Home

Šíření světla pokus

Jednoduchý a přesto pro pochopení optiky nepostradatelný pokus Šíření světla. Jak se šíří světlo ví každý od malička, jen si to neuvědomujeme. Na většině dětských obrázků je nakresleno sluníčko, které je zobrazeno jako koule s paprsky. Takže hurá na pokus se svíčkami Přímočaré šíření světla, rychlost světla V jakých tělesech kolem nás vzniká světlo? Slunce Hvězdy Vlákno žárovky Plamen svíčky Zářivka Světluška Oheň Blesk Láva Dioda Jeden ze starších názorů na zdroj světla Řecký matematik Euklides - 3. století př.n.l. se zajímal i o světelné jevy Domníval se, že světlo se šíří z očí, protože při jejich. Způsob šíření světla v prostředí Světlo se ze světelného zdroje šíří ve vlnoplochách a proces šíření vysvětluje Huygensův princip . Směr šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí udávají přímky kolmé na vlnoplochu, které se nazývají světelné paprsky

Jednoduchý pokus na tzv. paprskovou optiku, k realizaci stačí dvě čtvrtky a svíčka. Docela hezký vánoční pokus Lom světla. Lom světla je optický jev, ke kterému dochází na rozhraní dvou prostředí, kterými světlo prochází. Je důsledkem různých rychlostí šíření světla v různých prostředích a kromě světla platí pro veškeré elektromagnetické záření.. Zpomalení světla oproti jeho rychlosti ve vakuu popisuje index lomu =, kde je rychlost světla ve vakuu a rychlost. Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.Jeho frekvence je zhruba od 3,9×10 14 Hz do 7,9×10 14 Hz, čemuž ve vakuu odpovídají vlnové délky z intervalu 390-760 nm. Vlnové délky viditelného světla leží mezi vlnovými délkami ultrafialového záření a infračerveného záření.V některých oblastech vědy a techniky může být světlem chápáno i. Směr šíření udávají paprsky - polopřímky, které mají počátek ve zdroji a jsou kolmé na vlnoplochu. Neuvažujeme-li ohybové jevy, pak pokud umístíme mezi bodový zdroj světla a stínítko neprůhlednou překážku, nebudou paprsky dopadat za překážku a na stínítku se objeví plný stín Průchod světla hranolem hranolu. Otevřete si simulaci. 1. Posuňte zdroj žlutého světla tak, aby světlo procházelo hranolem. Co se stalo se světlem po vstoupení do hranolu? Mění se barva paprsku, když opouští hranol? 2. Zopakujte pokus tentokrát se zdrojem bílého světla. Jaké jsou odpovědi na otázky tentokrát

Pokusy z fyziky - Šíření světla 1 - YouTub

 1. Rychlost světla je důležitým parametrem používaným nejen v relativistické fyzice a astrofyzice, ale také ve fyzice částic a jaderné fyzice. Rychlost světla (c) ve vakuu činí: c = 299 792,458 km/s = 299 792 458 m/s = 1,079 252 849 × 10 9 km/h. Vidíme, že rychlost světla je sice obrovská, avšak ne nekonečná
 2. 1. Velikost rychlosti šíření světla ve vakuu je 299 792 458 -1ms· . a) Porovnejte tuto hodnotu s rychlostí elektro - magnetického vlnění ve vakuu vypočtenou podle vztahu odvozeného pomocí permiti-vity e 0 a permeability m 0 vakua z Maxwellovy teorie: . b) Proveďte rozměrovou zkoušku tohoto vzta-hu, je-li [e 0] = C2·N-1·m.
 3. Rychlost šíření světla - strana 1/4 Pracovní list - vzdáleně ovládaný experiment Optika (SŠ) Rychlost šíření světla Fyzikální princip Do současné doby bylo k měření rychlosti světla použito více než sto různých metod a rychlost světla byla postupně zpřesňována až na současnou hodnotu
 4. 1.Zdroje světla 2.Optická prostředí 3.Přímočaré šíření, světelné paprsky 4.Rychlost světla ve vakuu 5.Anglická slovní zásoba k tématu: Závěr : Doplnění neúplného textu Shrnutí učiv
 5. Difrakce bílého světla na optické mřížce Pokus číslo: 1833. Cíl pokusu. (Rozklad světla pomocí optického hranolu), čímž se ukáže, že zatímco při difrakci se od přímého směru šíření světla nejvíce odchylují barvy červeného konce spektra,.
 6. Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzik

Hezký pokus, ale světlo je na něj až moc rychlé. Jak změřit rychlost světla doma tedy ν=(2,54±0,05)GHz. Pro rychlost šíření elektromagnetického vlnění platí v=2xν. Dosazením hodnot získáme pro rychlost v=(3,0±0,3)⋅〖10〗^8m∙s-1. Výsledek s relativní nejistotou 10 % si myslím je velmi dobrý, když si. Šíření světla. Šíření světla je ovlivněno vlastnostmi prostředí, jímž světlo prochází. Mohou nastat tyto případy: 1. průchod světla (téměř) beze změny - čiré prostředí (sklo, voda, ) 2. absorpce světla - projde jen světlo určitých vlnových délek (barevné filtry, Šíření světla. Ani dnes, ve světě vyspělé techniky nemůže přesně vyjádřit jakým způsobem se světlo šíří. Dříve se většina vědců zastávala názoru, že se světlo pohybuje spíše ve krátkých vlnách, než jako letící částice Pokus se dvěma štěrbinami je vlastně jednoduchý experiment, při němž postupně vysíláme velké množství fyzikálních objektů téhož druhu proti přepážce, v níž jsou dva podélné otvory - štěrbiny. Ty objekty, které štěrbinami projdou, jsou jimi ovlivněny a následně dopadnou na stínítko

PPT - Základy Optiky Fyzika Mikrosvěta PowerPoint

Optika - Pokusy pro dět

Rychlost světla má v kontextu něčeho tak rozlehlého, jako je vesmír, i svá omezení. Z lidského hlediska je rychlost světla nepředstavitelná. V astronomickém měřítku je to však téměř hlemýždí tempo. Apollo 11 vylétlo do vesmíru rychlostí 40 000 km za hodinu. Když bylo navázáno rádiové spojení s astronauty na. Pokus se lépe vydaří v zatemněné místnosti. Pobavte se s dětmi o tom, proč vidíme okolní předměty. Některé děti o tom mají chybné představy. Domnívají se například, že z našich očí vycházejí zrakové paprsky a těmi si Naše zkoumání šíření světla se ale týkalo situace, kdy se světlo přímočaře. Zdroje světla, šíření světla, optické prostředí Vyzkoušej si Vezmi si neprůhledný předmět a různé zdroje světla. Osvětluj předmět různými zdroji světla a pozoruj vytvořené stíny na stínítku. Osvětli předmět více bodovými zdroji a opět pozoruj vytvořený stín. Jaký uděláš závěr? Co je stín Když Albert Einstein poprvé předpověděl, že šíření světla ve vesmíru je všude stejné, mimo jiné světlu přiřknul konečnou rychlost: 299792458 metrů za sekundu — touto rychlostí obletíte zemi osmkrát za sekundu. To však není celý příběh. Vlastně, pouhý začátek

Podstata a šíření světla : P2210101: Měření rychlosti světla : P2240260: Závislost osvětlení na vzdálenosti : P2440410: Lambertův zákon : P2210300: Disperze a rozlišovací schopnost mřížkového spektrometru : P2210500: Index lomu, disperze a rozlišovací schopnost hranolového spektroskopu : P2261000: Vláknová optika. Zdroje světla, šíření světla, optické prostředí Proč vidíme věci kolem sebe? Předměty vidíme, protože buď světlo vydávají, nebo ho odrážejí. Předměty, které světlo vydávají nazýváme zdroje světla. Světelné zdroje jsou buď přirozené nebo umělé Také arabský fyzik a matematik Abu Ali al-Hasan, známý jako Alhazen, studuje v 10. století n. l. převrácený obraz vytvořený malou dírkou a poukazuje na přímočaré šíření světla. Ve středověku je dalším, kdo zná princip camery obscury, anglický mnich, filosof a vědec Roger Bacon

Šíření světla - FYZIKA 00

Žák využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy Učivo: optické spektrum, foton a jeho energie; korpuskulárně vlnová povaha záření a mikročástic V biologii Žák objasní stavbu a funkci strukturních složek prokaryotních a eukaryotních buně 1) světelné zdroje a rychlost světla - a) přečti si v učebnici str. 150 - 151 b ) zkus si odpovědět na otázky na str. 152. 2) přímočaré šíření světla - přečti si v uč. str. 152 - 154. 3) zápis do sešitu zde: 4) měsíční fáze - přečti si na str. 155 - 156 měsíční fáze - video zde Světlo - šíření, vlastnosti 1. Co je to světlo? 2. Jaké zdroje světla znáte? 3. Jaké barvy obsahuje spektrum barev (duha)? Pomožte si cédéčkem, spektrum namalujte. 4. Jak se světlo šíří? Namalujte sluníčko a jeho paprsky. 5. Proveďte pokus s odrazem paprsku v zrcadle. Zformulujte pravidlo, kterým se dopadajíc Pozorujeme-li pokus z boku, je nápadné, že plamen svíčky se při foukání na- Demonstrace všestranného šíření tlaku v kapalině a plynu, stlačitelnost vzdu-chu. Pumpa Lom světla Pomůcky: tužka se stříbrným koncem, malá plastová láhev, větší plastová láhev. Přímočaré šíření světla, rychlost světla, Stín a polostín - učebnice str. 98 - 101: Milé studentky a studenti, začínáme nové téma týkající se světelných jevů. Začneme dvěma úvodními kapitolami. Kapitoly si přečtěte a odpovědi na otázky mi pošlete emailem do pondělí 8. 6. 20:00

Šíření světla II - Bodový zdroj - Pokusy z optiky - YouTub

POZOR: Vyberete-li si tento pokus, neprovádějte ho sami, ale se svolením rodičů a pod dozorem rodičů! str. 99 u ikony domeček - dírková komora str. 99 - postranní lišta - Přímočaré šíření světla si můžeš ověřit. Jako příklad si vezměte rychle letící elektron. Urychlíme ho třeba na rychlost 0,95c a vzápětí ho nasměrujeme do vody. Zpočátku bude jeho rychlost vyšší než rychlost šíření světla ve vodě (0,95c > 0,75c), postupně však bude bržděn a bude přitom emitovat tzv. Čerenkovovo záření Při šíření světla proto dochází (podobně jako např. u zvuku) k jevům typickým pro vlnění: - skládání světelných vlnění (interference) - ohyb světla za překážkou - polarizace světla Setkají-li se dvě vlnění v jistém bodě, skládají se (interferují)

Žákovská souprava hmat, zrak, sluch | Učební pomůcky

Lom vlnění - Wikipedi

5.1.3 Lom sv ětla I Předpoklady: 5101, 5102 Pom ůcky: Miska, voda, p ětikoruna, akvárium, troška mléka, Pokus s mincí a miskou Op řu bradu o st ůl a pozoruji minci v misce. Paprsky odražené od mince se ší ří p římo čaře ke mn ě Na této adrese je k dispozici skvělý simulátor odrazu a lomu světla. Aktivity Vytvoř návrh vlastní laserové show. Vymodeluj situace: Chlapec si na prosluněné pláži hraje s lupou. Zamračená obloha. Slunečný den v okolí fontány. Vytvoř model pro zobrazení tělesa spojkou. Vytvoř model pro zobrazení tělesa rozptylkou U fotonů je zajímavá právě konstantní rychlost světla, což znamená nezávislost této rychlosti nejen na směru šíření, ale i na pohybu či klidu zdroje světla. Princip konstantní rychlosti světla formuloval Einstein na základě proslulého Michelsonova pokusu provedeného v roce 1881 popisu šíření světla. Vyjmenuje základní vlastnosti světla (rychlost, přímočaré šíření, odraz, lom). Optika. Vysvětlí vznik barev jako důsledek rozkladu bílého světla. Vv - míchání barev Šíření světla znázorňuje pomocí paprsku. Popisuje šíření světla v různých optických prostředích, vyjmenuj

Světlo - Wikipedi

Při předpokládaném rozdílu v rychlosti šíření elektromagnetických vln a fotonů (světla) vycházím z poznatku jejich vzniku a charakteru. Radiové vlny získáváme v generátoru netlumených kmitů a volbou kapacity a indukčnosti lze získat elektrické oscilace velmi různých frekvencí , které nemusí být celými čísly Rozptyl světla. Šíření světla ve vodivém prostředí. 9. Základy vláknové optiky Vedení světelných vln, módy, útlum. Typy optických vláken. 10. Nelineární optika Generace harmonických frekvencí, samofokusace, modulace fáze 11. Šíření světla v anizotropním prostředí Šíření rovinné vlny v anizotropním prostředí

Obdobný pokus na Harvardu nezávisle provedl Ronald Walsworth na parách rubidia a na Massachusettském technologickém institutu Alexej Turukhin v pevné látce. Těžko můžeme v tuto chvíli odhadnout význam experimentů se zpomalováním a zastavováním světla Podstata interference (z lat. inter = navzájem, fero = udeřím) čili skládání vlnění byla vyložena již v části o mechanickém vlnění. Vlnění, která přicházejí do určitého bodu z různých zdrojů, popř. ze stejného zdroje, ale po různých drahách, se v tomto bodě navzájem skládají místo za neprůhledným tělesem, které brání šíření světla čočka, která mění dopadající rovnoběžný svazek paprsků po průchodu na sbíhavý barevný pás, ve kterém barvy postupně přecházejí jedna ve druhou (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová) společná vlastnost - tekutost pokus, kterým. PŘÍMOČARÉ ŠÍŘENÍ SVĚTLA. Světelný svazek = kužel světla. Velmi úzký světelný svazek = světelný paprsek- Bodový světelný zdroj (svítící bod)- Plošný zdroj. Světlo se šíří ve stejnorodém prostředí přímočaře. Síření světla se využívá např. stavitelství, střelb

Fyzikální pokus: Miraskop | Matfyz

JEŘÁBKOVÁ, Tereza. Vlastnosti světla v jednoduchých pokusech. Praha, 2018. Absolventská práce. VOŠZ a SZŠ Praha 1. Vedoucí absolventské práce RNDr. Šárka Slavníková. Pod pojmem geometrická a vlnová optika si představíme část fyziky zabývající se vlastnostmi světla 9.2 Šíření světla 9.3 Odraz a lom světla 9.4 Úplný odraz světla Pokus s mincí: Na rozhranní dvou optických prostředí nastává lom světla (ne vždy). v 1, n 1 v 2, n 2. k Zákon lomu světla. Podíl velikostí rychlostí světla v obou prostředích je pro dan Šíření světla v anizotropním prostředí Šíření rovinné vlny v anizotropním prostředí. Fresnelova rovnice, normálová plocha, indikatrix. Lom světla na rozhraní s anizotropním jednoosým prostředím, geometrická konstrukce,. použití dvojlomných látek Disperze (rozklad) světla. Dopadá-li na optické rozhraní dvou prostředí bílé světlo, lomené světlo již není bílé, ale jeho okraje jsou zbarvené (jeden červeně, druhý fialově - viz obr. 12, na kterém je zobrazen přechod z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího).Bílé světlo se tedy při lomu rozkládá na barevné složky Rychlost světla Jan Máca FJFI ČVUT v Praze Fyzikální seminář LS 2009 * Obsah Historie měření Foucaultova metoda měření rychlosti světla Moje měření Závěr * Historie měření Galileo Rőmer Fizeau Foucault * Galileova metoda Metoda dvou kopců Nedala věrohodný výsledek 20. století - měření pomocí této metody, jedna z misí Apollo umístila laserový odražeč na.

5.1.1 Sv ětlo, ší ření sv ětla Předpoklady: 3201, 3203, 4705 Pom ůcky: laserové ukazovátko, Optika = nauka o sv ětle. Sv ětlo je část elektromagnetického vln ění, která má ve vakuu vlnovou délku od 790 nm do 390 n Šíření světla v obou hodinách sledujeme nejprve z hlediska pozorovatele P v soustavě K, vůči níž jsou v klidu hodiny H 1 a hodiny H´ se pohybují rychlostí v. Pozorovatel P si zvolí libovolný časový úsek D t měřený na jeho hodinách H 1 od okamžiku t = 0, např. dobu, za níž paprsek dospěje od spodního zrcátka k hornímu Na rozvoj fyzikálního myšlení měl zásadní vliv pokus Michelsonův,v kterém dokázal neexistenci éteru.O jaký éter šlo? Byl to éter který předpokládal Huygens při svém výkladu šíření vlnových dějů v prostoru.Toto pojetí přijal Maxwell při svém výkladu světla jako vlnového fenoménu.Světlo se v povědomí. Jeho popisu, vlastnostem a šíření. Nastuduj krátká demonstrační videa a pokus se doplnit zápisky do bloku. CVIČENÍ 2. ODRAZ SVĚTLA Kapitola se věnuje zákonům. odrazu světla a zobrazení na zrcadlech. CVIČENÍ 3. LOM SVĚTLA - ČOČKY.

Plný stín a polostín — Sbírka pokus

Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů.Pokus je hlavní nástroj empirického rozšiřování vědeckého poznání Rychlost světla ve vakuu c je mezní rychlostí šíření signálu (informace, energie), na tom stojí teorie relativity a kauzalita, a tedy i velká část fyziky. Kdyby se kauzalita narušila, mohl by člověk zemřít dříve než by se narodil, což se nestává a což by jistě způsobilo nemalé problémy

Pracovní listy pro fyziku na ZŠ - Masaryk Universit

Video představí tři pokusy s vajíčkovým tématem. Níže uvedený pokus je ve video - pokusech částečně také obsažen. Časová náročnost pokusu: 48 hod. Pomůcky: syrové vejce, miska octa, láhev se širokým hrdlem, papír, zápalky. Příprava a provedení: Syrové vejce oloupeme metodou pro líné (v octě) - viz předchozí. Polarizace světla. 1. Vznik a vlastnosti polarizovaného světla Analogický pokus můžeme provést také se světlem. Před určitý zdroj světla (žárovka) umístíme za sebou dva filtry. Do druhé skupiny pak patří látky, u nichž rychlost šíření je závislá na směru šíření, tyto látky jsou dvojlomné, neboť. Pro interferenci je ale podstatné, s jakou fází se paprsky potkají, což ovlivňuje nejenom geometrická vzdálenost, kterou urazily, ale i rychlost šíření světla, tj. index lomu prostředí. Chceme zjistit, jakou vzdálenost by světlo urazilo, pokud by místo látkou (zde olejem) letělo vakuem

Bílá na horizontu je dána převažujícím odrazem světla od větších částic, a červánky souvisí s převažujícím rozptylem červených a žlutých paprsků. V roce 1894 Strutt s Williamem Ramsayem provedli pokus, při němž izolovali plyn, který nazvali podle řeckého výrazu pro líný, nečinný - argon, za což dostali. světla, které necháme dopadat na rovinné zrcadlo pod různými úhly. Experiment demonstruje přímo­ čaré šíření světla dopadajících i odražených paprsků, které jsou však stranově převrácené. Pro ná­ zornost je vhodné pomocí barevného filtru jednotlivé paprsky odlišit Světla Svozilová byla významnou divadelní herečkou, úspěchy slavila především v Osvobozeném a později Vinohradském divadle, ve 30. a 40. letech hrála také řadu výrazných vedlejších rolí ve filmu. kteří žádali trest smrti pro Jiřinu Štěpničkovou za její pokus o emigraci. Šíření nebo publikování. Ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku prezident Miloš Zeman ani napopáté nepovýší do hodnosti generála. Ostatní kandidáty, které vláda navrhla, prezident povýší. Zeman to řekl Mladé frontě Dnes. Kontrarozvědku, která ve svých zprávách opakovaně upozorňuje na nebezpečí ruských či čínských špionů, prezident často kritizuje Žákovský pokus. Značky a parametry. Vhodné pro pokusy z oborů - šíření světla (vznik stínu), zrcadla (odraz, obraz na zrcadlech), lom světla, čočky, barvy (barevný rozklad světla), oko (zdravé oko, daleko a krátkozrakost). 4 500 Kč.

Rychlost světla - outdoor web Treking

Polarizace odrazem v odraženém světle vektor E kmitá kolmo k rovině dopadu (tj. v přímce rovnoběžné s rovinou rozhraní) polarizace je částečná - část světla se polarizuje, část nikoliv světlo je úplně polarizované, dopadá-li světlo pod úhlem větším nebo rovným aB (Brewsterův úhel) n = tg B Polarizace lomem E. Rychlost světla patří mezi základní fyzikální konstanty, ve vakuu je definována hodnotou 299 792 458 m/s (1 079 252 848,8 km/h). Světlo je ve své podstatě elektromagnetické záření a za normálních podmínek se šíří stejně rychle všemi směry. Elektromagnetické pole má na rychlost vliv. Existují ale výjimky

6.8. ROZKLAD SVĚTLA. Závisí na kombinaci ohybu a odrazu světla, závisí na síle vrstvičky zhuštěné energie (u diamantu je silnější než u povrchu vody). Kombinací těchto faktorů vzniká jev rozklad světla (fotogalerie obr. 7a.). Čím je vrstvička silnější, tím je i ohyb paprsku větší, zvětšuje se efekt lomu světla. 6.9 Jelikož frekvence je vlastnost zdroje světla, nelze ji ovlivnit změnou prostředí. Rychlost šíření a vlnová délka světla se v jiném prostředí změní. Vztah pro výpočet vlnových délek světla pro dvě různá prostředí naleznete u úlohy Vlnová délka ve vodě, Řešení nápovědy 2, kde jsme odvodili Pokus předpokládal, že v jednom směru - souhlasném ve směru pohybu Země - bude vlivem pohybu Země vůči éteru docházet ke strhávání paprsků světla (jejich zpomalení či zrychlení dle natočení celé optické soustavy) - podobně, jako se mění rychlost letadla, letí-li po větru či proti větru Šíření světla Světlo vychází ze zdroje a šíří se všemi směry stejně pomocí přímých paprsků. Pokud se potká více paprsků, navzájem se neovlivňují a pokračují prostředím dále beze změn Pokus: Barevný rozklad světla (disperze) Pokus: Poloha ohniska při dvojvypuklé čočce Šíření světla. OPI 001 Světlo se šíří přímočaře OPI 002 Bodové světelné zdroje vytvářejí šikmé stíny OPI 003 Rozšiřující se světelné zdroje vytvářejí plné stíny a po- lostíny OPI 004 Zatmění Měsíce (model).

Díky změně rychlosti našich dobrovolných paprsků je krásně vidět lom světla ke kolmici nebo od kolmice. ve kterém byste právě takovéto šíření světla využili? Ve videu bychom vám chtěli ukázat pokus Zlomená a neviditelná špejle ,který souvisí s lomem světla. Laser Tento pokus bylo však možné uskutečnit až v 60. letech 20. století. Nyní ho můžete provést pomocí neutrálních částic pionů, které můžeme uvést až do rychlosti 0.99c. Piony při zániku vyzařují pár fotonů. Rychlost vyzářeného světla následně změříme Youngův pokus: Zdroj světla S (bodový zdroj) vyzařuje světlo, které se šíří všemi směry a dopadá na dvojici štěrbin. Pokud jsou štěrbina jen velmi málo vzdálené za štěrbinami je světlo koherentní a pozorujeme interferenci. ohyb odporuje přímočarému šíření světla, pokud by se šířil přímočaře nemohl by. = 300 000 km/s, ve vzduchu je rychlost šíření světla téměř stejně velká jako ve vakuu. V ostatních látkových prostředích je rychlost světla menší než ve vakuu. Prochází-li světlo z jednoho prostředí do druhého, pak se na rozhraní obou prostředí mění jeho rychlost Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno. ISSN: 1214-1674, Email: bulletin@aldebaran.cz. 15/2003: Zpomalení a zastavení světla Petr Kulhánek. Třem nezávislým skupinám vědců se podařilo v prostředí se silnou disperzí výrazně zpomalit světlo. Nejprve na rychlost jedoucího cyklisty, poté chodce a nakonec na krátký.

Světlo jako elektromagnetické vlnění. optika - věda zkoumající podstatu světla, zákonitostí světelných efektů (vznik šíření) zdroj světla - těleso vysílající světlo (přírodní, umělé) bílé světlo - složené světlo, ze všech základních barev optické prostředí - prostor šíření světla (průhledné, průsvitné, neprůhledné) Přehled teorií na. Pokus: Promíchávání kapalin. Glycerin má podobný index lomu světla jako čiré sklo, proto do kádinky s glycerinem můžeme schovat druhou skleněnou nádobku, kterou najednou nevidíme. Pokud ji chceme zviditelnit, přidáme do ní kapalinu o odlišném indexu lomu a větší hustotě. Co ovlivňuje promíchání dvou stejných kapalin Manuál Pokusů z fyziky MANUÁL POKUSŮ FYZIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA ING EVA ABERTOVÁ 2014 Manuál pokusů fyzika název téma ročník strana Výroba kompasu Měření objemu pevného tělesa Magnetismus Fyzikální veličiny 6 6 2 4 Zákon setrvačnosti Zákon síly I Zákon síly II Zákon vzájemného působení těles Jakou silou působí páka Kladka.

Přímočaré šíření světla - Pedagogická fakulta M

 1. Albert Abraham Michelson (19. prosince 1852, Strzelno - 9. května 1931, Pasadena) byl americký fyzik narozený v Polsku do židovské rodiny. V roce 1907 obdržel Nobelovu cenu za fyziku za své přesné optické přístroje a výzkum pomocí nich prováděný
 2. Stínu, do prostoru kam by na základě přímočarého šíření světla nemělo proniknout. Ohyb na hraně - za překážkou nevzniká ostrá hranice světla a stínu, světlo pronikne zčásti i za překážku - ohybový obrazec v podobě světlých a tmavých proužků různé šířky Ohyb na štěrbině - ohybový obrazec (ve.
 3. Vznik zrakového vjemu Snímek 4 Elektromagnetické spektrum Snímek 6 Parametry optických prostředí Šíření světla optickým prostředím Gullstrandův model oka Oko v číslech (u dospělého člověka) Absorpční schopnost různých částí oka Transmisní vlastnosti oka podle věku Rozlišovací mez oka Vývoj oční čočky 2
 4. infraþerveném. Vlnová délka světla je dána podílem rychlosti šíření v daném prostředí a frekvencí vlnění, dle vztahu (2). ( = 2) kde c je rychlost světla, f je frekvence a λ vlnová délka světla. 2.2 Polarizace Polarizované světlo je takové světlo, jehož vektor elektrické intenzity E kmitá pouze v jedné rovině
 5. rychlost šíření světla na 225 000 km/s. •Bradley měřil rychlost světla v porovnání s rychlostí pohybu Země kolem Slunce. Vycházel z drobného posunu polohy hvězdy na obloze - . Paprsek světla byl namířen na jev zvaný aberace (činí asi 1/200 stupně). Bradleym vypočítaná rychlost světla byla 298 000 kilometrů za sekundu
 6. ! Urazí přitom vzdálenost 150 000.
 7. čarého šíření neboli k ohybu světla. Podrobné studium ohybových jevů provedli v letech 1816 až 1819 Augustin Jean Fresnel a v letech 1821 až 1822 Joseph Fraunhofer. Fresnel se zabýval ohybovými jevy v uspořádání podle obr. 1.4, kdy mezi bodovým nebo štěrbinovým zdrojem světla a stínítkem leží pouze difrakční.
Demonstrační soupravy | Učební pomůcky | RNDr

Difrakce bílého světla na optické mřížce — Sbírka pokus

 1. Světlo jako elektromagnetické vlnění Světlo je příčné elektromagnetické vlnění, které ke svému šíření nepotřebuje látkové prostředí (šíří se tedy např. i vakuem). Velikost rychlosti světla ve vakuu je c = 299792458 m.s-1 . Jedná se o maximální možnou rychlost, kterou se může fyzikální objekt pohybovat
 2. 3.1. Přímočaré šíření světla 3.2. Vznik stínu Co všechno potřebujeme? 2 ks zdrojů světla, stínící těleso, planparalelní desku. Jak na to? Umístíme-li mezi zdroj světla a promítací plochu neprůhledné těleso, světlo se vzhledem ke své základní vlastnosti - přímočarému šíření, za ním nešíří
 3. pokus, který si uděláš podle videa doma a výsledek si nalepíš do sešitu (Přímočaré šíření světla) - termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 23. 10. 2020 do 12:00 hodin; Ruský jazyk
 4. Youngův pokus - 1801 prokázal vlnovou povahu světla Thomas Young - 1773-1829 •lékař •definoval modul pružnosti •účastnil se interpretace je vždy kolmý na směr šíření světla, •v případě lineárně polarizovaného světla kmitá vektor
 5. ut po půlnoci 22. září 1979, když americký satelit Vela zachytil neidentifikovaný dvojitý záblesk oslnivého světla, který se objevil v Indickém oceánu mezi Afrikou a Antarktidou, někde poblíž ostrovů Prince Edwarda. Přestože se dodnes neví, co tento záblesk způsobilo, jako nejpravděpodobnější varianta se jeví utajený jaderný výbuch
 6. - dochází-li k interferenci v oblastech, které při přímočarém šíření světla jsou světelným paprskům nepřístupné (tzv. oblasti geometrického stínu) - studium jevů pozorovaných při průchodu světla prostředím: YOUNGŮV POKUS (1801, Thomas Young

Světlo jako elektromagnetické vlnění, šíření světla. Odraz a lom světla, úplný odraz světla, disperze světla, barva světla. 1.2 Zobrazování optickými soustavami. Michelsonův pokus; Relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délek Jednoduchý pokus ukazuje rozklad bílého světla odrážejícího se na rovinném zrcátku, které je ponořené ve vodě. Česáková J., přístroje a popsané další 4 experimenty s cenově nenáročnými pomůckami na demonstraci principu šíření světla v optických vláknech a jejich využití v praxi Vydal sbírku poezie První život (2007), knihu povídek Hra pro čtyři ruce (2009) a román Dějiny světla (2013). Ten obdržel Cenu Evroé unie za literaturu, byl přeložen do dvanácti jazyků včetně angličtiny, španělštiny či němčiny a společnost Negativ připravuje jeho filmovou adaptaci Za pokus o první útěk z věznice ve Světlé dostala žena podmínku 4. prosince 2015 15:30 , aktualizováno 15:30 Čtyřiadvacetiletá žena, která se letos v dubnu pokusila o útěk z věznice ve Světlé nad Sázavou, odešla od soudu s podmíněným trestem 51. Interference světla dvou zdrojů; 52. Podmínky koherence; 53. Metody k získání koherentních zdrojů. a) Youngův pokus; b) Fresnelova zrcadla; c) Lloydovo zrcadlo; d) Fresnelův dvojhrnol; e) Billetovy dvojčočky. 54. Interference světla N zdrojů; 55. Interference světla N zdrojů. a) Planparalelní vrstva; b) Vrstva proměnlivé.

 • Holub věžák.
 • Diana kniha.
 • Kočka domácí březost.
 • Motivační dopis vedoucí tábora.
 • Perineurální šíření.
 • Rolex eshop.
 • Starožitnosti ostrava poruba.
 • Pp2can.
 • Orlistat sandoz.
 • Free spiny bez vkladu 2018.
 • Zubní implantáty infekce.
 • Cena all on 4.
 • Yzomandias výška.
 • St. tropez dovolená.
 • Střecha lucerny pronájem.
 • Tatra ostrava.
 • Globální ekologie.
 • Tenisové žebříčky 2018.
 • Otevirani ust po extrakci.
 • Jak se připravit na rozvod.
 • Gabon pf 90 prodej.
 • Antiphlog achilovka.
 • Škodí vape.
 • Mykotoxiny v pivu.
 • Wild wadi aquapark.
 • Man area network.
 • Překonání zámku.
 • Nakupování wikipedie.
 • Výpočet mzdy podle odpracovaných hodin.
 • Prodám českou dálniční známku 2019.
 • Aplikace pro zpracování grafiky.
 • Kočka domácí březost.
 • Ipodu.
 • Jak stahovat filmy v angličtině.
 • Diagnostika pohybového aparátu brno.
 • Legie 100.
 • Kavkazský pastevecký pes povaha.
 • Nejlepší slovenské termální lázně.
 • Otok čela po opalování.
 • Klub chovatelů leghornek.
 • Neznělé souhlásky cvičení.