Home

Sloučeniny vodíku a kyslíku

Vodík, kyslík, vzácné plyny a jejich sloučeniny - Maturita

 1. Sloučeniny kyslíku a vodíku . Oxidy. Charakteristika Kyslík v oxidech má oxidační číslo -II; Pouze v difluoridu kyslíku OF 2 má oxidační číslo II; Dvouprvkové sloučeniny kyslíku s elektropozitivnějším prvkem. Oxidy přechodných prvků jsou barevné, např. Cr 2 O 3 je zelený. Připravují se přímým slučováním.
 2. . Vznikají odtržením jednoho atomu vodíku z molekuly peroxidu vodíku H 2 O 2 . Z tohoto důvodu mají ve svých sloučeninách oxidační číslo I-, avšak nezapomeňme na to, že toto oxidační číslo má celá hydrogenperoxidová funkční skupina
 3. Sloučeniny kyslíku. Anorganické - oxidy, peroxidy, voda, hydroxidy, kyseliny, soli; Organické - kyslíkaté deriváty; Oxidy = binární sloučeniny kyslíku. Rozdělení podle typu vazby: iontové a kovalentní (ty dále molekulové a atomové) Rozdělení podle chemické reakce: kyselinotvorné, zásadotvorné, amfotern
 4. Vodík a jeho sloučeniny, voda Vodík. Ø hydrogenium (z řec. hydór - voda, gennao - tvořím), el. konfigurace 1s 1, nejmenší hmotnost a nejmenší poloměr, devátý nejrozšířenější prvek na Zemi. Ø jsou známy tři izotopy vodíku, lišící se počtem neutronů v jádře: 1 H lehký vodík (protium), 2 H (D) těžký vodík (deuterium), 3 H (T) radioaktivní tritiu
 5. Po shoření vodíku je na stěnách zkumavky patrná sražená vodní pára. Sloučeniny vodíku (hydridy - rozdělení a jejich reakce s vodou) všechny reakce vodíku - redoxní; Hydridy. Iontové: I. a II. A, H-I, CaH 2, pevné skupenství, vysoká teplota tání, rozpustnost ve vodě, vznik hydroxidu a vodíku

Další sloučeniny kyslíku - Názvosloví

Vodík, kyslík a jejich binární sloučeniny (2) Maturitní

Vodík je bezbarvý, lehký plyn, bez chuti a zápachu.Je hořlavý, hoří namodralým plamenem, ale hoření nepodporuje. Je 14,38× lehčí než vzduch a vede teplo sedmkrát lépe než vzduch. Vodík je za normální teploty stabilní, pouze s fluorem se slučuje za pokojové teploty.Je značně reaktivnější při zahřátí, především s kyslíkem a halogeny se slučuje velmi. Binární sloučeniny kyslíku [upravit | editovat zdroj] Do této skupiny řadíme oxidy, peroxid vodíku a peroxidy kovů. Oxidy jsou binární sloučeniny kyslíku s jinými prvky, v nichž kyslík s oxidačním číslem -II. je jejich elektronegativnější složkou

oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku, název je dvouslovný oxidační číslo kyslíku je -II prvky jsou vůči sobě v nejmenších možných slučovacích poměrech počet atomů vodíku a počet atomů kyslíku, napiš chemický vzorec kyseliny Molekuly sloučenin jsou tvořeny atomy různých prvků. H2O = jedna molekula vody, složená ze 2 atomů vodíku a 1 atomu kyslíku 3H2O = tři molekuly vody, složené ze 6 atomů vodíku a 3 atomů kyslíku CO2 = jedna molekula oxidu uhličitého, složená z 1 atomu uhlíku a 2 atomů kyslíku Aparatura a chemikálie pro přípravu vodíku, kádinka, baňka, kahan, špejle. 3 Princip. Hořením vodíku vzniká vodní pára, která kondenzuje při styku s chladnou nádobou v kapalinu. 2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O. 4 Postup. Varianta 1

Vodík a jeho sloučeniny, vod

 1. Po shoření vodíku je na stěnách zkumavky patrná sražená vodní pára. Sloučeniny vodíku (hydridy - rozdělení a jejich reakce s vodou) všechny reakce vodíku - redoxní; Hydridy. Iontové: I. a II. A, H-I, CaH 2, pevné skupenství, vysoká teplota tání, rozpustnost ve vodě, vznik hydroxidu a vodíku; Kovalentní: H I, plynné.
 2. Na závěr části o vodíku je vložena stručná historická poznámka. Druhá výkladová část prezentace je věnována vlastnostem, výskytu a použití kyslíku. Na úvodním snímku je fotografie důkazu kyslíku žhnoucí špejlí. Je vhodné, aby pokus uvolňování kyslíku zperoxidu vodíku a jeho důkaz učitel provedl demonstračně
 3. DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY Jsou to sloučeniny složené ze dvou prvků. Jejich podstatné jméno má koncovku -id. Patří sem oxidy, sulfidy , halogenidy aj. OXIDY Jsou to dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku. Atomy kyslíku mají oxidační číslo - II
 4. Urči vaznost kyslíku v hydroxidovém aniontu a oxoniovém kationtu. Objasni . přípravu kyslíku (laboratorní a průmyslovou) a jeho . použití. Sloučeniny kyslíku. Oxidy - zařaď mezi kyselé, zásadité, inertní a amfoterní: Mn 2 O 4 , CaO , ZnO , CO , Si O 2 , P 2 O 5 , C O 2 , Al 2 O 3 , C O 2 a N 2 O .Peroxid vodíku
 5. Sloučeniny * Reakce vodíku s kyslíkem se nazývá hoření a jejím produktem je voda, H 2 O. Další sloučeninou těchto prvků je peroxid vodíku H 2 O 2, látka se silnými oxidačními účinky. * S dusíkem tvoří čpavek neboli amoniak, NH 3, a hydrazin, N 2 H 4. * Atom vodíku je složkou každé kyseliny
 6. Pro tvorbu vzorce bude důležité, že oxidační číslo vodíku je +I, kyslíku -II. Oxidační čísla dalších atomů vycházejí z tabulky koncovek, kterou znáte již z dřívějška. Hydroxidy Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují atom vodíku a kyslíku vázané v tzv. hydroxylové skupině OH
 7. Kyslík (chemická značka O, latinsky Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organismů na této planetě.Autorem jeho českého názvu je Jan Svatopluk Presl. Při dýchání vzduchu o obsahu kyslíku větším než 75 % (za normálního atmosférického.

Vodík, kyslík, voda - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

 1. Charakteristika: Tématem práce je vodík, kyslík a jejich sloučeniny. U obou prvků uvádí jejich izotopy, výskyt, vlastnosti, zabývá se jejich přípravou, výrobou a použitím. Ze sloučenin si všímá hydridů a oxidů, věnuje se také peroxidu vodíku a neopomíná ani nejrozšířenější chemickou sloučeninu na zemi, tedy na.
 2. Molekuly a chemické sloučeniny Vznik molekul Molekuly chemických sloučenin Molekuly prvků a chemických sloučenin 6H2 Počet molekul: 6 Počet atomů v molekule: 2 atomy vodíku čteme: šest dvouatomových molekul vodíku 3 CH4 Počet molekul: 3 Počet atomů v molekule: 4 atomy vodíku 1 atom uhlíku Čteme: tři molekuly methanu Úkol 1: správně rozděl chemické látky: HNO3, Au.
 3. CHEMICKÉ SLOUČENINY Chemické látky dělíme na chemické prvky a chemické sloučeniny . Chemická sloučenina je chemická látka, která vznikla sloučením dvou nebo více prvků. Rozdělení chemických sloučenin : 1. Podle původu : a) anorganické (např. voda, oxid uhličitý, kyselina sírová,
 4. Sloučeniny H 2 O - voda nejběžnější a nejrozšířenější chemická sloučenina KO 2 - superoxid draselný oxidační číslo kyslíku je -1/2 OF 2 - fluorid kyslíku oxidační číslo kyslíku je II 1. oxidy Podrobnější informace o konkrétních oxidech viz. jednotlivé stránky o chemických prvcích, dělení oxidů
 5. Kyslíkaté kyseliny jsou tříprvkové sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny z atomů vodíku, kyslíku a dalšího kyselinotvorného prvku (např. dusíku, síry, uhlíku, chloru). Obecný vzorec kyslíkatých kyselin je H X A Y O Z
 6. Sloučeniny kyslíku ← Kyslík. Peroxid vodíku je nestálý, před dosažením bodu varu (152 °C, za laboratorní teploty je rozklad velmi pomalý) se explozívně rozkládá. Rozklad probíhá radikálovým mechanismem a urychlují ho jemně rozptýlené kovy a prach, naopak jako stabilizátor působí některé anorganické kyseliny a.

Atom vodíku se může spojit s jiným atomem vodíku. Atomy se k sobě přiblíží tak, aby se překryly jejich elektronové obaly. Elektrony vytvoří dvojici (elektronový pár). Tomuto páru říkáme chemická vazba. + Jeden atom vodíku poskytne do vazby jeden elektron, druhý atom vodíku druhý elektron. Oba elektrony pak sdílejí Vodík, chemický prvek H. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti. Výskyt v přírodě, minerály. Průmyslová výroba, alternativní výrobní postupy, metody rafinace, laboratorní příprava a praktické využití vodíku

Nadále se setkáváme i se staršími názvy sirovodík pro H 2 S, fosfin pro PH 3, arsin pro AsH 3 a stibin pro SbH 3.. Názvy dvouprvkových sloučenin vodíku s uhlíkem (uhlovodíky) se tvoří podle názvosloví organické chemie.. Názvy některých binárních sloučenin vodíku s prvky VII.A podskupiny jsou jednoslovné. K názvu elektronegativní části sloučeniny se připojí. sloučeniny kyslíku, vodíku. jaké jsou sloučeniny kyslíku a vodíku? Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 0 před 2890 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet Poslat e-mailem. Diskuze: napište první příspěvek Nejlepší odpověď. 7. Sloučeniny kyslíku 7.1 Voda. Voda je nejvýznamnější sloučeninou kyslíku a nejrozšířenější látkou na světě. Na jeden atom kyslíku jsou zde vázány dva atomy vodíku. Běžně se vyskytuje ve všech skupenstvích, pevném (led), kapalném (voda) i plynném (vodní pára)

3) Charakterizujte výskyt vodíku ve vesmíru a na Zemi. Proč není plynný vodík součástí zemské atmosféry? 4) Jak se nazývají dvouprvkové sloučeniny vodíku? Uveďte konkrétní příklady. 5) Určete počty elementárních částic v atomech jednotlivých izotopů vodíku Příprava kyslíku a vodíku; že se převádějí na anorganické sloučeniny. Uhlík se prokazuje převedením na oxid uhličitý, vodík převedením na vodu. Úkol: Dokažte přítomnost vodíku a uhlíku v organických molekulách. Pomůcky: Zkumavky, odváděcí trubice, zátka, lžička, stojan, kahan, zápalky Hydroxidy jsou obvykle tříprvkové sloučeniny obsahující vodík H, kyslík O a centrální atom M. Atomy vodíku (oxidační stav I) a kyslíku (oxidační stav -II) jsou spolu vázaný ve funkční skupině (OH)-I. Oxidační číslo centrálního prvku se získává, obdobně jako u kyselin, dopočtem tak, aby byl výsledný oxidační. Tříprvkové sloučeniny složené z atomů vodíku, kyslíku a kyselinotvorného prvku. H I x I-VIII O-II - součet hodnot oxidačních čísel se musí rovnat nule. Kyselina sírová (H 2 SO 4) Přírodní materiály po styku s kyselinou sírovou černají a uhelnatí, má leptavé účinky

Organická sloučenina - Wikipedi

Chemický vzorec vodyje H 2O, což znamená, že každá molekula vody se skládá z jednoho atomu kyslíku chemicky vázané na dva atomy vodíku. Tak, voda je sloučenina. Je to také molekula, která je jakákoli chemická látka, tvořené dvěma nebo více atomy chemicky vázaných k sobě navzájem Aldehydy: - vznikají náhradou dvou atomů H vázaných na uhlík atomem kyslíku na okraji řetězce (připojením dvou vodíků nebo jednoho vodíku a jednoho alkylu, popř. alkylu ke karbonylové skupině). Ketony: - vznik nahrazením na vnitřním uhlíku řetězce (připojením dvou alkylů ke karbonylové skupině). Názvosloví:.

Jsou to sloučeniny uhlíku, vodíku, kyslíku, jsou součástí rostlin, jednoduché sacharidy jsou rozpustné ve vodě a mají sladkou chuť. 2) Podle textu odpovězte na otázky Fruktóza je nejsladší monosacharid, který je vovocných šťávách a především vmedu jeho sumární vzore Napíšeme oxidační čísla vodíku a kyslíku HI3PO-II3. Vypočítáme oxidační číslo fosforu . 3 · 1 + x + 3 · (-2) = 0 . x = 3 oxidační číslo fosforu je 3 - itá. Název sloučeniny je kyselina trihydrogenfosforitá. Názvosloví solí. Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů kyselin Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že atom kyslíku váže v molekule vody 2 atomy vodíku, které elektrony přitahují velice slabě a navíc má atom kyslíku ještě 2 volné elektronové páry, jeví se molekula vody ze strany kyslíku jako negativně nabitá. Naopak z vodíkové strany se jeví jako pozitivně nabitá Jedná se sloučeniny kyslíku a vodíku. Je to velmi silné oxidační činidlo, které nejčastěji oxiduje nukleové kyseliny. Vzniká redukcí molekuly kyslíku v elektronovém transportním řetězci. Jedná se o neutrální formu hydroxylového iontu. Na rozdíl od superoxidů nemohou být hydroxylové radikály neutralizovány enzymy Kyslíkaté kyseliny jsou tříprvkové sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny z atomů vodíku H, dalšího kyselinotvorného prvku X a kyslíku O. H I XO-II (X = S, N, P, C, Cl..) Název kyslíkaté kyseliny : 1) kyselina. 2) název kyselinotvorného prvku X + koncovka, která odpovídá oxidačnímu číslujeho atomu (-itá.

Kyslík, chemický prvek O, popis a vlastnost

 1. Vypočítej skutečnou hmotnost jednoho atomu vodíku. Ar(H)=1,008 mu=1,66⋅10 −27kg kolik je v 5 g kyslíku a) atomů kyslíku, b) molekul kyslíku, c) 30.19,665 g prvku X se slučuje s 3,0 . 1023 atomy prvku Y za vzniku sloučeniny XY 2. Vypočítejte relativní atomovou hmotnost prvku X
 2. Příklad výpočtu oxidačního čísla atomů v molekule H 2 O. Hodnoty elektronegativity pro vodík a kyslík jsou χ P (H) = 2,2 a χ P (O) = 3,5. Kyslíku tedy jako elektronegativnějšímu atomu přidělíme všechny elektrony z obou vazeb H-O. Atom vodíku má v tuto chvíli o jeden elektron méně a jeho oxidační číslo tedy bude +I
 3. vytvoření vzorce z názvu sloučeniny: kyselina dusičná = jde o sloučeninu z vodíku, dusíku a kyslíku: H N O. Oxidační číslo vodíku je vždy +I, kyslíku -II a dusík má v tomto případě V (koncovka -ičná). Součet součinů kladných ox. č. je tedy 6 a proto i součin záporných ox. č. musí být -6
 4. vodíku (např. HF, HCl, H 2 S, HCN, HN 3 - kyselina azidovodíková) b) Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) -tříprvkové sloučeniny obecného vzorce H x A y O z kde A je kyselinotvorný prvek (většinou nekov), x = 1 až 6, y = 1 až 2, z = 1 až 7, předpona oxo-vyznačuje přítomnost kyslíku v molekule, tvoří-l
 5. Sloučeniny H 2 O - voda nejběžnější a nejrozšířenější chemická sloučenina KO 2 - superoxid draselný oxidační číslo kyslíku je -1/2 OF 2 - fluorid kyslíku oxidační číslo kyslíku je II 1. oxidy Podrobnější informace o konkrétních oxidech viz. jednotlivé stránky o chemických prvcích, dělení oxidů viz. oddíl.
 6. Sloučeniny kyslíku (popř. kyslíku a dusíku), které sice samy nemají povahu volných radikálů, ty z nich však mohou snadno vznikat dalšími reakcemi. Patří mezi ně např. peroxid vodíku H 2 O 2 nebo peroxinitrit ONOO −
 7. Do zkumavky nalijte asi 1 ml peroxidu vodíku a přidejte na špičku malé lžičky pevného burelu. Ve zkumavce probíhá velmi bouřlivá reakce katalytického rozkladu peroxidu vodíku - pomocí doutnající špejle lze dokázat vznik kyslíku, špejle se rozžhne

Kyslíkaté kyseliny - Názvosloví

Z tohoto zkoumání hned vyplývají dvě pravidla.Za prvé:Jestliže se známé množství dvou prvků,řekněme vodíku a kyslíku přeměnila ve sloučeninu,(vodu) hmota vytvořené sloučeniny je přesně rovna součtu hmot vstupujících do reakce.Je např možno sloučit jeden gram vodíku a 8 gramů kyslíku,dostaneme přesně 9 gramů. Slučováním dvou a více prvků vznikají sloučeniny. Vzorec sloučeniny obsahuje značky prvků, z nichž je tvořena, přičemž index vpravo dole u chemické značky prvku udává počet atomů tohoto prvku v molekule dané sloučeniny. H2SO 4 je sloučenina obsahující v molekule 2 atomy vodíku, 1 atom síry a 4 atomy kyslíku Důkaz kyslíku: Do zkumavky nalijeme peroxid vodíku (H2O2) a přidejte na špičku malé lžičky pevného burelu (MnO2). Ve zkumavce probíhá velmi bouřlivá reakce katalytického rozkladu peroxidu vodíku - pomocí doutnající špejle lze dokázat vznik kyslíku, špejle se rozžhne. Využití kyslíku Vznikne ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Model atomu Obal Atom + + jádro obal Neutron Proton Elektron Náboje jednotlivých částic N Neutron - nemá Jádro Model atomu helia + - P Proton - kladný E Elektron - záporný Model atomu Zápis •Každý atom se skládá z atomového jádra a obalu. •Jádro - neutrony a protony

Homologické sloučeniny s větším počtem atomů základního prvku mají v názvu řeckou číselnou předponu např.: P2H4 difosfan H2Sn polysulfan H2S2 disulfan Si2H6 disilan 3) Sloučeniny, které můžeme považovat za deriváty binárních sloučenin vodíku uvedených pod 2). K upřesnění substituce používáme číslovkové předpony Voda je pro život důležitá a ještě důležitější je pro potápěče. Pro svoji důležitost a všeobecný výskyt je považována za nejběžnější kapalinu. Její vlastnosti však běžné nejsou. Voda H2O (chemicky oxidan, nesprávně též dihydrogenmonooxid nebo kyselina hydroxylová3) je chemická sloučenina vodíku a kyslíku Sumární vzorec sloučeniny je C2H4O2 = CH3COOH. Analyzovanou látkou je kyselina octová Chemickou analýzou látky bylo zjištěno, že obsahuje 1,5% vodíku, 56,4% arsenu a 42,1% kyslíku. Určete stechiometrický vzorec. Sloučenina má stechiometrický vzorec HxAsyOz. Indexy x, y, z zjistíme dělením procentovéh Jaký je poměr vodíku k kyslíku v sacharidu? Poměr vodíku k kyslíku v monosacharidech je 2: 1 - vzorec pro kterýkoli ze tří je C 6 H 12 O 6. Věci jsou divné, když se dostanete do disacharidů a nad vámi - ztrácíte dva vodíky, abyste vytvořili volný spojovací pár •Tříprvkové sloučeniny - atom vodíku H ox.č.+I, kyslíku O ox.č.-II a kyselinotvorného prvku ox. č.XI-VIII. •Obecný tvar vzorce - HAO. •Název - dvouslovný - - podstatné jméno - kyselina, - přídavné jméno - název prvku + koncovka, odpovídající oxidačnímu číslu

Peroxid vodíku H 2 O 2. Peroxosloučeniny mají dva atomy kyslíku navzájem vázané kovalentní vazbou: - O -I - O -I - Laboratorně lze peroxid vodíku připravit reakcí: BaO 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 + H 2 O 2. Peroxid vodíku je bezbarvá olejovitá kapalina v bezvodém stavu výbušná. Je rozpustný ve vodě sloučeniny : HgII - sulfid (červená rumělka), oxid, HgCl2 - jedovatý sublimát; Hg2II - rtuťné (dimerní) - Hg2Cl2 - kalomel. koroze - působením vzdušného kyslíku (spolu s vlhkostí) vznikají na povrchu kovů oxidy a další látky např. molekula vody: 1 atom kyslíku a 2 atomy vodíku O H H - Látky, které jsou složeny z atomů jednoho druhu, nazýváme PRVKY. (např. kyslík, vodík, železo, rtuť, ) O O dva stejné atomy např. molekula kyslíku: - Látky, které jsou složené z molekul vzniklých spojením (sloučením) různých atomů, nazýváme SLOUČENINY Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

134, 50 g vzorku aspirinu tvoří 6, 03 g vodíku 80, 70 g uhlíku a 47, 77 g kyslíku Jaká je hmotnostní procenta každého prvku v aspirinu? 4, 5% vodík 60% uhlík 35, 5% kyslík, aby se zjistilo, že procento vodíku, množství vody (6, 03) a tuto novou odpověď (. 044832714) přesuňte desetinnou čárku dvakrát a zaokrouhlujte na. Uhlovodíky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské a poradenské zařízení a zařízení pro další vzděláván Názvy jsou tvořeny z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno určuje typ sloučeniny, například: oxid, kyselina, hydroxid apod. Přídavné jméno udává, od kterého prvku je sloučenina odvozena, například: vápenatý, železitý . Názvosloví oxidů Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s libovolným prvkem

Vodík - Wikipedi

Sloučeniny kyslíku • Přítomnost kyslíku značí oxidaci uhlíkatého řetězce • Rozlišujeme základní kyslíkaté sloučeniny: heterocyklické sloučeniny kyslíku, ethery, alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyselin Definice a rozdělení kyselin Kyseliny jsou většinou tříprvkové sloučeniny nekovu, kyslíku a vodíku. Jen málo kyselin je dvouprvkových, složených z nekovu a vodíku. Rozdělení kyselin: a/ Kyslíkaté (nekov, O, H) b/ Bezkyslíkaté (nekov, H) Úkol 1: Vyber ze sloučenin kyseliny: Fe(OH)3, HCl, NaOH, K2O, SCl4, PbS, AlCl3, H2O.

Reaktivní sloučeniny kyslíku (ROS) K nejvýznamnějším ROS se počítají superoxidový anion ·O 2 , hydroxylový radikál ·OH a látka neradikálové povahy peroxid vodíku H 2 O 2 Dále nepoznáme z názvu oxidační číslo vodíku; to je v běžných sloučeniných I a musíme si ho zapamatovat. Celá molekula pak musí být elektroneutrální, součet oxidačních čísel musí být 0. 1.2.1 Oxidy Oxidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny kyslíku s jinými prvky. Kyslík má vysoko

2.1 Binární sloučeniny kyslíku 2.2 Binární sloučeniny vodíku 2.3 Bezkyslíkaté kyseliny 2.4 Kyslíkaté kyseliny 2.5 Deriváty kyselin 2.6 Soli 3 Příklady k procvičení 4 Přehled použité literatur Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné 1.) Sloučeniny kyslíku I. Oxidy = sloučeniny, ve kterých má kyslík oxidační číslo -II (O-II) Jak je vidět na obrázku vrpavo, tak oxidický kyslík má dvě ručičky kterými může něco chytit, a také dva volné elektronové páry. Pozor, molekula oxidu sestávajícího ze 3 a víc atomů NENÍ lineární Kyseliny Sloučeniny vodíku a kyslíku RZ-4.9.2006 Vlastnosti kyselin Leptají sliznice Poškozují kůži 1. Pomoc: Opláchnout postižené místo proudem studené vody Neutralizovat ránu slabým roztokem jedlé sody Při práci používáme ochranné pomůcky!!

Kyslík - WikiSkript

 1. Oxidy jsou sloučeniny dvou prvků a jedním z nich je kyslík. Mají obecný vzorec E (m) O (n), kde n označuje počet atomů kyslíku a m - počet atomů jiného prvku. Oxidy jsou soli tvořící a nesolíhající (lhostejné). Oxidy tvořící soli tvoří, když interagují s kyselinami nebo bázemi, soli, lhostejné - netvoří soli
 2. Voda je sloučenina, jejíž molekuly se skládají ze dvou atomů vodíku a jednoho kyslíku. Chemický vzorec vody je H2O a chemický název je oxid vodný. Voda vzniká hořením vodíku ve vzduchu. Čistá voda, tj. voda neobsahující žádné rozpuštěné látky, vře při 100°C a tuhne při 0°C
 3. Na 1 000 atomů vodíku zde připadá pouze jeden atom kyslíku. Anorganické sloučeniny Ve svých sloučeninách se kyslík vyskytuje převážně v mocenství O -II , výjimečně pak jako O -I a O +I a také O -I/II v superoxidech(KO 2 - superoxid draselný)
 4. Kyslíkaté kyseliny jsou tříprvkové sloučeniny tvořené atomy vodíku, kyslíku a kyselinotvorného prvku (např. síry, uhlíku, dusíku, fosforu, chloru apod.). Atomy vodíku zde mají oxidační číslo I (H I ) , atomy kyslíku -II (O -II ) a atom kyselinotvorného prvku může mít oxidační číslo I až VIII
 5. Sloučeniny vodíku a kyslíku - voda a peroxid vodíku nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina na Zemi; pokrývá ⅔ povrchu země obsažená v atmosféře, půdě, horninách, v rostlinných i živočišných organismec
 6. Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Slavičín Charakteristika: V této maturitní otázce najdete základní informace o kyslíku, ozonu, vodíku, peroxidu vodíku a vodě.Součástí jsou též informace o způsobech čištění vod
 7. Cukry jsou sloučeniny uhlíku, kyslíku a vodíku. Cukr je silně návyková látka, sladké chuti, která se v přírodě vyskytuje na pouštích ve formě malých krystalků nebo ve formě jemného prachu. Často se objevují kostky, kvádry ale i jiné tvary. Cukr se při teplotě 75 °C roztéká a přeměňuje se na karamel

Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4.Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2 Devadesát devět procent hmotnosti lidského těla se skládá z pouhých šesti chemických prvků: kyslíku, uhlíku, vodíku, dusíku, vápníku a fosforu. Každá organická molekula obsahuje uhlík. Vzhledem k tomu, 65-90 procent každé buňce těla se skládá z vody (hmotnostní), není překvapující, že kyslík a vodík jsou hlavní části tělesa ORGANICKÁ řeší hlavně sloučeniny uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku, síry a fosforu (takzvaných biogeních prvků). Je to chemie živá. Zkoumá reakce v těle, fotosyntézu a reakce v přírodě Peroxidy jsou sloučeniny složené z kovalentních vazeb kyslíku a kyslíku. Peroxid vodíku je také typem peroxidové sloučeniny. Peroxidové sloučeniny mohou být rozděleny hlavně do dvou skupin jako iontové sloučeniny a kovalentní sloučeniny. Peroxid vodíku je však kovalentní sloučenina Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je vždy +I (H +I). • Součet oxidačních čísel ve vzorci = 0. Hydroxidy • • • • • hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny kovu, kyslíku a vodíku kyslík a vodík tvoří v hydroxidu hydroxidovou skupinu OH-I (OH-

Organické dusíkaté sloučeniny: sloučeniny s aminokyselinou - NH 2; sloučeniny se nitroskupinou - NO 2 Pracovní listy: list 1; Sloučeniny uhlíky, vodíku a kyslíku: Alkoholy a fenoly Pracovní listy: list 1; Aldehydy a ketony Pracovní listy: list 1; Karboxylové kyseliny Pracovní listy: list 1; Estery, esterifikace, soli. Když jsou buňky nemocné, když v těle probíhá degenerativní proces, chronický zánět, vždy se problém dotýká kyslíku, vodíku a vody. Přísun kyslíku na postižené místo. Pro chorobné tkáně je charakteristické, že trpí nedostatkem kyslíku

Kyslík, sloučeniny Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II CH-3 Anorganická chemie, DUM č. 9 2. ročník čtyřletého studia Vazebné možnosti kyslíku. Voda jako nejběžnější sloučenina kyslíku. Peroxid vodíku a jeho chemické vlastnosti Organické sloučeniny obsahují kromě uhlíku především tyto prvky: H, O, N, P, S a halogeny. Vaznost atomů Atomy uhlíku jsou ve všech organických sloučeninách čtyřvazné. Atomy vodíku jsou jednovazné, atomy kyslíku a síry dvouvazné, atomy dusíku jsou trojvazné. Typy vzorc Kyseliny jsou dvouprvkové nebo tříprvkové sloučeniny, které mají v molekule vázán vodík H. Ten se ve neobsahují v molekule atomy kyslíku (např. kyselina chlorovodíková HCl) b) kyslíkaté - s atomy vodíku a kyselinotvorného prvku (např. S, P, N) jsou v molekule i atomy kyslíku BEZKYSLÍKATÉ KYSELIN - kyseliny, které neosahují v molekule atomy kyslíku - obsahují vodíka nekovový prvek. Názvy a vzorce bezkyslíkatých kyselin: 1. Podstatné jméno : kyselina 2. Přídavné jméno : název sloučeniny vodíku s nekovovým prvke

Molekuly :: 8 chemi

1 Binární sloučeniny (sloučeniny s vodíkem) Vodík H- - hydridy H- - hydrid hydrid vápenatý CaH 2 III. skupina BH3 - boran B 3-- borid borid titanitý TiB B2H6 - diboran AlH3 - alan IV. skupina CH4 - methan C 4 - - karbid karbid křemičitý SiC 2 C2-- acetylid acetylid vápenatý CaC 1.5. Molekuly a sloučeniny Částice, které vznikly spojením dvou nebo více atomů, se nazývají molekuly. Např. molekuly vodíku, kyslíku, dusíku, fluoru, chloru, bromu, jodu jsou dvouatomové. Složení molekul zapisujeme za značku prvku malým číslem vpravo dolů, kde uvedeme počet atomů vázaných v molekule

Slučování vodíku s kyslíkem Enviroexperimen

9.7. Vzájemné sloučeniny vodíku a kyslíku. Vzájemnými sloučeninami vodíku a kyslíku jsou voda a peroxid vodíku. 1. Voda. Voda je nejrozšířenější sloučenina na Zemi. Voda v kapalném skupenství pokrývá 2/3 zemského povrchu. Je biogenní sloučenina. Kyslíkový atom v molekule vody je v hybridním stavusp3. Molekulavodymátva Sloučením 1 g vodíku s přibližně 8 g kyslíku na vodu se uvolní energie , což odpovídá snížení hmotnosti o . · Zákon stálých poměrů slučovacích Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny

1 41. Základní veličiny v chemii Vyjádření množství látek 1. Objem - V - (cm3, ml, dm3, l) 2. Hmotnost - m - (g, kg) 3. Látkové množství - n - (mol), udává počet částic (atomů, molekul, iontů) v soustavě (v látce o určité hmotnosti). 1mol=6,023.1023částic Hmotnost a objem látek o stejném látkovém množství jsou různá, protože jsou různé i částice Molekula je nejmenší částicí sloučeniny. Sloučenina zvaná voda je složena z molekul tvořených dvěma atomy vodíku a jedním atomem kyslíku. Jiná sloučenina zvaná chlorid sodný (kuchyňská sůl) je složena z molekul tvořených jedním atomem sodíku a jedním atomem chloru. A tak podobně.. Název: Významné sloučeniny vodíku a kyslíku Anotace: Uvést příklady sloučenin kyslíku a vodíku, použití těchto sloučenin Autor: Radoslava Jarošová Jazyk: český Očekávaný výstup: rozpozná sloučeniny kyslíku a vodíku, uvede chemický vzorec Klíčová slova: amoniak, peroxid vodíku, ozon, soli, oxidy Druh učebního.

Vodík, kyslík, voda - chemie onlin

sloučenina boru a vodíku. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu sloučenina boru a vodíku.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých. Řešení úkolu 1 a/ Kyseliny jsou většinou tříprvkové sloučeniny nekovu, kyslíku a vodíku. Jen málo kyselin je dvouprvkových, složených z nekovu a vodíku. b/ HCl, HClO3, HIO4, H3PO4 Bezkyslíkaté kyseliny + → Jsou dvouprvkové sloučeniny nekovu (nejčastěji halogenu nebo síry) a vodíku Kyslík je bezbarvý plyn, ale v kapalném stavu je bledě modrý. V elementárním stavu je kyslík silné oxidační činidlo, ale i tak jej lze oxidovat a připravit sloučeniny dioxygenylu. O 2 + PtF 6 → O 2 + [PtF 6] Druhým běžným alotropem kyslíku je ozon, O 3, v čistém stavu modrý plyn s charakteristickým zápachem. Jeho. Sloučeniny vodíku s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin (např. hydrid sodný NaH, hydrid vápenatý CaH. 2) - jsou pevné látky s vysokou teplotou tání, v iontové krystalové struktuře mají hydridové aniony H- a při elektrolýze jejich tavenin se vodík vylučuje na anodě. Při reakci s vodou vzniká vodík negativity (2,50), než navázaný atom vodíku (2,20), snadno přitahují elektrony vazby C-H, a tak je atom vodíku kyselý (z molekuly acetylenu se může odštěpo- Jestliže je v molekule organické sloučeniny přítomnost více trojných vazeb, udává kém kyslíku čadivý

PPT - DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ PowerPoint Presentation, free

Učebnice chemie - vodí

sloučeniny síry a jiného prvku. sloučeniny kyslíku a jiného prvku. sloučenina vodíku a kyslíku. sloučeniny vodíku a halogenu. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizac použití vodíku a kyslíku voda peroxid vodíku 5. Struktura, vlastnosti a chování s a p prvků s - prvky (alkalické kovy, kovy alkalických zemin) charakteristika, výskyt, výroba, použití, významné sloučeniny (hydroxid sodný, soda,pálené vápno, hašené vápno) p - prvky ( vzácné plyny, halogeny, chalkogeny, p1-p3. Dvouprvková sloučena kyslíku s nejsilnějšími mezimolekulovými interakcemi. g) O2 7. Vzniká oxidací H2O2 manganistanem v kyselém prostředí. h) O3 8. V této molekule existuje parciální kladný náboj na kyslíku. i) OF2 9. Reakcí této látky s vodou vzniká peroxid vodíku. j) SiO2 10. Reakcí vodní páry se žhavým koksem.

Názvosloví kyselin a hydroxidů - RV

- sloučeniny vodíku s dalšími prvky - podle přítomnosti atomů kyslíku Podle přítomnosti kyslíku v aniontu: 1. bezkyslíkaté kyselina neobsahuje žádný kyslík příklad: kyselina chlorovodíková HCl 2. kyslíkaté kyselina obsahuje alespoň jeden atom kyslíku příklad: kyselina sírová H 2 SO 4 příklad: kyselina dusičná HN Kyslíkaté kyseliny: Trojprvkové sloučeniny vodíku, kyslíku a dalšího prvku. H 2 S O 4 Kyselina sírová Nejvýznamnější průmyslová kyselina. Olejovitá kapalina. HNO 3 Kyselina dusičná Další velmi významná průmyslová kyselina, reagující prakticky se všemi kovy (mimo Au a Pt). Velmi 3 nebezpečná Borany jsou fascinující trojrozměrné sloučeniny boru a vodíku, které jsou výsledkem vědeckého úsilí v posledním století. Chemie boranů má v České republice několik desítek let dlouhou tradici a stále skýtá mnohá tajemství, jejichž odhalení nám třeba jednou změní životy

Alkalické kovy - upravenéPPT - Chemický vzorec PowerPoint Presentation, freePPT - Chemické značky a vzorce II PowerPoint PresentationPPT - Kyseliny PowerPoint Presentation, free download - IDPPT - Chemie - názvosloví PowerPoint Presentation - ID:2068332

Sloučeniny vodíku. Wikipedia. PDF download. download book for $9.99 (free for members) . Author: Wikipedia (That means the book is composed entirely of articles from Wikipedia that we have edited and redesigned into a book format. If you would prefer to read the unedited articles in their old format for free, we have provided a list of the article titles under chapters below Určete empirický vzorec sloučeniny, která obsahuje 20,66 % železa, 39,39 % chloru a 39,95 % hydrátové vody. (FeCl 3.6H 2 O) 26. Určete molekulový vzorec sloučeniny, která ve 4,5 g vzorku obsahuje 1,8 g uhlíku, 0,3 g vodíku a 2,4 g kyslíku. Molekulová hmotnost sloučeniny je 180,157 g/mol. (C 6 H 12 O 6) 27 Šestá skupina periodického systému D.I.Mendeleev, podskupina kyslíku, obsahuje několik prvků nazývaných chalcogeny. Patří sem síra. To je běžné v živé i neživé přírodě a nachází se ve volném stavu, stejně jako v komplexních anorganických a organických látkách. V našem článku budeme studovat sloučeniny síry a ukážeme jejich použití v průmyslu

 • Žlutá karta ve fotbale.
 • Ničivé větry.
 • Pirátská vlajka omalovánka.
 • Sociální antropologie muni.
 • Rohová skříň.
 • Vazební věznice hradec králové návštěvy.
 • Vzkaz aj.
 • Tyčový vysavač heureka.
 • Operace slepého střeva historie.
 • Leo moracchioli pokemon.
 • Zámky na mostě.
 • Tmavá chlebová mouka.
 • Tračník anatomicky.
 • Postel hemnes bazar.
 • Univerzální pouzdro na mobil 5,5 palců.
 • Casio fx85es plus.
 • Jak dlouho se letí na měsíc wikipedie.
 • Zlatá rybka tučapy menu.
 • Výměna čelního skla cena brno.
 • Pohyb zemské osy.
 • Hyundai nošovice produkce.
 • Nekonečný příběh 1984 obsazení.
 • Lp youtube.
 • Ploty praha.
 • Kenworth trucks.
 • Whiteboard folie.
 • Create svg.
 • Puma fenty platform.
 • Jak se zbavit lumbaga.
 • Tom felton osobnosti.
 • Části obličeje anglicky.
 • Norimberg proces.
 • Vw nutzfahrzeuge.
 • Nejčastější vzácný plyn v atmosféře.
 • 2000 usd to czk.
 • Grafitový reaktor.
 • Kuchynska sprcha.
 • Internetové knihkupectví.
 • Hranat zavorky.
 • Tyrkysové závěsy.
 • Lednička s mrazákem.