Home

Bakalařská práce abstrakt

Jak napsat abstrakt k diplomové práci - StudentMa

Abstrakt se nedílnou součástí vysokoškolských kvalifikačních prací, ať už se jedná o práce bakalářské, anebo práce diplomové. Přesto, anebo právě proto, že v relaci k celkovému rozsahu práce jde standardně o velmi krátký textík, je velmi důležité, jak bude vypadat Nedílnou součástí bakalářské / diplomové práce je i její abstrakt. Jak napsat takový abstrakt si popíšeme v následujících pár odstavcích. Abstrakt obdobně jako anotace slouží čtenáři pro získání stručného přehledu o obsahu práce. Abstrakt je však rozsáhlejší - při dodržení normy ČSN ISO 214 by měl obsahovat až 500 slov u BP / DP

Abstrakt by měl být psán jako referát, jehož předmětem tentokrát není kniha z povinné četby, ale vlastní závěrečná práce autora. Důležité je vyhnout se hodnocení práce (zda se mi povedlo dospět k cíli, co jsem zjistil, čím jsem společnosti a celému světu prospěl) - abstrakt je zkrátka jen shrnutím obsahu Abstrakt vědecké práce se může skládat ze čtyř částí a pak být opravdu užitečný. Každá část se bude skládat z nějakých dvou, tří vět, někdy postačí jedna. V byznysu se vžil slovesný úvar elevator pitch - představení ve výtahu. Ne náhodou jeho struktura připomíná právě doporučovanou strukturu abstraktu Abstrakt V bakalářské práci: Prevence bolesti zad u všeobecných sester, je zkoumáno, jestli Práce má upozornit na důležité oblasti pée o vlastní zdraví, na problematiku práce všeobecné sestry a možnosti prevence při předcházení vzniku bolesti zad Diplomová práce se standardně zadává v prvním semestru magisterského studia. Od tohoto okamžiku vám začíná běžet čas na její zpracování - celé 4 semestry. Na první pohled se může zdát, že máte poměrně dost času. Pokud však svou diplomku podceníte, stresu, obavám a výčitkám se rozhodně nevyhnete.. Každá odborná bakalářská práce by měla obsahovat titulní list s názvem ústavu, fakulty a katedry, tématem, autorem práce, vedoucím a rokem odevzdání. Následuje čestné prohlášení, poděkování a abstrakt v českém a anglickém jazyce. Po abstraktu následuje obsah, úvod, teoretická a praktická část a závěr

Bakalářská práce může být první z větších publikací, které studenti vysokých škol tvoří. Jedná se také o práci, která je hodnocena vedoucím a oponentem a následně je obhajována před komisí u státní zkoušky. Mimo jiné může být bakalářka podkladem pro budoucí povolání. Pro uvedené důvody i mnohé další je důležité mít bakalářskou práci napsanou. práce v hospici a paliativní péče autorů J. Studenta, A. Muhluma a U. Studenta a z knihy M. Svatošové Hospice a umění doprovázet. Dále mi poslouží kniha S. Payneové, J. Seymourové a Ch. Ingletonové Principy a praxe paliativní péče, Malá příručka pastorační péče o nemocné A. Opatrného, dále Thanatologie

Abstrakt (pravidla, návod, tipy) Formatovani-dokumentu

 1. Název bakalářské práce v jazyce práce AUTOR: Jméno Příjmení KATEDRA (ÚSTAV) Název katedry nebo ústavu VEDOUCÍ PRÁCE: Jméno Příjmení se všemi tituly ABSTRAKT: Výstižná charakteristika předmětu, cíle, metod, výsledků a závěrů bakalářské práce v rozsahu 100 až 200 slov
 2. Abstrakt má obdobnou úlohu jako anotace.Ano, i zde se totiž jedná o stručný výtah z např. vědeckého článku, referátu nebo studijní práce. Může to být také i stručný výtah z jakékoliv hloubkové analýzy daného předmětu či disciplíny
 3. Abstrakt práce a klíčová slova - Prvně se řadí abtrakt a klíčová slova v anglickém jazyce a následně obdobný text v českém jazyce. Obsah práce - Souhrn všech kapitol, podkapitol a dalších částí práce (seznam citovaných zdrojů, přílohy, vysvětlivky, atd.) s uvedením stránky v textu
 4. Abstrakt Název práce: Horská služba Pec pod Sněžkou Cíl práce: Popsat činnost Horské služby Pec pod Sněžkou. Metoda: Četba literatury, sběr dat a spolupráce při činnosti členů HS Pec pod Sněžkou. Výsledky: Byly popsány konkrétní úrazy a jejich ošetření. Byly posbírána data a vytvořena statistika úrazů. Klíčová slova: Horská služba, úrazy, ošetřování.
 5. Abstrakt česky Tato bakalářská práce popisuje sociální služby v České republice. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuje stručný historický vývoj sociálních služeb na našem území od doby jejich první legislativní úpravy, popisuje nedostatky dřívější.
 6. ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá upínáním nástrojů a obrobků ve strojírenské praxi. Přináší přehled o možnostech jejich upínání při třískovém obrábění. Pro konkrétní obráběcí operace jsou postupně představovány jednotlivé způsoby upínání a taktéž jsou blíž

ABSTRAKT Bakalá řská práce je zam ěř ena na problematiku integrace d ětí se zdravotním postižením do běžných škol ve Vsetín ě a na činnosti asistent ů pedagoga. Teoretická část práce definuje profesi u čitele, profesi asistenta pedagoga, jeho kompetence a osobnostní p ředpoklady Abstrakt Diplomová práce se zabývá oceněním zvolené spoleþnosti pomocí výnosové metody diskontovaných peněžních toků. V první þásti této práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k problematice ocenění. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v þásti analytické a praktické Jazyk práce: Slovensky: Abstrakt: Jak může podnik dosáhnout svých cílů na určitém trhu? Jak prodat spotřebiteli svůj produkt? Jak být úspěšným a svou pozici si udržet co možno nejdéle? Na tyto otázky jsem hledala odpovědi ve své práci. Zaměřila jsem se na marketingové a komunikační prostředky, které používá. 5.1 Struktura empiricko-teoretické práce. Abstrakt. Abstrakt (strukturovaný abstrakt) je stručná charakteristika práce, z níž vyplývá cíl a smysl práce, způsob řešení problému a nejzávažnější výsledky. Jeho součástí jsou tzv

Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá agresí v partnerských vztazích a s tím související terapií párů, u kterých se agresivní chování vyskytuje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Úvodní část se věnuje přehledu jednotlivých forem agrese, které se objevují mezi partnery Abstrakt Předkládaná práce je zaměřena na kvalitu života pacientů se zavedeným V-P shuntem. V první þásti se věnuji teoretické oblasti a to především objasnění pojmu kvalita života, definici pojmu, její dimenze, způsoby měření a hodnocení. Dále následuje problematik Cílem práce je zejména zmapování důsledků změn, které díky měnícím se zákonům nastaly či v brzké době nastanou. Součástí práce je průzkum prováděný metodou dotazníku. V jeho rámci na dané téma odpovídali zaměstnanci zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Abstrakt Bakalářská práce pojednává o možnosti instalace elektrokotle s výkonem 24 MW v paroplynové elektrárně Vřesová z důvodu rozšíření poskytování podpůrných služeb tím zlepšení ekonomiky elektrárny. Z důvodu komplexnosti se věnuji i technické a ekonomické problematice paroplynových cyklů Abstrakt Cílem této práce je zmapovat oblast komunitních portálů, zjistit, jaké jsou charakteristiky uživatelů, jaké mají chování a následně tento poznatek konfrontovat se současným stavem. V oblasti sémantických technologií pro web je stále řešen problém rozšíření do praxe. Práce má za cíl popsa

Jak napsat abstrakt diplomové/bakalářské práce

Bakalářská práce - Fakulta podnikohospodářská - Vysoká

 1. Bakalářská Práce
 2. Způsoby Upínání Nástrojů a Obrobk
 3. Vysoké Učení Technické V Brn

Marketingové a komunikační strategie firmy McDonald´s

 • Lampiony na pruvod.
 • Témata na konverzaci s klukem.
 • Vyhláška o očkování.
 • Velikonoční dekorace výroba.
 • Mechanický závorník.
 • Gear generator metric.
 • Pásový opar a rakovina.
 • Specialized downhill bike.
 • Decathlon discgolf.
 • Dárkové balení francouzských sýrů.
 • Www bezpecnecesty cz.
 • Uv lampa 18w sterilizátor.
 • Kureci stehna se susenymi houbami.
 • Plavající prasata.
 • Stolovani v italii.
 • Be safe pas.
 • Helena bonham carter imdb.
 • Bílá bezzubka.
 • Dětské domovy nadace.
 • Paraziti včel.
 • Kresby na zakázku.
 • Nepečené makové cukroví.
 • Topné obrazy cena.
 • Babeta tarokuje.
 • Oprava sprchoveho koutu.
 • Gejmr futurecraft pec.
 • Histamine intolerance antidepressants.
 • Postmikční dribbling.
 • Alstromerie hlizy.
 • Lego friends 1 díl.
 • Přepravka na kočku.
 • Kuřecí srdíčka na cibulce.
 • Psani textu na iphonu.
 • Poloha na facebooku.
 • Protokol o předání zdravotnické dokumentace.
 • Obraz levandulové pole.
 • William a kate deti jmena.
 • Poptávka práce olomouc.
 • Dorty k 60 narozeninám.
 • Decathlon discgolf.
 • Eminem koncert praha.