Home

Etruskové pohřbívání

9. a 8. století př. n. l. tedy představuje další vývojovou fázi - tzv. villanovskou kulturu (podle vesnice Villanova u Boloně), jejímiž nositeli již v pozdním období byli patrně Etruskové. V pohřbívání využíval tato kultura pohřbů žehem a od 8. století i pohřby těl Etruské pohřbívání. Osmé století před naším letopočtem neznamenalo v našich krajích žádný velký zlom. Pozdní doba bronzová se volně měnila v dobu železnou a až na vpády kimmerijských kmenů z východu nedocházelo k žádným zvratům. Werner Keller, 1975: Etruskové, Praha..

ANTIKA - Etruskové a jejich vliv na Ří

Etruskové a Řím Mýtické založení Říma se odehrálo kolem roku 753 př.n.l., ovšem tento letopočet je pouze orientační. Stoprocentně se vědci neshodnou ani na okolnostech jeho vzniku, je nám však dobře známá tradiční pověsti o Romulovi a Removi, odkojených vlčicí (symbolem Říma) Etruské umění začalo vznikat v 8. století př. n. l..Zpočátku se Etruskové zabývali pouze zdobením předmětů denní potřeby a praktickými věcmi. Díla 8. a 7. století př. n. l. jsou ovlivněna především orientálním uměním, což se projevilo zdobením ornamenty.Později bylo etruské umění konfrontováno s řeckým uměním od něhož převzalo řadu prvků Etruskové dováželi naopak tradiční dovozní artikly z východu - látky, šperky, keramiku, luxusní předměty. Náboženství Etrusků bylo poměrně pochmurnou záležitostí, o čemž svědčí strašidelné postavy duchů. Kromě toho věřili v osobní bohy, mnozí z nich jsou pořečtělí, i když jména jako Maris, Menrva nebo Uni.

Etruskove - archeologie

Etruskové vynikali nejenom v malířství, vysoké umělecké úrovně dosáhli také v sochařství, (ať už při práci s hlínou, kamenem či kovem) jehož předními díly jsou Apollonova socha z Vejí (kolem r. 500 př. n. l.), Mars z Todi (kolem r. 500 př. n. l.), Kapitolská vlčice (konec 6. století př. n. l.) a další Etruskové v této době mrtvé spalovali, popel ukládali do různě zdobených uren. Běžné bylo i pohřbívání do hrobů ve tvaru vyhloubeného příkopu. Tato rozmanitost ve způsobu pohřbívání je i odrazem náboženských představ. O náboženství prvních indoevroých národů nemáme podrobné informace, je pouze jisté, že. Etruskové byli neznámého (neindoevroého) původu - byli především řemeslníky, obchodníky, námořníky a vojáky. Byli mezi nimi však také umělci a architekti. Jejich písmo - etruština - nebyla doposud úspěšně rozluštěna, takže všechny informace o nich máme pouze z archeologických nálezů nebo z písemných záznamů jiných kultur

Etruskové neměli jednotný stát - jejich říše byla utvořena řadou městských států, které byly volně spojeny do jakési konfederace, jejíž centrum tvořilo město Volsinie. Každému státu vládl volený král za podpory vojenské a kněžské šlechty. Obyvatelstvo bylo pak poddáno králi, bohatší Etruskové měli i otroky Etruskové, národ, který ve starověku obýval v záp. části střední Itálie kraj stejného jména (dn.Toskánsko). Původ Etrusků není zatím bezpečně doložen. Převládá názor, že šlo o přistěhovalce z Malé Asie nebo Blízkého Východu, což měly potvrzovat i jejich legendy Etruskové. Etruskové a jejich vliv na Řím. Etruskové jsou národem, který svým původem, jazykem, dějinami, uměleckými i stavitelskými památkami patří k nejtajemnějším na světě. Původ tohoto národa nemůžeme považovat za jistý, avšak podle uměleckých památek, charakteru jazyka, náboženství a některých paralel. Nejslavnější jsou katakomby křesťanské, ač je používala i jiná náboženství.Kromě křesťanů své mrtvé ukládali v podzemních chodbách také Féničané, Etruskové a Židé.V křesťanství tento způsob pohřbívání nahradil v antice běžnější kremaci, která byla nepřijatelná kvůli víře ve vzkříšení těla.. ETRUSKÉ STAVITELSTVÍ. 8. až 1.stol.př.n.l. - Střední Itálie a Toskánsko; 1. ARCHAICKÉ období - 5. stol.př.n.l. 2. VRCHOLNÉ období - 4. stol.př.n.l

Etruskové spolupracovali především s foinickou kolonií Kartágem, ve které získali spojence proti Řekům. K největšímu rozkvětu etruské civilizace dochází v 7. - 6. století. Tehdy etruská města zesílila natolik, že zahajují expanzivní politiku na italské půdě. Na jihu i na severu zakládají nová města Kdo byli Etruskové a jakou vyznávali mytologii : Etruskové jsou snad nejzáhadnějším etnikem starověké Evropy. A i přesto, že se nejednalo o Árijce (pro politické korektníky: Indoevropany), dali našemu kontinentu spoustu věcí a z jejich odkazu těžili i Římané

Etruskové sami sebe nazývali Rasenna, Řekové jim říkali Tyrrhénoi, Římané Tusci - odtud název regionu Toscana (původní Etrurie). Počátkem etruské kultury je tzv. Villanovská kultura z 9. a 8. stol. př. Kr. Obchodem začal na Apeninský poloostrov pronikat orientální vliv. Etruskové tehdy přejímají zpracování zlata Způsoby pohřbívání. Pohřby (tj. uložení zesnulého do hrobu nebo zpopelnění) zajišťují jednotlivé Pohřební služby. U nás si můžete objednat pietní uložení zpopelněných ostatků: - na rozptylové loučce - na vsypové loučc Starověký Řím - počátky Apeninský poloostrov - geografie Strategická poloha ve Středomoří Příznivé klima Úrodná Pádská nížina, zbytek území málo úrodný Přirozená ochrana - Alpy Tyrhénské a Jaderské moře - rozvoj obchodu Apeninský poloostrov - obyvatelstvo UČEBNICE, S. 92 - MAPA Italikové - řada kmenů, mj Základní údaje; Originální název: Etruskové a koně: Název česky: Etruskové a koně: Název anglicky: Etruscans and Horses: Autoři: TENGERIOVÁ, Romilda a. Někteří historikové dokonce tvrdí, že pohřbívání mrtvých je jedním z mezníků dob, který lidstvo udělal lidstvem a definitivně Celý referát : Založení města Říma a Etruskové Podle pověstí založil Řím Romulus, první ze sedmi králů, 21.dubna 753 př. Kr. na řece Tibeře..

Etruské pohřebiště v Caere - Město mrtvých Archeologie

 1. antní.. Slovo Etruskové pochází od Římanů. Příslušníci této civilizace nazývali sami sebe Rasenna
 2. Etruskové, národ s vytříbenou kulturou, vzkvétal v oblasti Florencie a Říma téměř tisíc let. Přest, že se nakonec stali součástí římského impéria, zanechali západní civilizaci značné dědictví. víc
 3. Zajímavé knihy na téma Etruskové v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

První rady a varování - Pohřbíván

 1. Etruskové zprostředkovali dědictví starého Orientu, které udomácnili na evroé půdě. Po osmi stoletích podlehlo výsostné území Etrusků v Popádí Římanům a poslední zbytky etruského státu kultury likvidoval Sulla. Zlato z hrobek bylo vyloupeno, umělecké památky valným dílem zničeny
 2. Specifikace jednotlivých možností pohřbívání Keltů • mohylová pohřebiště, rovněž v kombinaci s plochými hroby v okolí mohyl z 6. až počátku 4. století př. n. l
 3. Etruskové se postupně dostávali do izolace, až byli někdy v pol. 2. stol. zcela asimilování kulturně mladými kmeny Italiků. Řím odolal náporu Etrusků (kol. 300 porazil Véje) i Galů (dobyli jej kolem 390, ale po zaplacení výkupného odešliú, po dobytí Volsinií 265 př. Kr. dobyl Apeninský poloostrov, 168 př. Kr. Makedonii.
 4. - Etruskové (6.stol. př.n.l.) - Řím - doba králů (753 př.n.l. +) Kultura pohřbívání (z neolitu) → mohyly, pohřby jen pro knížata; jsou na čtyřkoláku, leží v natažené poloze a kolem krku má tzv. TORKÉZ ze zlata, zdobený geometrickými ornamenty (figurální tématika nebyla obvyklá), dále měl kníže meč.

V Evropě začíná doba železná v 8.stol.př.n.l. a nejstarší pravěké národy už známe jménem (Germáni, Keltové, Thrákové, Etruskové). Prohlubuje se společenská rozrůzněnost = vrstva velmožů a bojovníků - důkaz i v pohřbívání - bohaté kosterní hroby X prosté žárové hroby Etruskové a s nimi spříznění Římané, kteří v kultuře řídili se Helleny, zachovávali obojí způsob pohřbívání, ač Římané dle svědectví Plinia kladli mrtvoly do země (Nat Hist. VII. 54). »lpsum cremare apud Romanos non fuit veteris instituti; terra condebantur. Ast postquam longinquis bellis obrutos erui cogno Pravěk. Prehistorické období dějin lidstva; Informace čerpáme z hmotných pramenů (zbraně, malby v jeskyních, sošky) Uvádí se, že pravěk je dlouhý 3 miliony le Universita Karlova v Praze Filosofická fakulta Ústav filosofie a religionistiky Obor: Religionistika Bakalářská práce SMRT A ZÁSVĚTÍ V NÁBOŽENSKÝCH PŘEDSTAVÁCH A PRAXI OBYVATEL STAROVĚKÉ ETRURIE Autor: Zuzana Farkačová Vedoucí práce: doc. Dalibor Antalí

- pohřbívání - skrčenci, hrobky jak individuální tak hromadné * raný neolit - obydlí čtvercové, měli více místností - domodelovávali lebky zemřelých, místo očí mušle *střední neolit - převažuje zemědělství nad lovem, kamenná industrie - keramika (nezdobená, šedohnědá) - později cikcak linie ča chrámy. Časné Etruskové Zdá se, že uctíván v open air skříní, označené off ale nestaví nad; oběti i nadále být provedena mimo spíše než uvnitř chrámů v tradičním římském náboženství až do jeho konce. To bylo jen asi 600 před naším letopočtem, na vrcholu své civilizace, že začal vytvářet monumentální chrámy, nepochybně ovlivněna Řeky, že tyto. PNL Etruskové vznik Říma 1. podle legendy - trojský princ Aeneas utekl do Lácia (Latinové) - měl syn Ascania (Julia) - za epos Vergiliovi zaplatil Augustus (adoptivní syn Gaia Julia Ceasara) potvrzuje příbuznost - ten měl syny Romula a Rema - jejich matkou byla vestálka Rhea Sylvia nedotknutelná kněží střežící oheň bohyně. KULTURA V českých zemích se objevují kultury únětická (pohřbívá jako skrčence), mohlyová (staví mohylové hroby) a kultura popelnicových polí, která pohřbívá žárově. Utváří se etnické skupiny: Germáni, Baltové, Keltové, Veneti, Ilyrové, Italikové, Íránci, Etruskové a další Etruskové, který ovládal území, včetně oblasti, která nyní zahrnuje Řím od asi 900 až 100 před naším letopočtem, stejně jako mnoho jiných evroých národů, pohřbili své mrtvé zpět do vytěžených podzemních prostor, jako je Hrobka Capitals a méně složitých tumuli.Naproti tomu původním římským zvykem byla kremace lidského těla, po níž byly spálené.

V Jeruzalémě se ve středu slavnostně otevřel rozsáhlý podzemní hřbitov, který ve městě trpícím chronickým nedostatkem pozemků nabídne místo pro 24 000 nových hrobů v několikapatrových katakombách. Informoval o tom list The Jerusalem Post. Tunely v hloubce 50 metrů pod hřbitovem Har ha-Menuchot se budovaly šest let a správce hřbitova už tento týden nabídne ke. stavební materiály), dále s nekropolemi a hrobkami - jejich typy, dekorací a způsobem pohřbívání. Přednáška podává přehled o etruské materiální kultuře a uměleckém řemesle, produkci bronzových předmětů, keramiky, terakoty a šperku

Etruskové - Dějin

Etruskové - tajemný národ, sousedé Latinů, nerozluštěné písmo; nenávist Latinů vůči Etruskům, vyhnání posledního etruského krále 510 př. n. l. bájný Aeneas (éneás) (účastník trójské války), Romulus a Remus - Aeneovi potomci . Boj o Apeninský poloostrov - porážka největších soupeřů. 387 př. n. l. - vpád Gal pohřbívání chudé části společnosti tak snadno pozorovat nejde. Tato práce je zaměřena na etruské nekropole kolem dnešního města Cerveteri, starověké Caere. Hlavní pozornost je věnovaná interiérům jednotlivých hrobek, jejich vybavení, zejména kamennému, které se v hrobkách stále nachází a dekoraci jednotlivých hrobek A pohřbívání se rozšířilo. Někdy tyto hroby obsahovaly různé objekty, o kterých lidé věřili, že je mrtvý může využít v posmrtném životě. Společná pohřebiště se poprvé objevila v severní Africe a západní Asii přibližně před 10 až 15 000 lety

Etruskové - Dějepis - Referáty Odmaturu

 1. Etruskové poklady starobylých civilizac Indové poklady starobylých civilizací od 330 Kč 2 poptávky. Memento mori historie pohřbívání a.
 2. Existuje množství domněnek, hypotéz a teorií, týkajících se účelu pyramid a toho, kdo je postavil. K dnešnímu dni jich lze celkem napočítat okolo sedmnácti set. Několik z nich jsem vybral a snažil jsem se je rozvinout tak, že jsem je spojoval s různými zdroji. Ve své podstatě jde o syntézu hypotéz, spojených do jediné teorie
 3. Etruskové a vývoj v západním Středomoří (900500 př. n. l.) 7. Doba laténská v Evropě 7.1. Charakteristika doby laténské tzv. laténské transformace (Waldhauser 2001) a její periodizace (rozdíly mezi starším, středním a pozdním laténem) 7.2

) Dějiny každodenního života zemědělství, řemesla, obchod, životní styl. Antický Řím ) Lokalizace v prostoru a čase, události a osobnosti dokáže přiřadit k etapám a konkrétním polis. ) Podmínky vzniku - podnebí, krajina, osidlování (Etruskové a italické kmeny, boj za ovládnutí Itálie a Středomoří) Klíčové události v italské historii; historie Itálii od svého legendárního založení v 7. století BCE k založení svého republiky v roce 1948

Celkový Život je energie, zahalená tajemstvím a moudrostí věků. Údolí posledního soudu - datum 11.září 2001 a Když se HODINY zastaví - Vídeňský hřbito Umění starověku zahrnuje sochařství, architektura a další umění nejstarších civilizací, které vzniklo v oblasti Blízkého východu v Severovýchodní Africe, v Arábii a v Malé a Střední Asii. Tedy v Mezopotámii a v Egyptě, ve Fénicii a v Palestině, v Persii a ve státech Chetitů, Urartů, Skýtů a v Chorezmu. Druhou oblastí bylo Egejské moře s Krétou a Řecko.

Etruské umění - Wikipedi

Mohylové pohřbívání - kostrová pohřebiště . Mladší doba bronzová. 1200 až 700 př. n.l. Kultura lidu popelnicových polí. Žárová pohřebiště. V době bronzové soukromé vlastnictví. Majetková nerovnost Sociální nerovnost. Dělení společnosti na třídy. třída vládnoucí třída ovládaná. Se vznikem tříd vzniká. Římské právo, ne Bible Základní hodnoty naší civilazace hledejme v Právu římském Motto: Pořád se všude tvrdí že západní hodnoty leží na křestansko židovských kořenech a božích zákonech. Dovolte abych to uvedl na pravou míru - našim západním hodnotám dalo totiž základ Římské právo a ne nějaká pohádková knížka zvaná Bible svatá

kulturní dějiny (2) náhrobky (2) pohřbívání (2) starověké národy (2) středověk (2) Blízký východ (1) Etruskové (1) Féničané (1) Levanta (1 Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících.Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům.

Podzemní nekropole vytesaná do skály je jakousi moderní variací na tisíce let starou tradici pohřbívání mrtvých v katakombách, kterou praktikovali například antičtí Římané, Féničané nebo Etruskové. Vrchní část planety už je plná a prostor není natahovací An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon z riecneho bahna vyrabali nepalene tehly, ktore vysusili na slnku pouzivali ich na vsetky budovy: od chlievov po palace hoci sa skoro rozpadali nevadilo, lebo sa mohlo znova lahko postavit EGYPSKY PRAVEK megalitické stavby: kromlech v Nabtě - kruh o průměru 4m, největší kameny sever-jih, nejstarší kalendář na světě, africký stonehenge PREDDYNASTICKE OBDOBIE Hrobka Štír

Od 1. června obnoveno zasílání upomínek a platba za objednávky z katalogu. V ústřední knihovně vracejte, prosím, přednostně v samoobslužném automatu ve foyer kniha: 400 Kč: Česká pošta (doporučená zásilka) 129 Kč: Zásilkovna 65 Kč: osobní předání - Čejkovice (Hodonín) 0 K pohřbívání a posmrtný život, uvede příklady archeologických kultur na našem území. Pravěk D ělení pravěku a typy lidí Etruskové Římská republika Ovládnutí Itálie, punské války Krize římské republiky, Spartakovo povstání První triumvirát Caesa Castel del Monte, Itálie - informace, zajímavosti o pohřbívání mrtvol na bambusové židle v jeskyni, historie, aktuální stav sociální vybavenosti. Napsal MUDr. Zbyněk Mlčoch dne 14. kvě 2017. V kategorii Zajímavosti o městech, vesnicích a místech Itáli

ANTIKA - Etruskové: život, náboženství, uměn

Pohřbívání ve starověkém Egyptě: vývoj funerální architektury, Mgr. Martina Bardoňová, přednáška (WD, ČB) Nejen Tutanchamon: čtyři tisíce let vývoje egyptského umění, Mgr. Hana Benešovská, přednáška (WD, ČB) Poznej sám sebe: člověk jako objekt umění ve starém Řecku, Mgr. Lenka Vacinová, přednáška (WD, ČB Průvodce světem náboženství a příbuzných humanitních oborů: Bible, filozofie, islám, judaismus, křesťanství, religionistika, teologie a další 21. Etruskové - tajemný národ? DUBEN 22. Jak si žili Římané - řecký dům, kuchyně a móda 23. Římské náboženství - byli císařové také bozi? 24. Římská armáda - život legionáře 24 a) Hannibal a punské války - báli se Římané slonů? 25. Spartakus a gladiátorské hry - jak dokázali otroci porazit legie

N11 Náboženství v antickém Řím

Digitální repozitář Výsledky hledání. Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:burial custom Start studying DKV - Řím a Křesťanská antika. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Zobrazeno 1 - 10 z 11 pro vyhledávání: 'sebrané spisy'. Řazen

dějepis.co

19. Na severu byli sousedy Latinů Etruskové. Jazyk jejich dochován v četných nápisích 1 — rozsáhlejší text zachován na obalu mumie záhřebské —, jsou však dosud památky tyto skoro úplně nesrozumitelný a jejich jazyk nám tudíž neznám. Proto nelze jazyk ten blíže charakterisovati, nelze ani nic be Největší význam ale měla takzvaná únětická kultura datovaná do let 1.800 - 1.500 let př.Kr. - pro tuto kulturu je charakteristický zvláštní typ keramiky. Lidé potírali keramické nádoby tuhou, takže potom působily dojmem, že jsou vyrobené z kovu. Dále je pro tuto kulturu typické kosterní pohřbívání Etruskové po smrti také vstupovali do podsvětí dveřmi/bránou. Očekávala je tam bohyně Vanth s pochodní v ruce. Mrtví byli a jsou pohřbívání často s vírou v posmrtný život, vzkříšení. Mrtví byli a jsou spalováni na hranicích nebo byli ponecháni napospas dravcům např. ve věži mlčení. To mimo jiné. Na konci kodifikace stály předpisy omezující přepych při pohřbívání, normy, stanovící šířku cest, na začátku jedenácté tabule potom známý zákaz sňatků mezi plebeji a patricii. Později ji Etruskové vyvýšili až k absolutismu, který Římané nesnesli a etruskou dynastii svrhli.. Po celé Evropě převládající ritus žárového pohřbívání, který dal pozdní době bronzové jméno, měl zřejmě také zabránit černomagickým praktikám s mrtvým tělem. a jistě ale převzali ho také Etruskové a jiní občané Itálie a později i naši Keltové

Etruské umění ARTMUSEUM

pohřbívání podle vzoru Ježíše Krista. měla svou historii, př. n. l. tam byli Etruskové, osídlená již od 2. stol. př. nl. středomořský přístav za Augusta. město bazilik a mozaik, které vznikly zásluhou Galy Placidie - základy román.slohu. Gala Placidie Antika Řím Řím vznikl v době vzestupu moci sousedních Etrusků. Název Roma je snad podle etruského rodu Ruma. V roce 509 př. n. l., kdy byla zřízena římská republika, byli Etruskové vyhnáni Tyto Etruskové vzal koncept město mrtvých doslova. Typický hrob na pohřebiště v Banditaccia Cerveteri sestává z tumulus, který zahrnuje jednu nebo více skalní řezaný podzemní hroby. Tyto hroby měly několik komor a byl bohatě zdobený jako současných domů. Uspořádání tumuli v mřížce ulic dal vzhled podobný městům živých Keltové, Germáni, Etruskové, Thrákové. Starší doba železná se nazývá halštatská podle nejznámějšího naleziště. Prohlubuje se společenská rozvrstvenost - kromě velmožů (= vládců) se vytváří vrstva bojovníků vyzbrojených železnými zbraněmi → rozdíl v pohřbívání - bohaté kostrové hroby × prosté. Pohřbívání mrtvých Zdobení všeho 3. Mladší paleolit (40 000 - 10 000 BC) - Homo sapiens sapiens + Etruskové a Řekové znají železo a) Starší D. Ž. - Halstadt - halštat (750 - 400 BC) Zemědělství pokrývá potřeby obyvatelstva.

Villanovan kultury (c. 900-700 př.nl), považovaný za nejranější fázi Etruskové, byl nejdříve Iron Age kultury střední Itálie a severní Itálii.Přímo navazovalo na proto-villanovanskou kulturu doby bronzové, která se rozdělovala od urnfieldské kultury ve střední Evropě.Toto ustoupilo v 7. století před naším letopočtem stále více orientující kultuře ovlivněné. Tak, nejsem genetik, ale podle chromozomu Y se toho dá poznat dost. Existují určité markery, soubory znaků, charakteristické pro určité skupiny obyvatel, pro určité geografické oblasti. Pro staré Římany je zřejmě problém nedostatek genetického materiálu s ohledem na způsob pohřbívání, ale jistě se to vědcům podařilo Pohřbívání do šachtových hrobů (16. stol. př. n. l., zde zlaté nádoby a šperky, zdobené zbraně, posmrtné masky). V 15. stol. př. Kr. se rozšířilo pohřbívání do kupolvých hrobek. Etruskové. Náboženství - vše s ním úzce spojeno, důležitá úloha. Vůli bohů věštili z letu ptáků, z vnitřností.

 • Jake panske plavky.
 • Folikulitida diskuze.
 • Nepečený dýňový koláč.
 • Co jsou slovesa.
 • Delete macbook.
 • Španělská slovíčka na dovolenou.
 • Předvolání na finanční úřad.
 • § 169 stavebního zákona.
 • Kojenecký second hand.
 • Flyboarding hradec králové.
 • Louskáček a čtyři říše obsazení.
 • Řidičský průkaz od 15 let cena.
 • Ekologie angličtina.
 • Koláč zo salka.
 • C63 amg konfigurator.
 • Zigybot artur.
 • Vimperk eu.
 • Akce pardubice.
 • Teenage mutant ninja turtles 2014.
 • Klasická žárovka.
 • Filofax 2020.
 • Florence colgate wikipedia.
 • Kvantovací krok.
 • Strojírenství anglicky.
 • Antiphlog achilovka.
 • Fen dyson professional.
 • Mlejnice zatecka.
 • Cipal recept.
 • Fiesta hemingway pdf.
 • Vysoká škola sociálních studií praha.
 • Proplachnuti vejcovodu.
 • Lom dukla.
 • Volejbal plzeň cz.
 • Myš s pruhem na zádech.
 • Zazrak na vlasy.
 • Kabal mortal kombat wikipedia.
 • Raf 68 squadron.
 • Bojovník warrior.
 • Permanentní make up plzeň matoušková.
 • Obnovení historie google chrome android.
 • Jasno.