Home

Příklad diskuse v bakalářské práci

Diskuze závěrečné práce — SeminárkyBezPráce

 1. Diskuze je rovněž neméně důležitá součást bakalářské i diplomové práce.V některých bakalářských pracích sice vyžadována není, při psaní diplomové práce se jí ale už vyhne málokdo. Je tedy velmi důležité si uvědomit, jak má diskuze vypadat, neboť mnohdy lze na diskuzích poznat, že student vůbec netuší, jak by měla vypadat
 2. Jak citovat zákon. Nejen právníci potřebují vědět, jak správně citovat zákon v textu - ať už jste v situaci, kdy se například jakožto zaměstnanec nebo zákazník připravujete na řešení sporu soudní cestou, nebo jste student, který chce citovat zákon v bakalářské práci, zde najdete návod, jak na to s ohledem na platné citační normy
 3. Příklad prohlášení autora uvedeného na další straně Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma <název bakalářské práce> vypracoval(a) pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury
 4. Do závěru práce, ať už bakalářské, diplomové nebo disertační, patří specifické věci stejně jako věci, které se v závěru vyskytovat nemají. Rozsah závěru typicky tvoří jedna až dvě normostrany čistého textu. V závěru se neobjevuje žádný obrázek, ani číslovaná či jinak zvýrazněná podkapitola. Jediné logické dělení, které se používá, jsou odstavce.
 5. Musís si sesumírovat v hlavě o čem chceš psát. Úvod se píše až na závěr- popíšeš, proč sis tema vybrala a napíšeš čemu se v následující BP věnuješ a popišeš v krátkosti jednotlive kapitoly . Metodika je to jak v práci budeš zhodnocovat informace, předpokládám, že analýza
 6. Pro každý vědní obor (i ten váš) existují standardizované postupy. Nemohu být sice v obecné rovině konkrétnější, ale dám vám příklad, který vás třeba inspiruje. Příklad, jak napsat metodiku závěrečné práce? Řekněme, že bych chtěl psát práci na téma, jak studenti píší svoji bakalářskou práci

Jak citovat zákon - poradíme přehledně a srozumiteln

musím napsat literární rešerši k bakalářské práci, ale vůbec netuším, jak se to píše, co mám psát Jsem z toho nějaká zmatená. Profesorka zrušila na poslední chvíli konzultaci, mám to zkusit napsat a poslat jí to na e-mail. Ale já vůbec nevím Prosím, poraďte, co by to mělo obsahovat, v jakém čase ji psát at Diskuse - vymezení platnosti výsledků, nastolení dalších výzkumných otázek. Závěr - nic teoretického a povídacího - vystihnout důležité. Literatura - hlavní zdroje, podle ISO 690 / ISO 690-2. Co se nesmí objevit v bakalářské / diplomové práci Tabulka 9: Jednotlivé kroky koncepční fáze v bakalářské práci - příklad; Oblast výzkumu: Infekce spojené se zdravotní péčí . Téma výzkumu: Znalosti všeobecných sester v oblasti infekcí spojených se zdravotní péčí . Formulace problému/výzkumné otázky Také je zřejmé, že psaní závěrečné práce může v jisté míře začít prakticky hned po volbě tématu a zadání. Základní struktura obsahu bakalářské práce: Práce musí být psána srozumitelně, logicky a přehledně. Abstrakt (Abstract) Povinná sou č ást bakalá ř ské práce, v č eštin ě a angli č tin ě Příklad parafráze 1. Původní text: Rozdílná řeč ženského a mužského těla: Ženy - stojí k sobě při komunikaci blíž (zdroj: chovani.eu) Parafráze: Existuje několik rozdílů v řeči mužského a ženského těla - při komunikování mají mezi sebou ženy menší vzdálenost Příklad parafráze

Poděkování v bakalářské práci + ukázky. Poděkování bývá často součástí bakalářských a diplomových prací. Jedná se o zdvořilostní odstavec tvořený zpravidla dvěma až třemi řádky textu. Do zmíněného poděkování může být uveden vděk za spolupráci s vedoucím bakalářské / diplomové práce. Pokud autor. Bakalářská práce je první náročnější útvar odborně-vědeckého stylu, s nímž se student setká v závěru tříletého bakalářského studia. Student prokazuje zejména schopnost samostatné vědecké práce, literární rešerše a prezentace získaných dovedností (především při obhajobě bakalářské práce). Pokud na internetu marně hledáte vzor bakalářské práce.

V práci je nezbytné řádně citovat. V případě opisu části věty, celé věty či celé pasáže textu musí být doslovná citace uvedena v uvozovkách a za ní zařazen odkaz na pramen (příjmení autora a rok publikace) včetně strany, odkud byla citace převzata (například: Hampl 1996, s Adekvátní by pak bylo: Ve své práci se budu věnovat ekonomické situaci Pardubicka, kde se dlouhodobě řeší ten a ten problém. Mým cílem je najít možná řešení, která dlouhodobě přispějí k udržitelnému rozvoji regionu

V produktové bakalářské práci (s výjimkou samotných tvůrčích výstupů/mediálních produktů) je nutno, stejně jako v každé jiné odborné práci, dodržovat odborný styl. V tvůrčích výstupech/mediálních produktech je třeba dodržovat styl žurnalistický (publicistický), v souladu s příslušným cílovým médiem V textu se neodkazuje na žádné zdroje, přesto následuje seznam literatury. Pokud využíváme ke své práci zdroje, musíme na ně vždy v textu odkazovat! Odkazy v textu a bibliografické citace v seznamu literatury nemají jednotný formát. V celém textu je třeba dodržet jednotný způsob odkazování a formát bibliografických. V univerzitní knihovně si pro lepší představu vyhledejte bakalářské práce vašich předchůdců - normy se mohou lišit nejen podle fakulty ale i katedry. V případě, že narazíte na nesrovnalosti, které vám nikdo nedokáže zodpovědět, příliš nad tím nedumejte - nejdůležitější je faktický obsah práce, ne velikost. Formátování, korektura a úprava bakalářské, diplomové, disertační, absolventské a jiné práce, korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 nebo APA, překlad abstraktu/anotace, i metodická podpora při psaní bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce

Závěr bakalářské práce (tipy, rady, návod) Formatovani

Bakalářská práce (hovorově též bakalářka, angl. bachelor's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách.Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na určité úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta většinou - ne vždy - jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v. V mé bakalářské práci některá témata rozvedu více, jiné méně a na některé bohužel v mé práci místo již nezbude. Například na ochranu obyvatelstva před terorismem. Je to zajisté velmi zajímavé a především pouné téma, ovšem budou na něj zpracovávány jiné práce, proto se zaměřuji více na možné hrozby a s. - Diplomovou práci student zpravidla předkládá v jazyce, ve kterém je daný obor akredi-tován (v případě Katedry psychologie FF UP Olomouc se jedná o jazyk český, respektive slovenský). Po schválení vedoucím katedry může student odevzdat práci i v jiném, oboru dominantním jazyce Jste v situaci, že potřebujete pomoc s vypracováním Vaší seminární, bakalářské či diplomové práce? Jsme tým odborníků, který je tu právě pro Vás. Naším úkolem je zpracovat podklady pro Vaší práci na klíč přesně podle Vašich požadavků Anotace bakalářské práce. Hlavním úkolem anotace bakalářské práce je představit čtenáři problematiku řešenou v celé práci. Anotace je v podstatě pouze krátkým popisem práce o několika větách. Mnoho studentů má potíže stanovit, jaký je rozdíl mezi anotací a abstraktem

VÝSLEDKY x DISKUSE Výsledky = ta část práce, kde popisujete a ukazujete - jak vypadají osoby a zájmové proměnné v souboru, který jste nasbírali - výsledek testování hypotéz, doplňkových analýz - používáme text, tabulky a grafy, logicky a informativně Diskuse = zde interpretujete výsledky - vysvětlujete, co znamenají výsledky uvedené výš Rozsah úvodu v bakalářské práci je max. 2 strany, při rozsáhlejších pracích (diplomky, disertačky) může být i více. Pokud si stále nejste jisti strukturou, obsahem předmluvy, abstraktu a úvodu, jistotu vám zaručí dokument s názvem Metodika psaní závěrečných prací , který je zveřejněn na webové stránce každé. Další zdroje se do zadání nepíší, ale v práci jsou samozřejmě použity. Příklad literatury k sociálním médiím. SÁLOVÁ, Anna, Zuzana VESELÁ, Jana ŠUPOLÍKOVÁ, Lucie JEBAVÁ a Jiří VIKTORA. 2015. Copywriting: pište texty, které prodávají. Brno: Computer Press. ISBN 9788025145890 Bakalářské a diplomové práce se zadávají v předposledním ročníku. Není na škodu si už v té době vytvořit akční plán, tj. proces výběru zadání, tvorby práce a přípravy na obhajobu si rozplánovat v návaznosti na termíny dané fakultou. Nejprve je třeba si ujasnit, z kterého předmětu budeme práci psát Diskuse - měla by odpovídat na obecné i konkrétnější dotazy, které v souvislosti se zpracováním tématu vyvstaly. Závěr - návrat k cílům a pracovním hypotézám, které jsou formulovány v úvodu práce. Dochází k hodnocení, zda se hypotézy podařilo potvrdit/vyvrátit nebo zcela opustit

Bakalářská práce, čím začít? - Diskuze - eMimino

(viz 1. příklad), protože práci děláte se svým vedoucím, tedy my (POZOR! I když jste dívka a vedoucí vaší práce je žena, používá se v textu tzv. nepříznakové neboli generické maskulinum - tedy zjistil. i. jsme, vyhodnotil. i. jsme atd.); nebo v tzv. trpném pasivu (viz 2. příklad) V.8 Otázky pořadové (ranking format) Otázky pořadové umožňují dotazovanému uvést vlastní pořadí alternativ odpovědí. Příklad 36. Questionnaire desgn II. Survey skills development course . Zde uvádíme seznam způsobů jak lidé hledají práci Jak psát diplomovou práci. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 80-213-0229-1. ECO, Umberto, 1997. Jak napsat diplomovou práci. Z ital. orig. Come si fa una tesi di laurea přel. Ivan Seidl. Olomouc: Votobia. ISBN 80-7198-173-7. EGER, Ludvík, 2011

Jak napsat metodiku bakalářské a diplomové práce? Pavel

6 Legislativa k bakalářské a diplomové práci Základní legislativní rámec pro bakalářské a diplomové práce tvoří zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 47b), a vnitřní předpisy a normy ZČU a FEK, zejména: Studijní a zkušební řád ZČU ze dne 13 V případě, že byla kvalifikační práce oficiálně vydaná a má přiděleno ISBN, tak ji citujeme jako monografii. Pokud byla práce vytištěna pouze pro účely obhajoby, tak vynecháváme údaj o vydavateli, protože se jedná o práci zveřejněnou, a ne vydanou Progresivní slitiny amorfního uhlíku připravené v nízkoteplotním plazmatu. FCH dizertační práce 2020/2021 Autor práce: Ing. Martin Bránecký Vedoucí práce: prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D

Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Detlef Baum / Alice Gojová (eds.) - Výzkumné metody v sociální práci Ostrava 2014 Detlef Baum Alice Gojová (eds.) vyzkumne_metody_obalka_tisk.indd 1 27.2.2014 11:04:5 Je dobré si uvědomit, že kvalitně vypracovaná ročníková práce může být solidním základem pro další odborné studie, které bude muset student v průběhu studia odevzdat, řeč je především o bakalářské práci a diplomové práci. Proto si připomeňme důležité zásady pro psaní ročníkové práce

Osobní komunikaci není možné ověřit třetí osobou, proto je dobré ji využívat jen, je-li to nutné. Norma ČSN ISO 690 neřeší formu citace v případě e-mailu. V praxi je možné použít následující způsoby citování. Příklad citace v textu. Jak píše Jan Novák ve svém e-mailu z 20. 2 3 Vypracování diplomové práce a její formální úprava 3.1 Struktura diplomové práce. Struktura DP se může lišit podle toho, zda se jedná o práci, v níž byl použit empirický výzkum, nebo o práci, v níž byl určitý jev nebo problém zkoumán z hlediska vývoje, v níž se srovnávají určité koncepce apod Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2020. Tento příklad životopisu Student můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes 2.2 Seznam obrázků (pokud jsou použity v bakalářské práci). 2.3 Seznam tabulek (pokud jsou použity v bakalářské práci). 2.4 Úvod - představuje uvedení do problematiky, vymezení problému, stručné informace k pochopení širších souvislostí předkládané práce v kontextu současných znalostí k danému problému

Literární rešerše k bakalářské práci - Diskuze - eMimino

Charakteristika bakalářské práce V bakalářské práci autor prokazuje schopnost uplatnění základů vědecké práce. Zadané téma může být zpracováno přehledovou metodou za předpokladu správného citování použitých zdrojů. Je vhodné zapojení vlastních pohledů autora na zásadní otázky spojené s pokrytou problematikou Návaznost na projekt v bakalářské práci je možná po dohodě s učitelem, ale není povinná, můžete pro bakal.práci volit po dohodě i jiného učitele - konkrétní zadání BP obvykle vyplyne po diskusi se studentem podle jeho zájmu a nabídky témat učitelem - bakalářské práce s experimentální částí je vhodné domluvit. 4. Řešení a výsledky, případně diskuse. 5. Závěr. I. Summary a keywords v anglickém jazyce. II. Seznam použitých zdrojů III. Seznam obrázků a tabulek s uvedením názvů. IV. Seznam příloh (jsou-li v práci přílohy) V. Přílohy Pozn. Jde o doporučenou osnovu práce. Vodůvodněných případech je možno osnovu.

V seznamu literatury (nikoliv internetové zdroje informací) v bakalářské práci musí být nejméně 20 publikací (knihy, články v časopisech, nepublikované tištěné zprávy) , z toho minimálně 2 práce v cizím jazyce. V seznamu literatury (nikoliv internetové zdroje informací) v diplomové práci musí bý Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Tuto věc je třeba vyjasnit s tímto autorem, případně s vedoucím bakalářské práce. Pokud byl Jan Mára členem komunistické strany, jak se v bakalářské práci výslovně tvrdí (a z Wikipedie to převzato rozhodně nebylo), pak je otázka, zda ho arcibiskup Beran v létě 1949 exkomunikoval, spíše jen akademická

Název bakalářské práce musí přesně odpovídat názvu uvedenému v Zadání bakalářské práce a Přihlášce k SZZ. Vnější úprava bakalářské práce Práce se odevzdává vázaná pevnou knihařskou vazbou s textem. Vzor obálky viz níže. Odevzdání bakalářské práce • Student odevzdá svázanou, tužkou nepopsanou práci v termínu dle harmonogram UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. lé kař ska fakulta U S T A V T E O R I E A P R A X E O S E T R O V A T E L S T V I 140 59 Přaha 4 - Křč , Ví déň ska 800 Posudek oponenta bakalářské práce Název bakalářské práce Informovanost o poruchách příjmu potravy. Srovnání znalostí mez Petr Krčál, nový ministr práce a sociálních věcí (za ČSSD), má zřejmě stejný problém jako exministryně Taťána Malá (ANO). Ta kvůli opisování odstoupila 13 dní od jmenování z čela rezortu spravedlnosti. O podezření z dalšího dalšího ministerského plagiátu informoval server Seznam Zprávy. Premiér Andrej Babiš (ANO) zatím navrhnout jeho odvolání neplánuje

Ve své bakalářské práci se budu zabývat jak teorií supervize, tak supervizí v praxi. V teoretické části se pokusím shrnout všechny dostupné informace o supervizi, tzn. co vlastně supervize je, jaké jsou základní podmínky funkční supervize, jak supervize vznikla a jak se vyvíjela, jakou funkci supervize má, jaké formy. Je samozřejmé, že seminární práci s výhodou využijete při sepisování práce diplomové - dobře zpracovaná rešerše znamená, že při psaní dvou důležitých rozkecávacích kapitol v diplomové práci - úvodu (resp. literárního přehledu) a diskuse - budete mít velkou část práce už za sebou

Na vybranou práci se v SISu přihlásí a do 10 dn O jeho obsahové struktuře a formálních náležitostech jsou studenti seznámeni v rámci předmětu Metodologie bakalářské, resp. diplomové práce v zimním semestru 2. úseku Bc. studia, resp. v zimním semestru 1. úseku nMgr. studia. Měl by obsahovat především tyto. k práci určuje vedoucí práce, může se jednat například o rozšiřující materiály k hlavnímu tématu práce nebo reakce na teoretický text jiného odborníka. 5. HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE. Hodnocení závěrečné CŽV, bakalářské, diplomové práce je zpracováno v posudku, kter Posudek oponenta na bakalářskou práci ing.Petra Rubáka Vybrané gramatické jevy přechodového dialektu centrální romštiny z; Krásnohorského Podhradí na Slovensku PhDr. Jan Červenka, Ph.D. 28.8. 2007 Ing. Rubák v bakalářské práci vpodstatě řešil standardní problém popisu vybrané části morfologie konkrétního dialektu dle standardních dotazníků projektu manchestersk

Hlavní nevýhoda je v použití SD karty jako uložiště! Ta sama o sobě má krátkou výdrž na přepisování a není určena na takto intenzivní práci. Výsledkem je pak ztráta dat. A připojovat k tomu externí USB disk, což je možné, je už o pořizovací ceně celku v tom kontextu, že tyto subkultury jsou v ýeské republice poměrně málo zmapovány. Neexistují ani systematické studie, které by souhrnně analyzovaly životní styl nebo sociální a hodnotovou orientaci jejích stoupenců. V této bakalářské práci bych se tedy chtěla na tyto aspekty zaměřit V bakalářské práci nového ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD) je mnoho stránek stejného textu, který dříve napsal jiný autor. V některých kapitolách včetně úvodu jsou celé stránky přímo překlopeny z jiné bakalářské práce. Napsal to dnes server Seznam Zprávy.cz. Ministr serveru řekl, že shody si neumí vysvětlit a že na své práci.

Jak má vypadat teze bakalářské / diplomové práce? - Zlepšit

Zatímco ovšem v původním provedení byli údajní nemakačenkové posíláni pracovat do dolů a fabrik, tak dnes pan Ziegler a na jeho vlnu naladění diskutující volají po tom, aby si nezaměstnaní kategorie 50+ hledali práci v oblasti doručování balíků, v MHD, v supermarketech, v sociálních službách a pan Dvořák by dokonce vzal za vděk, aby se tito postavili ke stojům. DISKUSE . ZÁVĚRY. REFERENČNÍ SEZNAM. Přílohy práce (nepovinné) V takovém případě musí být v práci uveden přesný název normy a tato musí být striktně dodržena. (uvádějí se jak v textu, tak v referenčním seznamu). Příklad: (Kolář, 2000a, s. 120 V případě cizojazyčných prací je nutné zajistit překlad například z angličtiny / němčiny do češtiny či slovenštiny. Pro překlad anotace je poté v bakalářské a diplomové práci vyhrazen vždy jeden list. Řada vysokých škol umisťuje anotaci a její překlad až na samotný závěr práce - nevylučovat automaticky stávající zástavbu (neboť ta bude v každém případě i při zastavění všech dnes vymezených rozvojových ploch na Kladně vždy převažovat, a proto se domnívám, že v práci s ní spočívá budoucnost), - a priori nevyloučit práci s rodinnou zástavbou, nesoustředit se pouze na bytovou

Video: Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané

Bakalářská práce je obsahově koherentní a ucelenou

Poděkování v bakalářské práci + ukázky Formatovani

Jak správně citovat - Seminarky

 • Nepečené kuličky z perníku.
 • Ucpaná čelistní dutina.
 • Cena bafta za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli.
 • David pastrňák milan pastrňák.
 • Vánoční věnce na stůl.
 • Michael dudikoff 2019.
 • Prace v irsku.
 • Kalibracni tabulka.
 • West ham stadium.
 • Městská část praha 19 volná místa.
 • Nepečený dýňový koláč.
 • Poltergeist 2016.
 • Modrá laguna sleduj filmy.
 • Elektromotory siemens mohelnice.
 • Di trevi fountain.
 • Zrakové postižení bakalářská práce.
 • Jezdecké tábory pro pokročilé.
 • Zábrana na postel cestovní.
 • Puma americká zvuk.
 • Autoportrét kresba.
 • Sundial.
 • Victor hugo básně.
 • Bmw 1990 bazar.
 • Svatební hra královský kočár text.
 • Limo bar patriot.
 • Americká plemena koní.
 • Tvorba hudby na ps4.
 • Mast na intimne partie.
 • War thunder youtube.
 • Druhy klíšťat v čr.
 • Crodino nealko.
 • Nejpoužívanější databáze.
 • Bitv au zborova.
 • Steak losos.
 • Microsoft ice 32 bit download.
 • Samsung j7 2016.
 • Skrytá celiakie.
 • Anatomická pitva.
 • Mraveniste webooker.
 • Jodie comer instagram.
 • Barnevernet.