Home

Přihláška doktorské studium

Doktorské studium - Fakulta managementu a ekonomik

FINANCE A DOKTORSKÉ STUDIUM: stipendia a jejich druhy, granty, programy na podporu zahraniční mobility, poplatky spojené s doktorským studiem, studentská ocenění. FAQ - často kladené dotazy. STUDIUM V ZAHRANIČÍ: mezinárodní dohody, mezifakultní a meziuniverzitní dohody, další programy, zahraniční oddělen Přihláška ke studiu; Doktorské studium Výnos děkanky DAMU č. 2/2020 - Pravidla pro studium v akreditovaných doktorských studijních programech 01.03.2018. Doktorské studium Vyhláška děkanky DAMU č. 2/2018 ohledně přiznání stipendií studentům doktorského studia.

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům je udělován akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). Přírodovědecká fakulta nabízí doktorské studium v akreditovaných doktorských studijních programech Přihláška ke studiu; PH.D.Doktorské studium. Související stránky Katedry & programy Harmonogram akademického roku Studijní programy jste zde: Úvodní strana » Studium » Přijímací řízení Katedry a oddělení Katedra bicích nástrojů. Vyberte si, kde chcete studovat. Magazín pro uchazeče (pdf) Fakulta stavební; Fakulta strojního inženýrstv Doktorské studium. Doktorské studium je nejvyšším typem studia na vysoké škole. Je zaměřeno na samostatnou vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění

Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů

 1. Přihláška ke státní doktorské zkoušce: 10.01.2017: Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině: 29.08.2014: A/V/961/19/2020: Prodloužení standardní doby studia v DSP, návaznost na prezenční / kombinovanou formu studia (v souvislosti s pandemií COVID19 v roce 2020) 17.07.2020: 30.09.2023: Žádost o povolení obhajoby.
 2. Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení. proděkan pro doktorské studium prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. - konzultaci je.
 3. Doktorské studium Vzdělávání po celý život E-přihlášk
 4. Na těchto webových stránkách jsou pro účely analýzy a statistiky jejich užívání a k personalizaci jejich funkce a zobrazování reklam používány soubory cookies

Doktorské studium Masarykova univerzit

Přihláška ke studiu doktorských studijních programů se zpravidla podává do konce května. Přesné datum, další informace, termíny a podmínky k přijetí jsou vždy stanoveny v informacích o přijímacím řízení pro doktorské studium. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce Doktorské studium Studium v doktorských studijních programech na PEF MENDELU. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má akreditovány doktorské studijní programy: Automatizace řízení a informatika, Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Systémové inženýrství a informatika Doktorské studium - přihláška Lhůta pro podání přihlášky: od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021. Administrativní poplatek: 690 K.

Info pro zájemce -- FSv ČVU

Doktorské studium (Ph.D.) Právní úprava: Zákon o vysokých školách (zákon č.111/1998 Sb.), Statut Univerzity Karlovy, Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy, Pravidla pro organizaci studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy Již od roku 2000 vám pomáháme s nalezením té správné vysoké školy

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, případně i konzultanta, a je řádně ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce Doktorské studium. Doktorský studijní program P 5341 Ošetřovatelství (standardní doba studia 3 roky) Doktorský studijní program P0913D360001 Ošetřovatelství (standardní doba studia 4 roky) Kontakt Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 976/ Doktorské studium. Referentka pro doktorské studium: Mgr. Sylva Ondrejičková, Th.D. Telefon: +420 224 355 042 E-mail: Sylva.Ondrejickova@fs.cvut.cz Oddělení pro vědu a výzkum najdete v přízemí budovy Fakulty strojní v Dejvicích, Technická 4, Praha 6.. Vejděte hlavním vchodem, projděte vestibulem, odbočte doleva, projděte stříbrnými dveřmi a na konci chodby se dejte. Doktorské studium Seznam doktorských programů otevíraných v akademickém roce 2020/2021 Otevíraných doktorských programů na Fakultě humanitních studií je celkem 16 Doktorské studium (Ph.D.) Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech. v akademickém roce 2020/2021 Kontaktní osoba: Ludmila Páralová Telefon: +420 221 005 205 E-mail: prijimacky-phd@prf.cuni.c

Studium na Univerzitě třetího věku - Fakulta

Doktorské studium Aktuálně si můžete podat přihlášku ke studiu: E-přihláška. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8 - Libeň. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Podateln

Doktorské studium. Aktuálně Fakulta aplikované informatiky nabízí studium v doktorských studijních programech: Informační technologie (IT) - v prezenční i kombinované formě, Automatické řízení a informatika (AŘI) - v prezenční i kombinované formě.; Bezpečnostní technologie, systémy a management (BTSM) - v prezenční i kombinované formě Doktorské studium. Formuláře. Přihláška ke státní doktorské zkoušce Přihláška k obhajobě disertační práce Změna školitele Změna tématu disertační práce Žádost Formulář oponentského posudku Formulář oponentského posudku (anglická verze).

Doktorské studium. Fakulta zdravotnických věd realizuje kromě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také tzv. třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium. Doktorský studijní program představuje studium se standardní délkou 4 roky. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a. Přihláška ke studiu. Přihlášky na program Management a manažerská ekonomie uskutečňovaný Fakultou podnikohospodářskou budou přijímány od 1. listopadu do 15. prosince 2020.. Přihlášky na programy Národohospodářské fakulty budou přijímány do 5. prosince 2020.. Přihlášky na programy Fakulty informatiky a statistiky budou přijímány od 15. října do 15. prosince 2020

Přihláška ke studiu; Povinné přílohy k přihlášce- doktorské studium / PDF Čestné prohlášení uchazeče o studium na AMU o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění / PDF INFO. Přihlášky je možné vyplňovat v období od 15. dubna do 15. května Neúplné přihlášky a přihlášky bez POVINNÝCH PŘÍLOH. Přihláška se podává elektronicky. K vytištěnému opisu elektronické přihlášky uchazeč přiloží: úředně ověřenou kopii diplomu, Uchazeč o doktorské studium prochází ústní přijímací zkouškou, která se skládá z pohovorů z jednoho cizího jazyka dle výběru uchazeče (angličtina, francouzština, němčina. Pro uchazeče o doktorské studium se vyhlašuje přijímací řízení. Přihláška obsahuje: projekt disertační práce s připojeným seznamem základní literatury k předpokládanému tématu. Podrobnější informace poskytne zájemcům studijní oddělení pro doktorandy DAMU. Průběh přijímacích zkoušek

Doktorský studijní program Soudní inženýrství (P3917), dále jen DSP, s oborem Soudní inženýrství (3917V001), se uskutečňuje podle zákona o vysokých školách.O přijetí ke studiu se mohou ucházet absolventi vysokoškolského studia, přednostně absolventi technických oborů. Úspěšnému absolventu DSP se přiznává titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem) Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Další vzdělávání Studijní programy Život v Ostravě Život na VŠB-TUO Dny otevřených dveří Přijímací řízení Elektronická přihláška Bez bariér. Věda a výzkum Doktorské studium; Základní informace a FAQ pro uchazeče o přijetí na FAMU; Celoživotní vzdělávání; Dny otevřených dveří; Elektronická přihláška a formuláře ; Statistika přijímacího řízení; Uznání zahraničního vzdělávání; Věda, výzkum a rozvoj. Finanční podpora pedagogů a studentů v oblasti vědy a výzkum Doktorské studium. Doktorské studium je určeno absolventům magisterských programů. Spolupráce s dalšími českými i zahraničními pracovišti a podpora grantových agentur umožňuje studentům účastnit se odborných konferencí, případně absolvovat část svého studia v zahraničí Pokud jste ještě neukončili bakalářské studium, vepište měsíc a rok, kdy plánujete ukončit bakalářské studium. Lékařské potvrzení: NE. Fakulta rybářství a ochrany vod JU toto potvrzení NEVYŽADUJE. Formální nedostatky přihlášky: Má-li přihláška formální nedostatky, bude vrácena k doplnění

Online přihláška umožňuje nahrát dokumenty podle požadavků jednotlivých oborů (pro doktorské studium a rigorózní řízení) doručte poštou nebo osobně na studijní oddělení MUP v Praze 10 - Strašnicích, Dubečská 900/10, nejpozději k podpisu smlouvy o studiu (případně smlouvy o konání rigorózního řízení. Doktorské studium. Přihláška ke studiu; Přijímací řízení a přihláška ke studiu. Chcete se dostat na VŠE a studovat některý z námi nabízených programů? Podání přihlášky a vyřízení dalších formalit zvládnete snadno a hlavně elektronicky. Podívejte se na jednoduchý postup, který pokud budete aplikovat.

Doktorské; Doktorské v cizím jazyce; Dny otevřených dveří; Kontakty na studijní oddělení fakult; Přijímací řízení; Přípravné kurzy; E-přihláška ke studiu; Studium s hendikepem; Středoškolský web STUDUJ ČVUT Formuláře ke stažení. Odvolání proti rozhodnutí ve věci nepřijetí ke studi Bakalářské obory v češtině od 1. listopadu nejpozději do 15. března,; navazující magisterské obory v češtině do 15. března; cizojazyčné obory do 30. dubna,; doktorské studium od 1. ledna do 30. dubna.(termín pro podání elektronické přihlášky a zaslání povinných příloh). dodatečné přijímací řízení do doktorského studia v termínu 4.-30 Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku - toto vše musí být nejpozději do 28. 2. 2021 včetně. Pokud nebude do 28. 2. 2021 včetně přihláška uzavřena, má se za to, že přihláška podána nebyla. Pokud poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nebude uhrazen v termínu do. Doktorské studium (Ph.D.) Základní informace; Nabízená výzkumná témata; Dodatečné přijímací řízení - doktorské studium; Přihláška ke studiu; Kontakt; Termíny přijímacích zkoušek - dodatečný termín; Předpisy a směrnice pro uchazeče; Přihláška ke studiu; Ubytování během přijímací zkoušky; Výsledky. Studium je honorováno měsíčním stipendiem a další přístup k financím lze dosáhnout zapojením se do výzkumných projektů. Studium standardně trvá další 4 roky a po jeho zdárném dokončení, které spočívá ve složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajobě disertační práce, získáte titul doktor - Ph.D

Doktorské studium naše fakulta významně inovovala díky projektu INODOK. Jeho nová nedávno akreditovaná forma bude zahájena v akad. roce 2020/2021. Buďte jejími prvními studenty! Oběžník LF 2020_2021_05 Řádné přijímací řízení - doktorské studium Přihláška ke studiu Online přihláška. BUĎTE PATRIOT studujte obor Veřejná správa. Doktorské studium. Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je tři roky. Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v magisterském stupni doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních. Studiem připravuje potenciální adepty pro doktorské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Podmínky přijímacích zkoušek Přihláška ke studiu a pozvánka ke zkouškám Podání přihlášky. Přihlášku k přijímací zkoušce je možno podat pouze elektronickou formou. Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Ostatní možnosti studia. Pro studenty Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava. telefon: +420 597 092 524 +420 553 462 524 . e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898

V této sekci najdete popis všech náležitostí doktorského studia v 1. a 2. roce studia.Dále zde najdete směrnice pro psaní zpráv a překlad dokumentu Clarity of technical reporting.Věnujte pozornost také sekci Doporučení pro přípravu disertační práce , kde najdete důležité návody Přijímací zkouška do doktorského programu Management a manažerská ekonomie pro akademický rok 2021 se uskuteční v lednu 2021. Další přijímací řízení bude probíhat v červnu s přihlašováním do zimního semestru 2021/2022. Přihláška ke studiu Od 1. listopadu do 15. prosince 2020 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE a zaplatit administrativní.

Doktorské studijní programy Fakulta humanitních studií nabízí doktorský studijní program v oboru Pedagogika (titul Ph.D.). Studijní program Pedagogika Studijní plány (prezenční forma) Studijní plány (kombinovaná forma) Oborová rada Státní rigorózní zkouška Fakulta humanitních studií také disponuje právem realizovat rigorózní zkoušky (titul PhDr.). Rigorózní řád. Doktorské studium; Přihláška ke studiu. Elektronická přihláška. Náležitosti přihlášky ke studiu (kam zaslat, poplatek, číslo účtu, požadované doklady atd.) jsou uvedeny v Podmínkách přijímacího řízen í. Formuláře ke stažení. Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206) - tříleté studium, prezenční forma Přihláška ke studiu se podává pouze elektronickou formou spolu s ostatními požadovanými dokumenty a dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení (viz Přijímací řízení do magisterského a navazujícího. Univerzita Karlova. Ovocný trh 560/5. Praha 1, 116 36. Česká republika. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČO: 00216208 DIČ: CZ0021620 Přihláška ke studiu Ke studiu na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze od akademického roku 2021/2022 je třeba podat přihlášku do bakalářských a magisterských programů studia v období od 22. listopadu 2020 do 31. března 2021

Studium - Fakulta aplikované informatiky

Doktorské studium Filozofická fakulta Univerzity Karlov

 1. Doktorské studium; Zahraničí Přihláška ke studiu. Elektronická přihláška ke studiu. Údaje pro platbu ze zahraničí.
 2. Doktorské studium; Rigorózní řízení E-přihláška. Od 1. srpna 2020 do 30. listopadu 2020 do doktorských studijních programů (začátek studia jarní semestr 2021): Antropologie Bioanalytická chemie Biomolekulární chemie a bioinformatik
 3. Doktorské studium na fakultě probíhá od akademického roku 2007/2008 s cílem připravit vysoce kvalifikované pracovníky pro vědeckou práci v oboru strojírenské technologie se zaměřením na poznání teoretického základu celého oboru, včetně podrobného seznámení se s nejvýznamnějšími poznatky, které navazuje na téma disertační práce
 4. Přihláška ke zkoušce Termíny konání Státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací - - -- - Zkušební komise pro Státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce Doktorské studium; Rigorózní řízení.
 5. 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81
 6. ČVUT - Fakulta elektrotechnická - Doktorské studium
 7. nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439

Doktorské studium DAM

Uchazeči doporučujeme průběžně provádět kontrolu stavu své elektronické přihlášky - zda byl poplatek uhrazen a přihláška je převedena do přijímacího řízení. Termín podání elektronické přihlášky pro doktorské studium: 31. 5. 202 Doktorské studium. Ti nejlepší mohou pokračovat v doktorském studiu (v prezenční i kombinované formě). POKRAČUJI NA DOKTORSKÉ STUDIUM. E-přihláška. Podejte si elektronickou přihlášku ke studiu. E-PŘIHLÁŠKA. 0. Studijní programy. Přehled studijních programů v bakalářském studiu

Masarykova univerzitaProfilové fotografie - VŠB-TUOInformace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK

Informace pro uchazeče o doktorské studium

15. června 2020 - přijímací pohovory uchazečů o doktorské studium; 9. září 2020 (od 14 hodin, CN-440) kolokvium všech doktorandů studujících v 1. a 2. ročníku a jejich školitelů (informace níže v dokumentech dokt. studia). Ke stažení pro naše doktorandy Doktorské studium Vědecká výchova má na Matematicko-fyzikální fakultě dlouhou tradici, která je dána tím, že na fakultě vždy působili vynikající vědci a učitelé. Jejich výuka, výzkumná a publikační činnost, kterou provádějí společně s doktorandy, je neocenitelným příspěvkem k výchově mladých vědeckých. Bakalářské a magisterské studium Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci rozvíjí vzdělávací, studijní a vědeckou činnost v matematice a informatice, fyzice, chemii, biologii a ekologii, v geografii a geologii, jim příbuzných oborech a pedagogických kombinacích obsahujících tyto obory

Přijímací řízení HAM

Studium Farmacie a Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví na ️ prestižní Univerzitě Karlově. Magisterské, bakalářské a doktorské studium. Centrum vědeckého výzkumu Doktorské studium a rigorózní řízení Lékařská fakulta OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje Bakalářské a magisterské studium. Den otevřených dveří; Studijní programy; Přijetí bez přijímací zkoušky ; Jak hodnotí studium absolventi; Studentský život; Nejlepší menza je v Hradci; Termíny; Přihláška ke studiu; Poplatek; Vzorové otázky; Posouzení zahraničního vzdělání; Doktorské studium; Celoživotní. Doktorské studium Členové Oborové rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity Seznam členů. Přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2020/2021 Informace pro uchazeče o studium

Studujte na VUT - VU

Prezenční studium vystoupení na semináři 1x ročně (od druhého semináře přednes v angličtině) do konce 3. semestru - ukončena výuková povinnost v rozsahu 8 hod/týdně - zpravidla 4hod/týdně ve 2. a 3. semestr Od akad. roku 2020/2021 uskutečňuje CMTF UP doktorské studium v prezenční a kombinované formě v následujících studijních programech: Katolická teologie (ve specializacích Biblická teologie / Praktická teologie nebo Systematická teologie a křesťanská filozofie) Křesťanské myšlení ; Sociální a spirituální determinanty.

profKonference mladých slavistů | Filozofická fakulta
 • Restaurace růžek chrudim.
 • Dávkování špaget.
 • Slovenska kapusta.
 • Pizza frýdek místek.
 • Průměrný věk prvorodiček v čr 2017.
 • Americký oběd.
 • Kuchyně koryna fotogalerie.
 • Venkovní terasy cena.
 • Sedani ve spanku.
 • Total war three kingdoms cz.
 • Autor legendy.
 • Prodej jehličnatých stromků.
 • Lopuch.
 • Bonneville speedmaster.
 • Nejlepší knihy joga.
 • Nahřívací kartáč hotstyler.
 • Black 2.0 barva.
 • Zvíře s nejlepším sluchem.
 • Eden sher dabing.
 • Sisi museum audio guide.
 • Slivovice na průjem.
 • Hry v matematice na 2. stupni.
 • Povlak na polštář 60x60.
 • Plakáty druhá světová válka.
 • Plantar fasciitis cesky.
 • Ploty praha.
 • Pařížské katakomby kniha.
 • White snake.
 • Stormware pohoda data.
 • Jih proti severu obsah.
 • Taylor hanson instagram.
 • Speedfan site.
 • Epic games fortnite create account.
 • Mpeg4 converter.
 • Mazda 3 hatchback cena.
 • Vrtací a sekací kladivo sds plus hitachi dh26pc.
 • Diy pokoj.
 • Tabák listy prodej.
 • Rust explosives.
 • Opera v divadle.
 • Živočichové v mořích a oceánech.