Home

Magurský flyš

Magurský sedimentační prostor vznikl jako podélně protáhlá pánev v cenomanu. Paleogenní flyš však vykazuje značné faciální změny, které byly v neogénu ještě zvýrazněny tektonickým sblížením při vzniku příkrovů, když došlo k nástupu kompresního režimu Magurský flyš je budován intenzívně zvrásněnými terigenními mořskými sedimenty křídy a starších třetihor s dominancí flyšové facie. Flyšem z hlediska litologického rozumíme mnohonásobné střídání jílovců, prachovců, pískovců a slepenců ve vrstvách silných zpravidla od několika cm až do několika metrů Magurský flyš hradišťského příkopu v okolí Uherského Hradiště / Hlavní autor: Eliáš, Mojmír, 1932-2003: Jazyk: Čeština: Vydáno: Praha : Ústřední ústav geologický, 1979: Edice: Výzkumné práce (Ústřední ústav geologický v Praze) Fyzický popis Klíčová slova: magurský flyš, bělokarpatská jednotka, hlucké vrstvy, vápence, slíny, jílovce Lokalita se nachází asi 1 km jz. od tvrze v Hluku. Tvoří ji asi 30 m dlouhý a 3 m vysoký profil odkrytý v zářezu silnice vedoucí ze západního okraje obce na jih směrem k Boršickému potoku ( mapa 1 ) Klíčová slova: magurský flyš, račanská jednotka, lukovské vrstvy, pískovce, slepence, exotika Ve vsi Salaš (jv. část Chřibů, 6 km sz. od Velehradu), na levé straně silnice z Velehradu, se asi 100 m za objektem místní knihovny ( foto 1 ) nachází opuštěný stěnový kamenolom ( mapa 1 , foto 2 ), v němž je zachycen profil.

Geologie. Podklad tvoří magurský flyš, nad kterým se tvoří černozem těžší zrnitosti.. Turistika. Západní okraj NPR tvoří modrá turistická trasa Zlatnická dolina - Radějov - Lučina - Vrbovce - Kubíkův vrch.. Čertoryje protíná zelená turistická trasa Lučina - Kuželov - Velká nad Veličkou - Suchov. Fotogaleri Geologicky náležejí do flyšového pásma vnějších Karpat - třetihorní magurský flyš s typickým střídáním vrstev pískovců a jílovců. Krajina má ráz mladého horstva, značně členitého a značně ovlivněného erozí. Je tu hustá síť svahových bystřin, vznikající převážně ze svahových pramenišť, které jen. Geologie - Magurský zvrásněný flyš tvoří javorinské souvrství bělokarpatské jednotky s drobně až středně rytmickými flyšovými vrstvami s převahou pískovců (spodní paleocén-svrchní křída). Na sušších místech se vyvinula kambizem typická, ve vlhčích partiích v důsledku hydromorfních projevů v půdotvorném. CHKO Bílé Karpaty CHKO a BR Bílé Karpaty Bilaterální CHKO, vyhlášena: 3.11.1980 3 okresy (Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín) Výměra 715 km2 Délka SV - JZ: 80 km Nadm. výška: 175 - 970 m (Velká Javořina 970 m n.m.) Biosférická rezervace UNESCO: 15.4.1996 Důvod ochrany Velká druhová biodiverzita a zachovalost lučních a lesních společenstev (teplomilné šípákové.

Geologický vývoj magurské skupiny příkrovů Moravské

Geologické podloží tvoří magurský flyš, ve kterém se střídají vrstvy jílovců a pískovců. Díky snadné zvětratelnosti pískovce se vytvořily v Chřibech dostatečně hluboké a úrodné hnědé lesní půdy (kambizem). Díky jílovité složce jsou tyto půdy lesnicky úrodné a jsou tak vhodné pro pěstování původních. složitého komplexu flyšových příkrovů označeného názvem Magurský flyš, složeného z jednotky račanské a bystřické. Z hlediska horopisného členění leží stezka v Chřibské vrchovině. Klimaticky patří území do mírně teplé oblasti s průměrnou lednovo

Geologie - AOPK Č

Magurský flyš hradišťského příkopu v okolí Uherského

Exkurzní lokalita Hlu

 1. pískovce a slepence zčásti vápnité (tzv. magurský flyš), v severní části Beskyd jsou naopak nevápnité a velmi odolné horniny (tzv. godulský flyš). Jednotlivé vrstvy hornin po sobě mohou klouzat - na povrchu tento jev pozorujeme jako sesuv. Sesuvy jsou pro Beskydy typické, i když je často ani nevní
 2. sedimenty flyšového pásma Západních Karpat (magurský flyš). Horniny magurského flyše jsou paleocenního až eocenního stáří a představují je převážně slepence, jílovce a pískovce. Geologicky jsou Západní Karpaty součástí rozsáhlé soustavy mladýc
 3. flyŠ vnitŘnÍ (magurskÝ) flyŠ vnĚjŠÍ (ŽdÁnickÝ) flyŠovÉ pÁsmo vnitŘnÍch karpat oblasti ÚtesovÉho (bradlovÉho) pÁsma vnĚjŠÍ ÚtesovÉ (bradlovÉ) pÁsmo vnitŘnÍ ÚtesovÉ (bradlovÉ) pÁsmo platformní vývoj neogenní karpaty: oblast neogennÍch ÚvalŮ a pÁnvÍ vnĚalÁ panonskÁ pÁnev vnitroalÁ panonskÁ pÁne
 4. V mladších třetihorách byl magurský flyš proražen na uherskobrodskou četnými žilami andezitů a alkalických čedičů. Ve střední části okresu, v nivě řeky Moravy, dochází od starších čtvrtohor k ukládáni říčních sedimentů, písků a štěrků o mocnosti několika desítek metrů
 5. ancí flyšové facie. Jde o mnohonásobné střídání jílovců, prachovců, pískovců a slepenců ve vrstvách silných zpravidla od několika cm až do několika metrů
 6. magurský flyš - Geologická encyklopedie. magurský flyš převážně svrchněkřídové až oligocenní sedimenty skládající magurskou skupinu příkrovů, vyvinutou v celé délce Západních Karpat. Od vnitřních Karpat na jihu je oddělen bradlovým pásmem, na severu je lemován dukelskou a slezskou tektonickou jednotkou
 7. Jižní a střední část okresu Vsetín tvoří magurský flyš, což jest vrstva, která je součástí Bílých Karpat, Vizovické vrchoviny, Javorníků, Hostýnských vrchů a Vsetínských vrchů (viz mapa) a zasahuje až k polským hranicím a do okresu Čadca

Exkurzní lokalita Salaš u Velehrad

ÚP OBCE BUCHLOVICE - NÁVRH - B. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽP, ZPF A PUPFL 1 1. Úvodní část Podmínky ochrany ZPF jsou dány zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.13/1994 Sb. a Metodickým pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/96, jimi Jedná se o tzv. karpatský (magurský) flyš, tvořený pískovci, jílovci, slepenci, slíny a břidlicemi. Mladší třetihory (neogen), jsou na území obce zastoupeny usazeninami moře, které tvořilo spojení mezi mořem vídeňské pánve a mořem zakarpatským a zalévalo téměř celý nynější Hornomoravský úval Společnost obhospodařuje lesy v souladu s novým Lesním hospodářským plánem platným pro období 1.1.2010-31.12.2019. Majetek se nachází v přírodní lesní oblasti č.41 - Hostýnsko vsetínské vrchy a Javorníky (98 %) a č.37 - Kelčská pahorkatina (2 %).. Geologické podloží tvoří Magurský flyš tvořený Zlínskými, Bělověžskými a Soláňskými vrstvami

Geologie: magurský flyš (pískovce střídající se s jílovci a slínovci) s podílem vápence. Maloplošná chráněná území (rezervace): 53 lokalit. Zvláštnosti: sesuvné oblasti, travertinová prameniště. Biosférická rezervac Podklad tvoří magurský flyš, nad kterým se tvoří černozem těžší zrnitosti. Turistika. Západní okraj NPR tvoří modrá. Podloží lokality tvoří zvrásněný Magurský flyš, modelovaný vrstvami s převahou vápnitých jl1ovců (bělokarpatská jednotka). Na vrcholové části se nacházejí zbytky štěrků neznámého stáří (mladší třetihory až čtvrtohory). Na sprašových překryvech vznikla černozem typická

Čertoryje (národní přírodní rezervace) - Wikipedi

sedimenty flyšového pásma Západních Karpat (magurský flyš a vnější flyš) a neogenními sedimenty. Horniny magurského fylše jsou paleocenního až eocenního stáří a jsou zastoupeny územní jednotkou Račanskou. Tato jednotka se zde vyznačuje vrstvami historicky nazývá Haná. Geologické podloží v Chřibech tvoří magurský flyš, ve kterém se střídají vrstvy jílovců a pískovců. V nelesnatých částech katastru obce převládá orná půda typu hnědozemě. Průměrná roční teplota dosahuje hodnot 8 - 9°C a průměrný roční úhrn srážek činí 550 - 650 mm Magurský flyš je na Zlínsku zastoupen bělokarpatsko-oravskou, bystrickou a račanskou jednotkou. Tyto dílčí příkrovy jsou místy přesunuty přes sebe a navíc v rámci každé jednotky existují ještě další přesmyky. Největší část okresu je tvořena račanskou jednotkou. Rozprostírá s Geologický podklad území je budován výhradně třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma Západních karpat (magurský flyš). Horniny magurského flyše jsou paleocenního až eocenního stáří a jsou zastoupeny v řešeném území jednotkou račanskou. Typické je střídání jílovcových a pískovcových vrstev OBSAH 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 3 1.1 Identifikační údaje 3 1.2 Použité podklady 3 1.3 Účel a cíl revitalizace zeleně sídliště 4 1.4 Soulad navrhovaných opatření s koncepčními dokumenty obce: 4 1.5 Vymezení řešené plochy 5 1.6 Lokalizace 5 1.7 Soupis dotčených parcel a vlastnické vztahy 6 1.7.1 Informativní výpisy z KN 6 1.8 Charakteristika řešeného území, přírodní.

Hostýnské vrchy - EnviWeb

 1. ují buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá.
 2. Olšava 401,13 363,2 7,1 magurský flyš kambizemě černozemě 40 Moravsko-slovenské Karpaty, intenzivní zemědělství i ve sklo-nitějších polohách, strže 1 - name of a basin, 2 - area, 3 - average altitude above sea level, 4 - average slope, 5 - lithology (prevailing types), 6 - soil
 3. Geologické podloží tvoří magurský flyš, tedy střídající se pískovce, jílovce a slepence, které se místy vyskytují s vápnitými vložkami. Svahy jsou příkré a prudké, není proto divu, že jsou využívány jako sjezdovky. Nadmořská výška, v rámci níž jsme se běhe

Přírodní památk

PP Obora

PP Bzová

Přírodní poměry Bílých Karpat - EnviWeb

třetihorní sedimenty flyšového pásma Západních Karpat tzv. magurský flyš, zastoupený jednotkou račanaskou s vrstvami zlínskými a bělověžskými, obojí charakteristické střídáním jílovců, slínovců a pískovců (Zlín - Územní plán města, 2.1.2. Základní urbanistická koncepce, USB Brno 1998)

PP BernátkaGC1NVDT Pulcinske skaly (Earthcache) in Zlínský krajTerenni cviceni z historicke, stratigraficke a strukturni
 • Filatovův příznak.
 • Bylinka mladá boleslav.
 • Jak zmenšit uzlíky ve štítné žláze.
 • Jip ostrava poruba.
 • Chovatelská stanice morčat zlín.
 • Sugar stamp paper.
 • Pohlad z okna vlaku.
 • Souhvězdí blíženci.
 • Boty geox diskuze.
 • Flu překlad.
 • Sušička na prádlo beko.
 • Karel heřmánek.
 • Passau vánoční trhy.
 • Copánky od hlavy.
 • Jak přehrát 3d film na tv.
 • Penzion u čápa pribor.
 • Whippet tank.
 • Prodej bytu řecko.
 • Kreyson přátelství.
 • Pouzdro na tabák vážka.
 • Audi q7 konfigurátor.
 • Umělé zuby na pevno cena.
 • Zbarvení fretek.
 • Letiště sevastopol.
 • Vaření na propan butanu.
 • Obuv na antuku.
 • Indiana jones dobyvatelé ztracené archy online cz.
 • The north face nuptse.
 • Kardiologické vyšetření bez doporučení.
 • Silent gliss polska.
 • Breaking bad wiki.
 • Avada kedavra voldemort.
 • Amfiteátr loket program 2018.
 • Noemova archa pohádka.
 • Elegie.
 • Casting modeling 2018.
 • Mamma mia 1 online english.
 • Hodinová sazba elektrikáře.
 • Za jak dlouho se rozpusti tromboza.
 • Nette https.
 • Www bezva filmy cz.