Home

Šíření zvuku prezentace

Prezentace doplňující a opakující učivo o zvuku. Autor: Mgr Jarmila Hájková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozpoznat zdroje zvuku, jeho šíření a odraz další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: zvuk, vznik zvuku, zdroje zvuku, šíření. Šíření zvuku Kde se zvuk šíří Zvuk se šíří ve všech látkách Zvuk se nešíří ve vakuu Zvuk se šíří vlněním, zvuková vlna postupně stlačuje a roztahuje vzduch. V plynech a kapalinách se šíří zvuk vlněním podélným. V pevných látkách se šíří zvuk vlněním podélným a příčným Šíření zvuku Pomocí této prezentace se žáci seznámí s šířením zvuku v různých prostředích. Doplněním neúplných vět a vyřešením početních úloh žáci dokáží určit a vypočítat rychlost zvuku. Vlastním pozorováním zvládnou vysvětlit děje související s šířením zvuku Výukový materiál Prezentace powerpoint Název předmětu Fyzika Vzdělávací obor, tematický okruh, téma Fyzika, zvuk, rychlost šíření zvuku Pro ročník 9. ročník VM vytvořen (měsíc/rok) 12/2012 Stručný popis

Vlastnosti zvuku Mezi základní fyzikální vlastnosti zvuku patří : výška barva hlasitost (intenzita) Šíření a rychlost zvuku K šíření zvuku je nutné nějaké hmotné pružné prostředí. To je takové prostředí, ve kterém jsou nějaké částice - například částice plynů ve vzduchu 2.Šíření zvuku - zvuk se šíří pouze látkovým prostředím, ve vakuu NE !!! - látkou se zvuk šíří rozechvíváním částic - rychlost šíření zvuku o ve vzduchu v = 340 m/s o ve vodě v = 1 500 m/s o v oceli v = 5 000 m/s . Př. Urči, jak daleko je bouřka, když mezi bleskem a hrome Vlastnosti zvuku Mezi základní vlastnosti zvuku patří : výška barva hlasitost (intenzita) Šíření a rychlost zvuku K šíření zvuku je potřeba nějakého látkového prostředí. To je takové prostředí, ve kterém jsou nějaké částice - například částice plynů ve vzduchu. Proto se zvuk nešíří ve vakuu, které. Nutnou podmínkou pro šíření zvuku je pružné prostředí. V nepružném prostředí (vlna, korek, plsť apod.) se zvuk šíří špatně. Takové látky používáme jako zvukové izolátory. Jak dokázal už Otto von Guericke se svou vývěvou, ve vzduchoprázdnu se zvuk nešíří ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947

Pokus na šíření zvuku pro 8. ročník základní školy rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: zvuk, rychlost zvuku, zvukový rozruch, hluk. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity.

Zvuk - Digitální učební materiály RV

t 1 - čas pádu kamene, t 2 - čas šíření zvuku po nárazu na dno Řešení: Hloubka propasti Macocha je asi 136 m. 6. Pokud zkrátíme délku struny (při nezměněné napínací síle) o 10 cm, změní se její základní frekvence 1,5 krát. Určitě původní délku struny l Jejich předpoklad vycházel z fyzikálních vlastností šíření zvuku o dlouhých vlnách ve vzduchu různých kvalit. Ověření platnosti této teorie jim zabralo tři týdny práce v terénu, a spočívalo v celodenním nahrávání pro nás neslyšitelného sloního řevu. Sloužila jim k tomu vysoce citlivá aparatura s osmi mikrofony V případě, že příčná vlna překročí první kritické pásmo, vzniká místo příčné vlny vlna povrchová. Zákon o lomu nám definuje Snellův zákon (sin α 1 / sin α 2 = c 1 / c 2). α 1/2 = úhel šíření v prostředí 1/2 a c 1/2 představuje rychlost šíření zvuku v prostředí 1/2 Zdrojem zvuku může být každé chvějící se těleso, tj. těleso, ve kterém vzniklo stojaté vlnění. Mohou to být hudební nástroje, ladičky, hlasivky, ale i jiná chvějící se tělesa, např. součástky strojů, motory apod. U hudebních nástrojů se jako zdroje zvuku používají struny, tyče, desky, membrány, píšťaly Šíření zvuku je ovlivněno i překážkami, na které zvukové vlnění dopadá (projevuje se odraz i ohyb zvukového vlnění). Zvláštním případem odrazu zvuku od rozlehlé vzdálené překážky je . ozvěna. Sluchem odlišíme dva po sobě následující zvuky, pokud mezi nimi uplyne doba alespoň 0,1 s (zvuk za tu dobu urazí asi.

DUMY.CZ Materiál Šíření zvuku

Věda, která se zabývá šířením zvuku a jeho vnímáním se nazývá akustika. Mezi základní parametry zvukové vlny patří: rychlost šíření - ve vzduchu o teplotě 20 °C je rychlost zvuku asi 343 m.s-1, frekvence, výška tónu - udává ji frekvence zvukové vlny, v hudební akustice je základní tó Rychlost šíření zvuku je konstantní a odpovídá struktuře nosiče. Ve vzduchu, kde se zvuk šíří nejčastěji, je 340 m za sekundu, ve vodě 1480 m za sekundu, v oceli 5000 m za sekundu. Ve vakuu se zvukové vlny šířit nemohou. Frekvence (kmitočet) tónu

Šíření zvuku Eduportál Techmani

Zvuk je mechanické vlnění, které lze popsat rovnicí λ=c/f , kde c je rychlost zvuku (ve vzduchu 345m/s), f frekvence a λ délka vlny. Člověk v podstatě sluchem analyzuje rychlé změny tlaku vzduchu a je schopen vnímat tyto změny v rozsahu frekvencí 20 Hz-20 000 Hz , tedy dle výpočtu délky vlny od 17 m do 1,7 cm Externí odkazy. Varhany - česky sepsaný velmi detailní popis varhan.; Acoustics and Vibration Animations - velmi zajímavé stránky Dana Russella, profesora aplikované fyziky na Kettering University v USA.; Wave, sound and light - stránky věnované základním principům šíření vlnění, které se využívají jak u mechanického vlnění, tak u světla překračuje rychlost zvuku ve vzduchu. Tato rychlost se mění s výškou - například u země činí 1226,5 km/h a naopak v 11 000 m a výše je to 1061,3 km/h. Poměr mezi rychlostmi pohybu letadla a šíření zvuku vyjadřuje tzv. Machovo číslo M Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Šířeni zvuku Prezentace popisuje šíření zvuku různými prostředími - snímek 2. Předvedeným pokusem žákům dokážeme, že se zvuk nešíří ve vakuu - snímek 3. Snímky 4 a 5 seznámí žáky s rychlostí zvuku ve vzduchu. Rychlost zvuku v jiných prostředích je uvedena na snímku 6 Nejdůležitější charakteristikou prostředí z hlediska šíření zvuku je rychlost zvuku v daném prostředí. Rychlost zvuku ve vzduchu závisí na složení vzduchu (nečistoty, vlhkost), ale nejvíce na jeho teplotě. Ve vzduchu o teplotě t v Celsiových stupních má zvuk rychlost [m.s-1] Rychlost zvuku není ovlivněna tlakem. Tematická oblast: Zvukové jevy. Zvuk - zdroje zvuku, šíření, ultrazvuk, infrazvuk, vnímání zvuku, hlasitost a intenzita zvuku. Metodický list/anotace: Prezentace je určena pro výuku a procvičování probraného učiva. Zdroje: Vlastní poznámk

Rubensova trubice Obsah Trocha teorie o šíření zvuku Historie Podstata pokusu Jak jsme to postavili Vlastní experiment Komentář Zvuk mechanickým podnětem vyvolaná změna tlaku ovlivňující své okolí střední kvadratický tlak zvuku 60 dB = 0,02 Pa, porovnání atm. tlak: 101,325 kPa Šíření zvuku: podmínky: dostatečná frekvence budiče, střední volná dráha << vlnová. Arial Times New Roman Verdana Wingdings Lucida Sans Unicode Zeměkoule ZVUKOVÉ JEVY Zvukový rozruch Šíření zvukového rozruchu prostředím Tón. Výška tónu Lidské ucho Odraz zvuku Nadměrný hluk Použité zdroje Rychlost šíření zvuku v různých prostředích je různá. vzduch (t = 0 0C) 332 m/s vzduch (t = 20 0C) 340 m/s voda 1500 m/s ocel 5000 m/s Výška tónu je určena kmitočtem (frekvencí) Počet změn za 1 sekundu určuje kmitočet. Jednotkou kmitočtu je hertz (čti herc), značka Hz

Fyzika - 8. roční

 1. Výška (frekvence) zvuku kmitající struny závisí na třech jejích vlastnostech - tloušťce, délce a mechanickém napětí. Struna, která je silná, dlouhá nebo povolená, vytváří nižší zvuk než struna, která je silná, tenká či napjatá. Vysoké tóny na kytaře nebo houslích se hrají na tenčích strunách
 2. Rychlost zvuku ve vzduchu je v = 340 m s .⋅-1 Řešení: f = 1 kHz, t1 = 100 ms, t2 = 500 ms, v = 340 m ⋅s - 1, λ = ?, n = ? . 1,2 0,34m 100, 5001 2 v t n n n f T λ= = = ⇒ = = Vlnová délka zvukového vln ění je 0,34 m, po čet vyslaných zvukových vln je 100 p ři prvníc
 3. Ve dne jsou tedy podmínky pro šíření tohoto zvuku nevhodné. Odrazový efekt je u infrazvuku mnohem větší, než u zvuku ve slyšitelném pásmu. To bylo to, co Garstanga přivedlo k přesvědčení, že sloni se nebudou chovat hloupě a plýtvat energií svých chobotů na infrazvuk v době kdy to nemá opodstatnění
 4. Mechanické kmitání a vlnění - elektronická učebnice Mgr. Magdy Vlachové v pdf Harmonické kmity mechanických soustav - studijní materiál pro řešitele FO (v pdf) Několik apletů na téma VLNĚNÍ a ZVUK - PhET Simulations University of Colorad
 5. Vzorový příklad šíření zvuku 2. Ozvěna vrátila zvuk odrazem od lesa za 2,4 s. Jak daleko jsme od lesa? v = 340 m/s t = 2,4 s s = ? m s = v . t s = 340 . 2,4 s = 816 s = 816 : 2 s = 408 m Vzdálenost od lesa je 408 m. Z prezentace udělej výpisky do sešitu /neposílej/
 6. Šíření zvuku 1 h Časová dotace: 8. Ročník: - žák na základě animací pochopí princip šíření zvuku komentovaná prezentace - samostudium, vzájemná konzultace Metodický postup: - prezentace s komentářem - samostudium - diskuze - domácí studium Pomůcky: - počítač s prezentačním software Zdroje: - v.

Hustota na jednotku délky je μ = 4 10-3 kg/m a rychlost šíření zvuku je tedy : Frekvence zjistí z vlnové délky a rychlosti šíření : Rychlost zvuku II - struna Vlnové délky jsou takové, při kterých dochází ke konstruktivní interferenci vlny a jejího odrazu rychlost šíření zvuku prostředím. v - rychlost, kterou se pohybuje zdroj k(-)/od(+) pozorovatele. f - frekvence zvuku. Pokud se . pohybuje pozorovatel. a zdroj zvuku stojí na místě, platí: =±∙ + ke zdroji - od zdroj Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 263x. Hustota na jednotku délky je μ = 4 10-3 kg/m a rychlost šíření zvuku je tedy : Frekvence zjistí z vlnové délky a rychlosti šíření : Rychlost zvuku II - struna Vlnové délky jsou takové, při kterých dochází ke konstruktivní interferenci vln jdoucích oběma směry - šíření zvuku v látkách Při přechodu vlnění zjednoho prostředí do druhého se mění směr šíření vlnění. Je to způsobeno tím, že se vdruhém prostředí vlnění šíří jinou rychlostí. Prezentace aplikace PowerPoint Author: Skopalova Jan

Pokus na šíření zvuku - YouTub

Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovací hodině fyziky. Žáci si pomocí mobilního telefonu osvojují vědomosti o vlastnostech a šíření zvuku Rychlost šíření vlnění(fázová Rychlost zvuku v různých materiálech Látka Rychlost zvuku (m/s) vzduch (13,4 °c) 340. voda(25°C) 1500. rtuť 1400. Beton 1700. Led 3200. Ocel 5000. 2. Šíření zvuku - video 04 Šíření zvuku, učebnice str. 80 - 81: Napiš rychlost zvuku ve vzduchu. 340 m/s; Jakými látkami se zvuk šíří? Šíří se zvuk vakuem? Zvuk se šíří pevnými, kapalnými i plynnými látkami. Nešíří se vakuem. Napiš, kdy se běžně setkáváš s odrazem, ohybem a pohlcováním zvuku. Odraz. rychlost zvuku (c) - je vlastností média - zákl. hodnota = 330 m/s (asi milionkrát pomalejší než světlo) - asi v 0°C v 0 m.n.m. - v normálním prostředí asi 340 m/s - ve vokálním traktu asi 350 m/s (v héliu ještě rychleji) - v kapalných látkách rychleji a v pevných nejrychleji. vlnová délka - říká, jak dlouhá je.

Zvukové jevy, zvukový rozruch, tón, hluk - Digitální

Fázová rychlost zvuku závisí na prostředí a jeho teplotě. Pro rychlost zvuku ve vzduchu platí přibližný vztah: v t = (331,82 + 0,61 {t}) m × s -1. t je teplota v Celsiových stupních, {t} je hodnota teploty. Rychlost zvuku ve vzduchu je (při teplotě 0 ° C a hustotě suchého vzduchu 1,293 kg.m 3): 331,82 m.s -1 Obsah prezentace Zvuk, tón, hluk Harmonická analýza, barva tónu Šíření zvuku, ozvěna Dopplerův jev, rázová vlna Intenzita zvuku, hladiny hlasitosti, Ultrazvuk a infrazvuk Zvukové vlnění Zvuk - podélné mechanické vlnění mající schopné vyvolat u člověka sluchový vjem, což odpovídá frekvenci 16 Hz - 20 kHz. Pro rychlost šíření akustikého vlněn v plynech platí: [math] c = \sqrt{\frac{\kappa p} {\rho}} [/math] kde κ je Poissonova konstanta, ρ je hustota plynu, p je tlak plynu Pro ilustraci, rychlost zvuku se pohybuje od cca 330 /s ve vzduchu (silně teplotně závislé), přes 1450 m/s v tuku a 1570 m/s v krvi až po 4080 m/s v lebečních.

látkách je rychlost zvuku větší •nepřímé měření rychlosti zvuku: f známe, λ se určí a v se vypočítá •MFCHT (str. 159) 3. 2. ŠÍŘENÍ ZVUKU LÁTKA v / ms-1 Voda (25oC) 1500 Led 3200 Beton 1700 Ocel 5000 Sklo 5200 v 331 82 0, 61^ t` ms 1 t v O Jak ucho funguje. Funkcí sluchového ústrojí je převod zvukového signálu (zvukových vln) ze zevního přes střední až do vnitřního ucha, zde nastane jejich přeměna v nervové vzruchy a nakonec přenos těchto impulsů do mozkového centra. Zvukové vlny se šíří vzduchem a přes zvukovod dopadají na bubínek. Bubínek se rozkmitá zvukovou vlnou, čímž se uvede do pohybu. Prezentace vymezuje pojem neutralizace, popisuje její průběh, používání pipety a byrety a rovněž zdůrazňuje bezpečnost práce s kyselinami a hydroxidy. Prezentace je doplněna obrázky a dvěma videoklipy neutralizace hydroxidu draselného kyselinou chlorovodíkovou. Součástí učebního materiálu je pracovní list

ZDROJE HLUKU Jsou různá tělesa a činnosti: Hudební nástroje a hudební aparatury Pohybující se tělesa - automobily, letadla, výbuch, výstřel z pušky Pracoviště - vibrace strojů, údery a různé pracovní aktivity ŠÍŘENÍ ZVUKU Zvuk se šíří všemi prostředími, ve vzduchu dochází ke změnám jeho tlaku, což. strojvedoucí z prvního vlaku před setkáním a po setkání obou vlaků. Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je přibližně c = 340 m/s. [f1 =2369 Hz, f2 =2045 Hz] • Vypočtěte intenzitu zvuku, které odpovídá hladina intenzity L =67 dB, kde prahová intenzita zvuku 12 2. 0 10 W/m I = − [I =5,01⋅10−6 W/m2 Šíření zvuku - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Šíření zvuku. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac akustika - nauka o zvuku (podélné vlnění - člověk vnímá sluchem) rychlost šíření zvuku ve vzduchu: Pravidlo pro určení vzdálenosti v kilometrech od místa, kde udeřil blesk: počítat sekundy od chvíle, kdy je vidět blesk, až do chvíle, kdy je slyšet hrom, a počet sekund vydělit třemi 1 Mgr. Magda Vlachová - MFWEB: Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání Třetím základním typem pohybu je kmitavý pohyb nebo také mechanické kmitání.Pro mechanické kmitání je charakteristické, že těleso se při pohybu neustále vrací do tzv

Video: Rychlost zvuku - FYZIKA 00

Mechanické vlnění, akustika - Fyzika - Maturitní otázk

připomněli. Lidé se o uchovávání zvuku pokoušeli dlouho. I ty máš určitě doma nějaký zvukový aparát. Možná, že ne k záznamu zvuku, ale určitě k jeho reprodukci. Obvykle nepátráme u věcí, se kterými se každodenně setkáváme, po jejich podstatě, což je škoda. Tak se teď o to pokusíme. první fonograf, 1877 Šíření zvukového rozruchu prostředím - zvukový rozruch se šíří látkami pevnými, kapalnými a plynnými, nemůže se šířit ve vakuu, potřebuje vždy látkové prostředí - při teplotě vzduchu 20̊ C, je rychlost šíření zvuku ve vzduchu 340 m/s Druhy zvuku - hluk - nepravidelné chvění tělesa - hukot, vrzání. Radka Kantová Ochrana proti šíření zvuku akustické požadavky): jeden z nejvýznamnějších požadavků na příčky je ochrana proti šíření hluku. Akustická energie se může šířit příčkou do prostoru dvěma způsoby: BA03 - Deskriptivní geometrie - Prezentace Šafářová. Vlnění šíření vzruchu nebo oscilací vlna: příčné vlnění podélné vlnění Zvuk plyn se pohybuje mění se jeho hustota změna tlaku nerovnoměrné rozložení tlaku pohyb plynu vztah mezi tlakem a hustotou: rovnovážný tlak p0= 1.0133 bar = 1013.3 hPa, zvuk : pe = p - p0 hladina akustického tlaku (0 dB, práh slyšení) hlasitý hovor: 60 dB (pe = 2 10-2 Pa) práh bolesti. 3.2 Šíření zvukového rozruchu prostředím: 3.3 Tón. Výška tónu: 3.4 Ucho jako přijímač zvuku: 3.5 Nucené chvění, rezonance: 3.6 Odraz zvuku: 3.7 Ochrana před nadměrným hlukem : Úlohy ke shrnutí učiva článků 3.1 až 3.7 : 4: POČASÍ KOLEM NÁS: 4.1 Meteorologie: 4.2 Atmosféra Země a její složení : 5: PŘEVODY JEDNOTE

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vydat sluchový vjem. Mechanické vlnění mimo frekvenční rozsah 16 až 20 000 Hz sluchový vjem nevyvolává, i přesto se ale toto vlnění označuje jako zvuk. Frekvenci nižší než 16 Hz má infrazvuk, slyší jej například sloni, ale frekvenci vyšší než 20 kHz má ultrazvuk a mohou jej vnímat.. Prostředí, kterým se zvuk šíří; rychlost zvuku Stručná anotace: Prezentace shrnující nejdůležitější informace o prostředích, kterými se zvuk šíří či nešíří, dále pak o rychlosti zvuku v různých látkových prostředích. 3.3. Šíření a rychlost zvuku Zvuk se šíří každou pružnou látkou pevnou, kapalnou i.

Základní dělení oborů akustiky •Stavební akustika •Zvukové oddělení prostorů •Vzduchová a kročejová neprůzvučnost •Prostorová akustika •Šíření zvuku v uzavřeném prostoru •Hluková akustika •Šíření hluku v exteriéru AVETON s.r.o. I www.aveton.cz I e-mail: info@aveton.c Nazvěme tuto rychlost \(c\) — stejně, jako rychlost šíření světla ve vakuu. Nyní však tato konstanta znamená rychlost šíření zvuku ve vzduchu (či tam, kde jsme jako posluchači). Dále víme, že zvukový zdroj vydává zvuk o konstantní vlnové délce \(\lambda\) Rychlost zvuku • rychlost šíření zvuku 0 2 ρ ρ ρ = ∂ ∂ = p v z M RT m kT v z γ γ 2 = = rychlost zvuku závisí na teplotě plynu a ne na tlaku nebo hustotě • Poissonova konstanta (ideální plyn) f 2 γ=1+ počet stupňů volnosti • jeden atom f = 3 → γ = 5/3 molární plynová konstanta R-= 8.314 J K 1 mol-1 • dusík N.

Rychlost zvuku - Wikipedi

 1. Nejčastější havárie v chem. průmyslu požár výbuch uvolnění toxické látky Nejčastější zdroj výbuchu páry organického rozpouštědla Spálení (výbuch) 1 kg toluenu uvolní se energie ~ 40 MJ dokáže zničit chemickou laboratoř může způsobit ztráty na životech Co je třeba znát pro prevenci Vlastnosti materiálů.
 2. Přenášený výkon = rychlost šíření energie × energie (na jednotku délky) Intenzita = střední hodnota energie, která projde za jednotku času jednotkovou plochou kolmou ke směru šíření. hladina intenzity zvuku Kulová vlna: změna intenzity se vzdáleností předp. harmonickou vlnu pokud se zachovává mechanická energie.
 3. Sada seznamuje se základními pojmy nauky o zvuku, elektrickém proudu v látkách, elektromagnetických jevech, elektromagnetickém záření, jaderném záření a jaderné energii. Prezentace vysvětlují základní pojmy a zejména obsahují příklady praktického využití jednotlivých fyzikálních jevů
 4. Šíření zvuku. Název. VY_32_INOVACE_4_25_sireni_zvuku. Určení. 8. ročník. Autor. Mgr. Tomáš Bobál. Vytvořeno. Únor 2012. Anotace. Určeno pro výuku a domácí přípravu žáků. Prezentace seznamuje žáky s rychlostí, odrazem a ohybem zvuku
 5. Šíření zvukového rozruchu prostředím. Zvuk. se šíří ve vzduchu, vodě, v pevných látkách. Špatně se šíří v látkách sypkých a pěnových. Nešíří se ve vakuu. Zvuk se vzduchem šíří všemi směry. Rychlost šíření v různých prostředích je různá. vzduch - 340 m/s. voda - 1500 m/s. kovy (ocel) - 5000 m/s

Základní vzorce - Audifie

 1. Výukové materiály Název: Rychlost zvuku - I. Téma: Šíření zvuku, rychlost zvuku Úroveň: střední škola Tematický celek: Zjevné a zprostředkované, pohled do mikrosvěta přírody Předmět (obor): fyzika Doporučený věk žáků: 2. ročník SŠ Doba trvání: 5 vyučovacích hodin (2 hodiny praktická cvičení) Specifický cíl: naučit žáky naplánovat a provést.
 2. Šíření zvuku v prostředích. Šíření zvuku neboli šíření kmitání je podmíněno prostředím (plynné látky, kapaliny, pevné látky), vzhledem k tomu že vakuum neobsahuje potřebné vlastnosti nemůže se proto vlnění (zvuk) ve vakuu šířit
 3. Jsou to tóny. Šíření zvuku Ve vodě a v pevných látkách se zvuk šíří lépe než ve vzduchu. Proto můžeme slyšet zvuky pod vodou nebo za stěnou pokoje. Ve vzduchoprázdnu se zvuk nešíří vůbec. Rychlost šíření zvuku Zvuk se šíří vzduchem rychlostí asi 1 kilometr za 3 sekundy
 4. • DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: prezentace • CÍLOVÁ SKUPINA: druhý stupeň ZŠ • KLÍČOVÁ SLOVA: práce, výkon, joulovo teplo 2. Zdroj a šíření zvuku • A NOTACE: Materiál slouží k výkladu základních pojmů o zvuku. V prezentaci je vyloženo, jak zvuk vzniká a co ovlivňuje jeho šíření. Dále jsou vysvětleny některé.
 5. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem FYZIKA PRO II. ROČNÍK GYMNÁZIA. 10. ZVUKOVÉ VLNĚNÍ. zdroje zvuku. šíření zvuku. vlastnosti zvuku. hlasitost a intenzita zvuku. ultrazvuk a infrazvuk. Dopplerův jev
 6. Nové téma je zvuk. 1. Zvukové jevy prezentace zvukové jevy - zápis. 2. Prostředí pro šíření zvuku Prostředí pro šíření zvuku. 3. Přijímače zvuku
 7. - vlnění podélné - hmotné body kmitají ve směru šíření vlnění a je typické pro tělesa (všech skupenství), která jsou pružná při změně objemu (tj. při stlačování a rozpínání). (Šíření zvuku vzduchem.) • vlnění stojaté - energie se vlněním nepřenáš

Prezentace je zaměřena na výklad lineárních rovnic. Je vhodná pro přímou výuku, ale i k samostudiu. rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku Téměř všechny zvukové vlny jsou unikátní, což přispívá k jedinečnosti každého zvuku. Abyste pochopili, jak slyšíme, musíte nejprve vědět, že zvuky jsou vlastně neviditelné vibrace, které se šíří vzduchem. Když někdo promluví, listy na stromě se pohnou, telefon zazvoní nebo cokoliv jiného vytvoří zvuk. Zvuk se šíří pevnými látkami - pevnými, kapalnými i plynnými. Ve vakuu se šířit nemůže - vždy potřebuje látkové prostředí. Rychlost šíření zvuku vzduch při teplotě 0°C asi 332 m/s vzduch při teplotě 20°C 340 m/s ve vodě asi 1 460 m/s v oceli asi 5 000 m/s Čím větší je frekvence, tím je tón vyšší Text: základ všech multimediálních souborů, nositel informace Audio - šíření zvuku (informace) prostorem pomocí zvuk.vln Statické obrázky (grafika) - počítačová grafika ve formě statického obrazu (rastrový, vektorový; 2D a 3D) Video - propojení statického obrazu do sekvence spojené do obrazového celku. Na rozhraních různých tkání (s různou rychlostí šíření zvuku) dochází k částečné změně směru šíření vln a jejich odrazu (analogicky k zákonu o lomu světla) → použití v diagnostice. [math] R = \left(\frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2} \right) ^2 \cdot 100 [/math Přímočaré šíření světla, rychlost světla, Stín a polostín - učebnice str. 98 - 101: (Nápověda - zkus najít rychlost šíření zvuku na internetu a porovnej s rychlostí světla.) Podle prezentace proveďte zápis do sešitu

 • Pride and prejudice 1995 episode 1 online.
 • Vada dřeva křížovky.
 • Kresba postavy podle veku.
 • Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem zadnich kol budete řešit.
 • A1 elektrarna.
 • Jak být v životě úspěšný.
 • Messenger download slunecnice.
 • Bolest v podbřišku na začátku těhotenství.
 • Počasí praded.
 • Starověká indie památky.
 • Bonneville speedmaster.
 • Nejlepší čokoláda z venezuely.
 • Kabal mortal kombat wikipedia.
 • Smrkové vyhonky recept.
 • Drapovita ruka.
 • Nejstarší douglaska v čr.
 • Odvápňovač kávovarů saeco.
 • Hippies doplnky.
 • Plat prodavacka nemecko.
 • Planovani postu instagram.
 • Co na bolavý žaludek.
 • Bastrubka bazar.
 • Obrábění dřeva video.
 • Co dávat slepicím aby snášely.
 • Mušketýr pivo.
 • Krásnoočko řasa.
 • Míra nezaměstnanosti.
 • Počítačové viry druhy.
 • Názvy ss divizí.
 • Přání sudiček.
 • Štír prodej.
 • Led světla do sádrokartonu.
 • Shiba inu black.
 • Q pcr.
 • D dimery 4000.
 • Kdyz radar ukaze spz.
 • Kojenecký second hand.
 • Zlatá rybka tučapy menu.
 • Scucka eshop.
 • Daruji ponika.
 • Neperlivá voda akce.