Home

Dimenzování nulového vodiče

Pravidla pro dimenzování, odpojení a ochranu nulového vodiče. Obsah. Dimenzování neutrálního vodiče. Dimenzování neutrálního vodiče. V sinusovém provozu je proud v nulovém vodiči dán nevyvážeností mezi jednofázovými zátěžemi spojenými mezi fázemi a neutrálem Čl. 523.N55 Dimenzování vedení podle mechanického namáhání. Vodiče a kabely musí být dimenzovány tak, aby odolaly mechanickým namáháním, kterým mohou být vystaveny při běžném provozu. Jsou to zejména venkovní vedení, pohyblivé přívody, na pracovních strojích a pod. Proto pro ně příslušné předpisy stanoví.

Dimenzování vodičů v elektrické zásuvce. Redakce Elektro. V minulém čísle Elektro jsme na straně 18 v dovětku Dimenzování vodičů (k článku 1,5 + 1,5 ≠ 3) uvedli pro průřez měděných vodičů zásuvkových obvodů vnitřních elektroinstalací hodnotu 2,5 mm 2.Tento údaj se vztahoval k parametrům kabelu CYKY uloženému pod omítkou a jištěnému jističem nebo. 4.2 Kritéria dimenzování vodičů • Kontrola na oteplení vodiče - provádí se vždy • Kontrola mechanických účinků zkratového proudu • Kontrola tepelných účinků zkratového proudu • Kontrola úbytku velikosti napětí • Kontrola velikosti Jouleových ztrát 4.3 Kontrola na oteplení vodiče Také jinak řečeno Dimenzování vodičů a kabelů 3.1 Přehled hledisek pro dimenzování. Navrhování elektrických rozvodů zahrnuje následující oblasti: volba správného druhu vodiče (do daného prostředí a provozních podmínek), vhodný způsob uložení vodiče, stanovení potřebného průřezu DIMENZOVÁNÍ A JIŠT Vodiče musí být schopny odolávat mechanickému namáhání, které může nastat při montáži, nebo během provozu (pohyblivé přívody, v pohyblivých prostředcích, vedení na pracovních strojích apod.). U vodičů pro vnitřní rozvod dochází k největšímu mechanickému namáhání př

DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah: 12.1. Úvod Vodiče pro elektrický rozvod musí být schopny odolávat mechanickému namáhání, které může nastat při montáži, nebo během provozu (pohyblivé přívody, v pohyblivých prostředcích,. Postup zohledňování vyšších harmonických (zejména třetí harmonické) při dimenzování nulového (středního) vodiče při uplatnění informativní přílohy C ČSN 33 2000-5-523:2003 je popsán v dalším textu

Pravidla pro dimenzování, odpojení a ochranu nulového vodiče

Druhy elektroinstalace. Elektroinstalace slouží k přenosu elektrické energie (silové rozvody), nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů. Požadovanému účelu musí vyhovovat její vybavení a dimenzování. Pro elektroinstalaci v budovách se užívají názvy rozvodná síť (silové rozvody), datová síť (datové rozvody), případně slaboproudé rozvody (sdělovací vedení) Dimenzování nulového vodiče: • nejméně stejný průřez jako fázové vodiče pro: •veškeré 2vodičové 1fáz. obvody •3vodičové 1fáz. a vícefázové obvody s průřezem rovným a menším než 16mm2 Cu a 25mm2 Al •nižší průřez (u vícefázových): • průřez N vod. min 16mm2 Cu a 25mm2 A Dimenzování průřezu vodičů - příklady. Katalog výrobce: soubor Parametry vedeni a traf -zkraceno.doc. Druh izolace vodiče Zkratka názvu Značka Základní teplota okolního vzduchu Nejvyšší dovolená provozní teplota Nejvyšší dovolená teplota při proudovém přetížení při zkratu Polyvinylchlorid měkčen AB-222 Dimenzování nulového vodiče 13. 12. 2010; AB-221 Elektrická pevnost oleje 12. 12. 2010; AB-220 Jištění paralelních kabelů 3. 12. 2010; AB-219 Náhodný uzemňovací přívod 4. 11. 2010; AB-218 Vynechávání jištění 1. 11. 201 Pan Kolesa si to plete s označením svorek U,V,W - což je označení svorek, kam se připojují vodiče L1,L2 a L3. Samozřejmě, že L, N a PE je označení vodičů. Písmenka jsou zkratkami z jazyka anglického. L : Line (fázový vodič) N : Neutral (neutrální vodič

Při dimenzování vodičů podle klasických teoretických postupů jsou navrhovány menší průřezy, než ty, jaké jsou v praxi skutečně používány. Odborník v mnoha případech zkrátka provede výpočet a použije o třídu, nebo dvě větší průřez vodiče, než mu vyšel OTÁZKA: Dimenzování nulového vodiče: Potřeboval bych poradit s následujícím problémem: Hlavní domovní vedení je do elektroměrového rozváděče taženo vodiči 4 × CYA 25 mm 2, v přípojkové skříni jsou pojistky 3 × PN0 63 A. Vodič PEN je zakončen na svorkovnici - typizovaný můstek na DIN lištu s průřezem 16 mm 2.Odtud je připojen identický můstek vodiče N. Tabulky uvádí max. střídavý proud v jednom vodiči při uložení 3 vodičů vedle sebe. Pokud je instalováno více vodičů, je třeba použít větší průřez nebo menší zatížení vodiče (teplo se kumuluje) Fáze do nulového vodice Od: vavrinec 14.06.19 20:31 odpovědí: 8 změna: 15.06.19 13:33 Nedávno se mne stalo, ze montážní firma při oprave veřejného osvětlení poslala do nulového vodiče jednu z fázi Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (2015) - Prodej měřicí techniky a školení v oboru elektro. Specialisté na elektro literaturu, měřící přístroje, tiskárny štítků a mnoho dalšího. 3.1.2 Jištění nulového vodiče v sítích TN a T

O dimenzování vodičů jsou napsány tuny učebnic. Ale cca 3A na 1 mm² průřezu měděného vodiče je vhodná a bezpečná hodnota. Rozhodně se vyhněme různým telefonním drátkům nebo UTP kabelům (s výjimkou úplně jednoduchých obvodů - např. pouliční lampa, osvětlení domečku jednou nebo párem LED) 7.2.3: V síti TN-S je odpojení nulového vodiče povinné (Francie a Norsko). 7.2.3: Třetí odstavec: rozvod nulového vodiče se sítí IT není dovolen (USA a Norsko). 7.10: Pro hodnocení dimenzování zkratových proudů lze použít požadavky UL 508A, dodatek SB (USA) Dimenzování vodi čů v rozvodech NN - Zkontroluje se, zda vodiče vyhovují podle dalších kriterií v bodech 3 -7. V praxi m ůže být podle konkrétního p řípadu projektovaného rozvodu návrh zjednodušen a n ěkteré kroky vynechány

Přerušením tohoto vodiče v případě vyhřátí svorky na zásuvce, nevzniká bezprostředně nebezpečí na životě, ale doporučuji neprodleně opravit. Jiná situace je v soustavě TNC (complete) -dvouvodičové 230 V soustavy. Zde při jakékoiv přerušení vodiče PE (nulák), se oběví fáze na všech vodičích v danné zásuvce Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady | Kategorie: Kniha průřez nulového vodiče rovnýprůřezufá­ zového vodiče odečtenému tabulek nebo 25.IN-EL, spol. Pro tento proud tabulek nebo odečte průřez vodičů, jak fázových, tak nulo­ vého. Jištěníjak pojistkami, takjističi však musí. Obvykle není redukovaný průřez nulového vodiče menší než 50% průřezu fázového vodiče. nulový vodič je chráněn před nadproudy podle normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, čl. 431.2, průřez nulového vodiče není menší než 16 mm 2 mědi nebo 25 mm 2 hliníku Poznámka: Proudprvní poruchy zde označenýIpje ČSN 2000-4-41 označen ld.je součet odporů [Q] zemnice ochranného vodiče neživým částem, 7a .3 platí: R V,a a kde: Ra .je proud [A] vyvolávající automatickou funkci přístroje zajišťujícího odpojení době odpovídající tabulce 40.je impedance [Q] poruchové smyčky obsahující kromě impedance zdroje Zzještě: - síti bez. Identifikace ochranného vodiče (PE, PEN) a nulového vodiče (N) hlavních obvodů. Ochranný vodič musí být snadno odlišitelný umístěním a/nebo značením nebo barvou. Je-li použita identifikace barvou, musí to být pouze zelená a žlutá (dvoubarevná), která je vyhrazena výhradně pro ochranný vodič

Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (čtvrté - aktualizované vydání) (rok vydání 2015) - svazek 97. 3.1.2 Jištění nulového vodiče v sítích TN a TT 3.2 Jištění zásuvkových a světelných obvodů. Dimenzování vodičů, automobilový průmysl, osobní automobily, elektrické vodiče, měď, hliník, izolanty, automobilová norma, náklady, ekonomické hodnocení investice. Abstract This bachelor thesis deals with wires dimensioning for passenger cars. This includes th 3.1.2 Jištění nulového vodiče v sítích TN a TT 3.2 Jištění zásuvkových a světelných obvodů Tabulka dimenzování a jištění vedení z vodičů a kabelů s hliníkovými jádry v domovních, bytových a podobných instalacích 230/400 V Číslo 1 3.1.2 Jištění nulového vodiče v sítích TN a TT 63. 3.2 Jištění zásuvkových a světelných obvodů 64. 3.3 Jištění předřazené elektrickým přístrojům . a elektrickým předmětům v elektrické instalaci 64. 3.4 Jištění obvodů pro spotřebiče 65. 4. JIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ 67. 4.1 Obecně 6

Dimenzování vodičů - cmo

Dimenzování příčného obvodu. Když jsou vybrány vybrané síťové komponenty a systémy, ekonomicky účinným celkovým systémem lze navrhnout. Toto vzájemné propojení síťových komponentmohou nést jakýkoliv stupeň složitosti, protože následné úpravy určitých komponent, např. spínačů nebo ochranných zařízení, mohou mít vliv na sousední vyšší úroveň nebo. Průřez fázového vodiče 1,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² Průřez nulového vodiče 4 mm² 2x2,5 mm² 2x4 mm² 2x6 mm² Proud při napětí 207 V 5,2 A 7,8 A 11,7 A 15,7 A Proud při napětí 230 V 5,8 A 8,7 A 13 A 17,5 A Proud při napětí 257 V 6,4 A 9,6 A 14,3 A 19,1 Pokud by však byl vodič extrémně tenký a dlouhý, vznikne ne něm zbytečně úbytek napětí (je přímo úměrný odporu vodiče, včetně přechodového odporu kontaktů a konektorů) a spínání tak nemusí být spolehlivé. Blíže o dimenzování vodičů a souvisejících otázkám ZDE, něco o zdrojích také ZDE Usměrňovač je elektrické zařízení, které převádí střídavý proud (AC), který periodicky obrací směr, na stejnosměrný proud (DC), který proudí pouze v jednom směru. Zpětný chod provádí střídač.. Proces je známý jako oprava, protože narovnává směr proudu.Fyzicky mají usměrňovače řadu forem, včetně vakuových trubicových diod, mokrých chemických. Rozvod nulového vodiče provádějte zásadně paprskovitě od nulového můstku: každý jeden nulový vodič vede z nulového můstku k jedinému el.zařízení - bez odboček a rozvětvování cestou! A nezapomeňte do nulového můstku přivést to nejdůležitější - pořádnou nulu přívodním kabelem

Dimenzování vodičů v elektrické zásuvce - Časopis Elektro

zabývající se teorií výpočtů pro dimenzování vodičů ohledně úbytků napětí, účinků zkratových proudů, jištění a ustáleného chodu sítě. V poslední části bakalářské práce je řešena rekonstrukce Xnv reaktance nulového vodiče [Ω Identifikace fázového/nulového vodiče Au delà de 50 V (45 - 65 Hz) / Au delà de 150 V (16 2/3 - 65 Hz) Indikace kontinuity s bzučákem Prahová hodnota spuštění 100 Ω typická (150 Ω maximální) Rozšířená zkouška kontinuity 2 kΩ, 60 kΩ, 300 kΩ Zkušební proud ≤ 1 mA Napětí rozpojeného obvodu ≤ 3,3 V Ochrana do 1000 FRANCOUZSKÁ NORMA NF C 17-102 Ochrana proti blesku bleskosvodem s okamžitou emisí výboje 6 1.3.13 Ekvipotenciální spojovací tyč Kolektor použitý ke spojení přirozených složek, vodiče nulového potenciálu, vodiče zemnění

Dimenzování vodičů a kabelů - Publi

K připojení síťových zdrojů Interroll postačuje čtyřžilový připojovací kabel bez nulového vodiče. (8) Přípojnice 4 - 400 V AC Dimenzování ochran(y) na straně sítě se může omezit na ochranu vedení. ¾ Kabel vhodným způsobem obnažte a jednotlivé vodiče odizolujte v dostatečné délce Ochranu nulového vodiče zajistit dle normy ČSN 33 2000-4-43 ed.2. 2.3. Síťová přípojka (připojovací bod, napěťová hladina) je stanovena kompetentním odborným oddělením příslušného závodu Výpočty pro dimenzování je třeba po uvedení do provozu doložit měřeními. Kompozice měření, provozní podmínky pro.

Publikation Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (čtvrté - aktualizované vydání) (rok vydání 2015) - svazek 97 (publikace PNE 33 0000 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PREdistribuce, ZSE, VSE PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ DODAVATELE ELEKTŘINY PNE 33 0000-4 Třetí vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh 3. vydání podnikové normy energetiky pro rozvod. byla pod napětím, včetně nulového vodiče, ale podle úmluvy nezahrnuje vodič PEN, PEM, nebo PEL Neživá část (195-06-10), (826-12-10) - vodivá část zařízení, která není normálně živá, ale může se stát živou v případě poruchy základní izolac

Co s vodičem N? - Časopis Elektro - Odborné časopis

3.1.2 Jištění nulového vodiče v sítích TN a TT 63 DIMENZOVÁNÍ VEDENÍ Z HLEDISKA JEHO OTEPLENÍ 91 9. JIŠTĚNÍ VEDENÍ Z HLEDISKA JEHO OTEPLENÍ 94 9.1 Časová oteplovací konstanta 96 9.2 Využití časové oteplovací konstanty pro jištění vedení před přetížením 9 A vodiče PME, MEN, MGN do evroé definice sítě TN-C a evroé definice vodiče PEN už tak přesně nepasují. Pokud v návodu stroje je napsáno, že je určen pro napojení na TN-S, rozumí se samo sebou že může být napojen na obvyklejší TN-C-S , nebo na čistokrevnou TN-S (tu jsem viděl v Čechách viděl jen 2x, obojí u. Nezbytné použití nulového vodiče Ovládací napětí: 230 V, ± 10%, 50 Hz Příkon proudu: 10 mA v reléovém provozu Spínací výkon: max. 2 x 3 A, 250 V stř., zatížení motoru max. 2 x 690 VA, pouze pro motory 230 V s koncovými spínači Jištění: max. 10 A Připojení: max. 2 pohony Okolní teplota: 0 °C až +60 °

Elektroinstalace - Wikipedi

  1. Bibliografická citace práce: MAŠEK, J. Výpočet a technické řešení uzemňovací soustavy transformovny 110/22 kV. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. 6
  2. Společnost Eaton používá soubory cookie, které nám pomohou poskytnout Vám nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud se chcete dozvědět více o cookies, které používáme, a jak je řídit, navštivte naše stránk
  3. 4 Dimenzování vodičů s ohledem na přenášený výkon..... 37 4.1 Dimenzování průřezu elektrického vodiče a určení typu elektrického kabelu s ohledem n
  4. 523.7 Paralelní vodiče 18 523.8 Změny podmínek uložení na trase 18 523.9 Jednožilové kabely s kovovým pláštěm 18 524 Průřezy vodičů 18 524.2 Průřez nulového vodiče 19 525 Úbytky napětí v instalacích uživatelů 20 526 Elektrické spoje 2
  5. Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a. 3.1.2 Jištění nulového vodiče v sítích TN a TT 3.2 Jištění zásuvkových a světelných obvodů 3.3 Jištění předřazené elektrickým přístrojům a elektrickým předmětům v elektrické instalaci 3.4 Jištění obvodů pro spotřebiče 4

AB Dimenzování a jištění - IN-E

Nedostatečné dimenzování filtračních prvků, většina zdrojů nesplňuje limity pro rušení vyzařované do sítě. Prakticky u všech sledovaných napájecích zdrojů chybí ochrana proti odpojení nulového vodičenebo záměně nulového a zemního vodiče, kdy se na vstupní svorky může dostat napětí až 480 V, což zdroje. Publikácie Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání) (rok vydání 2011) - svazek 87 (publikace problém ale nastává v dimenzování vedení (jak už naznačil shark), jelikož na světlo se většinou užívají vodiče menšího průřezu, které snesou menší zatížení (tomu je uzpůsobena i jmenovitá hodnota proudu jističe. že se jedná o staré dvouvodičové rozvody, kde funkci nulového a zemnícího vodiče plní jeden. Dostatečné dimenzování napájení je nutno prokázat výkonovou bilancí. V úvahu lze vzít přiměřený faktor současnosti. čtyřvodičové systémy s uzemněním nulového bodu nevyužívající princip zpětného vedení lodním trupem Vodiče kabelů musí mít pro silové a světelné obvody musí mít minimální průřez.

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Značení a štítkování; Spojovací technika Testování a certifikace bezhalogenových kabelů Ochrana před tranzientními napětími Napěťové poměry izolace společností a spolupracuje přibližně vinutí Vydavatel: FCC Public s. r. o. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8. Použití - úsporné 3 fázové zapojení bez nulového vodiče •Dimenzování polovodičových součástek na I vAV •Zbylé části obvodu na I vef. 10 ©Jan Bauer Bezkontaktní spínače •Možnosti sepnutí ventilů •nahodilé - libovolný okamžik t Použití - úsporné 3 fázové zapojení bez nulového vodiče. 45 45 ©Jan Bauer •Dimenzování polovodi čových sou částek na I vAV •Zbylé části obvodu na I vef. 48 48 ©Jan Baue Měření je určeno pro 3-fázové systémy s/bez nulového vodiče, pro sítě s kmitočtem 50 Hz nebo 60 Hz. Elektronický měřicí systém zaznamenává digitalizuje efektivní hodnoty napětí mezi fázemi L2 a L3, a proudu ve fázi L1 bezpeČnÉ dimenzovÁnÍ chrÁniČŮ ochrana proudovÝmi chrÁniČi do 500 ma. zpŮsoby zabrÁnĚnÍ poŽÁru 3. oddĚlenÍ uklÁdÁnÍ vodiČŮ vodiČe musÍ bÝt v bezpeČnÉ vzdÁlenosti od sebe. jsou uloŽeny v trubkÁch nebo v oddĚlenÝch drÁŽkÁch nulového vodiöe elektrici<Á instalace v provozech s poŽÁrním nebezpetílvl

hodnoty, poté určí polohu fázového vodiče (L) a nulového vodiče (N) vzhle-dem k ochrannému vodiči (PE) a provede odpovídající zobrazení. V případě potřeby pak automaticky přepne svorky L a N tak, aby bylo možno provést měření impedance smyčky bez potřeby úpravy připojení přístroje Výhodou zapojení 3+1 je galvanické oddělení nulového vodiče N a ochranného vodiče PE. Naopak zadáme-li měkčí zdroj, dopouštíme se chyby ve zkratovém dimenzování. 19 Průřez vodiče PEN i nulového vodiče N je volen s ohledem na dovolené proudy dle ČSN 33 2000−5−523 a s ohledem na Opatření ochraně proti nadproudům dle ČSN 33 2000−4−473. Průřez ochranného vodiče PE je volen dle ČSN EN 60 439−1 ed.2 a ČSN 33 2000−5−54 ed.2 a dle následující tabulky

Check Pages 1 - 30 of Speciál časopisu ELEKTRO in the flip PDF version. Speciál časopisu ELEKTRO was published by jaroslav.blahna on 2015-04-17. Find more similar flip PDFs like Speciál časopisu ELEKTRO. Download Speciál časopisu ELEKTRO PDF for free Vyhláška č. 136/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpis

Co je vodič L a N? - Elektrika

Dimenzování vodičů - teorie vs

Multipólový rozvoj, dipól, vektor polarizace 5.Vodiče a dielektrika 6.Stacionární elektrické pole, vodivost, klasická teorie vodivosti 7. Základy speciální teorie relativity, Einsteinův princip, Lorentzovy transformace 8. Relativistická hmotnost a hybnost 9. Síly mezi pohybujícími se náboji Revoluční technologie umožňuje zapojení čidla jako 'dvoudrátové', tedy bez nutnosti použití nulového vodiče (který ve většině případů do vypínače zaveden není). Na rozdíl od podobných čidel je toto čidlo možné zapojit také jako třídrátové s nulovým vodičem. Toto je vhodné zejména pro spínání úsporných.

AB-222 Dimenzování nulového vodiče

X-IDEA.cz » Průřez vodičů dle proud

19 Čas potřebný na dosažení nulového napětí na spínači QMAIN je čtvrtina rezonanční periody: Tato hodnota bude později použita pro dimenzování vinutí a jádra cívky. Program určil počet závitů vinutí (39) průměr vodiče (1,5mm) a celkové rozměry navinuté cívky (49,6 x 20,9 mm) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kód a název studijního oboru: 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ. verze číslo: 4/2018. Zaměření: MECHANIK SEŘIZOVA • K protažení nulového a ochranného vodiče • 1pólové. POPIS PRŮŘEZ PŘÍVODU TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO. Izolovaná přídavná svorka 32 A pro lankový vodič 1 x (1,5-6 mm 2 ) K10/1 MC193827. Izolovaná přídavná svorka 63 A pro lankový vodič 1 x (6-16 mm 2 ), pro vícežilový vodič 1 x (16-25 mm 2 ) K25/1 MC19620 DŮVODOVÁ ZPRÁVA. 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU. Směrnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby[1], zavedla harmonizované podmínky pro vydávání technických osvědčení pro plavidla vnitrozemské plavby ve všech členských státech, s výjimkou provozu na Rýnu

  • Fasáda stream.
  • Finanční gramotnost 8 ročník.
  • Černobyl mutace.
  • Tetovani v uchu.
  • Radek valenta modrý kód.
  • Sestry na bahamách online cz.
  • Metal gear solid příběh.
  • Bis znak.
  • Lo que la vida me robó nadia.
  • Time zones est.
  • Vykup hliník.
  • Kiwi mapy.
  • Linux editace souboru.
  • Jak zapůsobit na ex.
  • Černý německý ovčák chovná stanice.
  • Směšovací kalorimetr.
  • Chateau mcely jídelní lístek.
  • Kremace zvířat jižní čechy.
  • Citáty spolu.
  • Harmonium prodej.
  • Cinestar praha.
  • Stavba zabradli.
  • Mravkolev běžný.
  • Jaguar x308.
  • Natalia oreiro filmy a televizní pořady.
  • Epg xmltv cz sk.
  • Ytong stavba.
  • Weigela candida.
  • Vysoká škola počítačová grafika.
  • La roche akce 2019.
  • Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu.
  • Dobití kreditu vodafone.
  • Věstonická venuše kresba.
  • Chillout internet radio stations.
  • Federace usa.
  • Hodnocení dodavatelů energií.
  • Alergie na kobalt.
  • Houževnatec šupinatý.
  • Půjčovna luxusních aut jihlava.
  • Bungalov 879.
  • Nártoun filipínský.