleso; těleso získá energii, když je do něj vložena práce . Závisí na: hmotnost tělesa → čím větší hmotnost, tím větší energie → přímo úměrně. Formy energie - pohybová a polohová energie 900150 Fyzika. Fyzika - Mechanická energie. Vzdělávací tabulky.

Činností spalovacího motoru vzniká pohybová energie, ale bohužel také ztrátová tepelná energie. Zatímco na teplotu 80 - 90°C je motor konstruován, při vyšší teplotě hrozí zadření motoru. Přebytečné teplo proto musí být odváděno chladicí soustavou vozidla Kinetická energie je energie pohybová. Vyjadřuje skutečnost, že pohybující se těleso je schopné konat práci jako důsledek svého pohybu, např. nárazem na okolní objekt. Kinetická energie hmotného bodu, těles zanedbatelných rozměrů nebo těles pohybujících s

F8 - Pohybová energie Výuka chemie, fyziky a matematik

Přírustek energie pohybové i polohové je PRÁCE, kterou jsme museli vykonat. (zvednutí tělesa do výšky, uvedení tělesa do pohybu, zastavení tělesa) Př. Uč. str. 35 čím větší hmotnost nebo rychlost, tím větší pohybová energie čím větší hmotnost nebo výška, tím je větší poloh. energie Pohybová čidla představují zajímavou variantu, jak ušetřit na spotřebě elektrické energie. Zjistěte, kam je nejlépe umístit, jaké světelné zdroje se k nim hodí a jak jsou ve skutečnosti výhodná

Teplo vody a její pohybová energie - TZB-inf

Pohybová energie - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Pohybová energie. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Pohybová energie celého tělesa je dána součtem pohybových energií jednotlivých bodů, a proto platí, že: 2 2 2 1 2 2 m v2 v m m v i i i ⋅ ∆Ε = ∑∆Ε = ∑ ⋅∆ ⋅ = ⋅∑∆ = Stejně jako u hmotného bodu platí, že práce zrychlující síly se projevuje změnou jeho pohybové energie. Platí to i pro tělesa

PPT - ANOTACE PowerPoint Presentation, free download - ID

Fyzika v 8.r. - webzdarm

1.5. Polohová a pohybová energie: Energie tělesa a její dělení na pohybovou a polohovou. Označení, jednotky a výpočty. Energie pružnosti. Přeměna energií, zákon zachování energie. F8_My_Energie.pptx (1,9 MB Pohybová energie tedy závisí na hmotnosti tělesa. Pohybují-li se dvě tělesa stejnou rychlostí, má těleso o větší hmotnosti větší pohybovou energii. Do vagonu, který stojí na kolejích, narazí další vagon stejné hmotnosti, který se pohybuje rychlostí v. Pohybující se vagon má pohybovou energii, může konat práci

Pohybová energie - výpočt

Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 118x. - pohybová energie E k a polohová energie E p se při některých dějích vzájemně přeměňují - při přeměnách energií může také docházet k přenosu energie na jiné těleso Př. Míč jsme vyhodili svisle vzhůru. Budeme popisovat jeho polohovou a pohybovou energii v průběhu pohybu

Kinetická energia - Wikipédi

Přeměna energie větru na elektrickou energii. Po roztočení vrtule elektrárny se pohybová energie větru přeměňuje na rotační mechanickou energii. Ta je následně vedena prostřednictvím převodovky do generátoru, kde z ní vzniká energie elektrická. Na základě údajů naměřených zabudovaným anemometrem, který snímá. dvakrát zmenší pohybová energie pohybová energie nezmění Jakou celkovou energii má těleso o hmotnosti 1 kg ve výšce 1 m nad zemí, když má rychlost 10 m/s Pohybová čidla skladem. Bezpečný výběr i nákup. Doručíme do 24 hodin. Poradíme s výběrem. Pravidelné akce a slevy na Pohybová čidla. Široká nabídka značek Elektrobock, EVOLVEO, Ajax Systems a dalších Pohybová energie tělesa. Žáci se seznámí s pohybovou energií tělesa. Budou schopni charakterizovat, na čem energie závisí + výpočty

PPT - Svalová (pohybová) soustava PowerPoint PresentationKniha: Kineziologie Kineziologická cvičení pro celou

Sport, pohybová aktivita, inaktivita, zdraví, zdravý životní styl, zdravá strava, civilizační choroby, šťastný spokojený jedinec, zdravá společnost a mnoho dalších pojmů se v současné době dostává do popředí zájmů společnosti jak u nás, tak ve světě Z toho vyplýva, že pohybová energia telesa závisí od: 1. rýchlosti telesa (v) 2. hmotnosti telesa (m) Tieto závislosti môžeme vyjadriť vzťahom, podľa ktorého vypočítame pohybovú energiu: Ek = Základnou jednotkou je joul (J). Používajú sa aj odvodené jednotky, ako sú: kilojoul (kJ) = 1000 J. megajoul (MJ) = 1000000 1.) kinetická (pohybová) energia E k; 2.) potenciálna (polohová) energia E p 1.) Kinetická energia. Kinetickú energiu má každé teleso, ktoré je v pohybe 2.) Potenciálna tiažová energia. Potenciálnu energiu má každé teleso, ktoré stojí v určitej výške nad Zemou. Zákon zachovania mechanickej energie Pohybová (kinetická) energie - je energie, skrytá v pohybujícím se tělese - každé těleso, které se pohybuje, může konat práci - např. kladivo při pohybu zatluče hřebík, letící míč může rozbít okno Pohybová energie závisí na rychlosti tělesa a na jeho hmotnosti

 • Démon původ slova.
 • Zásuvky 220v na zeď.
 • Caresse podprsenky cena.
 • Obraz kočka.
 • Množení orchidejí ze stonku.
 • Nápady na podzimní focení.
 • Fabiana bytyqi instagram.
 • Restaurace vítkovice v krkonoších.
 • Elektrická kytara zajímavosti.
 • Strojek na cukroví.
 • Jiří kůs nano.
 • B komplex repelent pro děti.
 • Jak mit zdrave miminko.
 • Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči 2018.
 • Bazar zdarma daruji.
 • Cikánské čáry.
 • Originální svatební šaty.
 • Casting modeling 2018.
 • 2017 tesla model 3.
 • Rozšíření slovní zásoby čeština.
 • Shazam online app.
 • Rekonstrukce restaurace cena.
 • Vyšehrad online.
 • Mince unc.
 • Kapsaicin kapsle.
 • Skleníkové plyny anglicky.
 • Divizna v oleji.
 • Mop na podlahu globus.
 • Decoupage potřeby.
 • Vimperk eu.
 • Problém s tiskem.
 • Kvízy online.
 • Karel marx sociologie.
 • Stydká kost v těhotenství.
 • Obloukové záclony levně.
 • Bungee jumping harrachov.
 • Návod na šití dětského kloboučku.
 • Zvas 2018.
 • Všechno má svůj důvod latinsky.
 • Havlíkova apotéka vzorky.
 • Pěvci potrava.