Home

Deskriptivní geometrie stopníky

DUMY.CZ Materiál Deskriptivní geometrie - stopníky přímk

 1. přímky, stopníky, deskriptivní geometrie: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E
 2. DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Auto ři: Martin Hlavá č, Michal K řen SPŠ, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradišt ě, 3. ro čník Konzultanti práce: Ing. Blanka Pospíšilová Ing. Bohumír Brhel (SPŠ, Uherské Hradišt ě) Uherské Hradišt ě, 2006 Zlínský kra
 3. gymnázium » Doplňující vzdělávací obory » Deskriptivní geometrie » Mongeovo promítán MP stopníky.ppt: Prezentace: Prezentace Microsoft Powerpoint: 1,56 MB: Přidat komentář.
 4. Deskriptivní geometrie 2.52 download - Výukový program deskriptivní geometrie Tato učební pomůcka je určena nejen školám, na nichž se tento předmě
Výukový program deskriptivní geometrie - popis

Pravoúhlé promítání - stopníky, průměty rovin, vzájemná poloha rovin, hlavní přímky, vzájemná poloha geometrických útvarů, spádové přímky, odchylka roviny od průmětny, 2005-2015 Výukový program deskriptivní geometrie. Základy deskriptivní geometrie Author: Vackova, Petra Created Date: 10/23/2017 9:09:30 AM.

St řední škola stavební Jihlava Deskriptivní geometrie 1 08. Bod na přímce, stopníky a odchylky přímky Digitální u čební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republik Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní geometrie, v rámci semináře z deskriptivní geometrie. Příklady jsou řazeny náhodně, bez vzájemné souvislosti, protože se jedná víceméně o komplexní příklady, není toho ani třeba. Pro jejich rozlišení je v obsahu vždy připojen v závorce komentář, c Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus 2010 (na stránkách nakladatelství) Drs L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus (na stránkách nakladatelství) Musálková B.: Deskriptivní geometrie pro SPŠ stavební, Sobotáles; Urban A. : Deskriptivní geometrie konstruktivní (deskriptivní)geometrie Ahoj, omlouvám se pokud to sem nepatří, bohužel však neznám forum, co by se tím zabývalo a tato stránka mi uz párkrát pomohla a jsou tady chytří lidé a já bych potřeboval poradit Prezentace je určena pro podporu výuky deskriptivní geometrie na středních školách. Je v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Vytvořeno v rámci projektu Nová cesta za poznáním, reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evroého sociálního fondu a rozpočtu České republiky

Deskriptivní geometrie, Mongeovo promítání, GeoGebra, učebnice on-line. 2. Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie TITLE: Interactive Descriptive Geometry Coursebook SUMMARY: An aim of this diploma thesis is to create interactive descriptive geometry coursebook Deskriptivní geometrie, kuželosečky . Úlohy z deskriptivní geometrie vznikaly po tematických celcích, takže úlohy procvičující jedno téma jsou seřazené za sebou a není je třeba podrobněji komentovat. Stopníky přímky : 4030-4039: Přímka v rovině, která není promítací. Výukový program deskriptivní geometrie. Učební pomůcku pro výuku deskriptivní geometrie jsme se rozhodli vytvořit kvůli nedostatku kvalitních pomůcek do tohoto předmětu. Je určena nejen školám, na nichž se tento předmět vyučuje, ale také všem studentům, které toto téma zajímá Stručná anotace sady: Sada Deskriptivní geometrie 1 seznámí studenty s učivem 1. ročníku deskriptivní geometrie pro střední školy stavební - úvod do DG, axiómy, definice, věty, principy a základy pravoúhlého promítání, průměty bodů, přímek, rovin, zavedení třetí průmětny, sklápění, otáčení, kuželosečky, tělesa s podstavou v obecné rovině.

Stopník přímky - Digitální učební materiály RV

Vzhledem k tomu, že RVP GV obsahuje pouze vzdělávací obsah povinný pro všechny žáky, je nabídka dalších vzdělávacích oborů umístěna na portál. Vzdělávací obsah těchto oborů bude (stejně jako pilotní verze RVP GV) ještě upraven Promítání je pojmenováno po francouzském geometrovi Gaspardu Mongeovi (1746 - 1818), který je také považován za zakladatele novodobé deskriptivní geometrie..

Deskriptivní geometrie - ihned zdarma ke stažení - Stahuj

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Volitelný předmět BA091 ZÁKLADY DESKRITPIVNÍ GEOMETRIE Výuka předmětu bude zahájena ve třetím týdnu semestru v pondělí 5. října 2020 a bude ukončena 7. prosince 2020. Výuka bude probíhat vždy v pondělí od 18:00. Náplň předmětu je na fakultním intranetu Deskriptivní geometrie - sklápění deskriptivní geometrie, stopníky: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni

Výuka deskriptivní geometrie má úzké mezipředmětové vztahy k matematice, informatice a výpočetní technice a k estetické výchově. Žáci poznávají význam oboru ve stavitelství, architektuře a v jiných technických oborech, v oblasti průmyslového designu nebo v lékařské anatomii a uvědomují si, že znalosti a dovednosti. Vyřešené příklady: osy a axonometrický trojúhelník, souřadnice bodu, stopníky přímky (1), stopníky přímky (2). - sestrojení tělesa: jehlan a kužel (+ zobrazení kružnice; videozáznam ) Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání Garantující pracoviště: Katedra didaktiky matematiky Garant studijního programu: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. (MÚ UK) Doporučený průběh studia. Předměty povinné ke státní závěrečné zkoušce jsou vytištěny tučně, povinně volitelné předměty normálním písmem, doporučené volitelné předměty kurzívou Příklad: Určete vzdálenost v bodu A od přímky p=KL; A[2;3;3], K[-4;3;1], L[3;7;6]. zadání úlohy - bod A a přímka p=KL; pomocí hlavní přímky I. osnovy je bodem A vedena rovina σ kolmá k přímce p=KL; půdorys přímky p se kryje s půdorysem přímky r=PH, která leží v rovině σ; přímky p a r se protínají v bodě R, který je současně průsečíkem přímky p s. deskriptivní geometrie. společenské vědy. dějepis. Byli jsme. Ke stažení - dějepis. Bod, přímka, stopníky přímky, odchylka přímky od průmětny, skutečná velikost úsečky v Mongeově promítán í. b).

Maturitní okruhy z Deskriptivní geometrie Kótované promítání (KP) zobrazení bodu, přímky, roviny, hlavní a spádové přímky roviny vzájemná poloha přímek a rovin sklápění a otáčení roviny do průmětny, afinita přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce zobrazení mnohostěn Deskriptivní geometrie seznamuje studenty se způsoby zobrazování trojrozměrných útvarů na dvojrozměrnou nákresnu. Vyžaduje od studentů určitou míru prostorové stopníky přímky, odchylky přímky od průměten, bod na přímce, vzájemná poloha 2 přímek Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních. 2. vydání. Praha: SOBOTÁLES, 1998. 156 s. ISBN 80 -85920 -49 -2 . Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je : Josef. Vyuovací pedmt: Deskriptivní geometrie 1. Charakteristika vyu ovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vyuovací pedmt Deskriptivní geometrie vznikl z volitelných vzdlávacích aktivit RVP GV. Výuka se uskuteuje ve 3. a 4. roníku. Pro výuku je k dispozici odborná uebna 1 základy deskriptivní geometrie. 2 základní geometrické tvary prostoru: - bod - přímka 36 STOPNÍKY PŘÍMEK STOPNÍK PŘÍMKY je průsečík přímky s průmětnou Průsečík s 1π je 38 VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMEK Dvě přímky v prostoru mohou být vzájemně: Rovnoběžné.. Učební pomůcku pro výuku deskriptivní geometrie jsme.

Deskriptivní geometrie 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Deskriptivní geometrie 1 Pomocný učební text 1. část Světlana Tomiczková Plzeň - 2. října 2006- verze 2.0 Předmluva Tento pomocný text vznikl pro potřeby předmětu Deskriptivní geometrie I. Některé části jsou shodné s kapitolami ve skriptech pro strojní fakultu. Úvod do deskriptivní geometrie Tematický plán Veronika Bartoňková 6.A, 6.B, 8.A- 2 hodiny týdně, celkem 64 hodin školní rok 2013/2014 1. Úvod 1.1 Základy stereometrie - vzájemná poloha bodů, přímek a rovin 1.2 Způsoby zobrazení prostorových útvarů do rovin Deskriptivní geometrie - prvák Chtěl bych se zeptat, jestli je velký problém, když propadám v pololetí v prváku na stavebce z deskriptivní geometrie. Jde totiž o to, že jsme na to chytli nejhorší učitelku na škole a popravdě to vůbec neumí vysvětlit Úvod do deskriptivní geometrie Tematický plán Veronika Bartoňková 6.A, 6.B,7.A, 7B, 8.B- 2 hodiny týdně, celkem 64 hodin školní rok 2017/2018 1. Úvod 1.1 Základy stereometrie - vzájemná poloha bodů, přímek a rovin 1.2 Způsoby zobrazení prostorových útvarů do rovin Skripta Deskriptivní geometrie 1 - pracovní verze skript (pdf 2.05 MB) a další výukové materiály - Světlana Tomiczková Elektronická skripta DG - výukové materiály- MP, Ax, Kos., LP - ČVUT, stavební fakulta, ústav nosných konstrukcí (různí autoři)

Maturitní témata z deskriptivní geometrie 1. Zobrazení hranolu (MP); elipsa. konstrukce hranolu z daných prvků definice, konstrukce elipsy z daných prvků, řídicí a vrcholová kružnice, sdružené průměry, Rytzov Deskriptivní geometrie se věnuje zkoumání geometrických vztahů trojrozměrných objektů prostřednictvím jejich dvojrozměrného znázornění. Její studium nám tak zprostředkovává poznání a pochopení stereometrických vztahů, učí nás, jak správně interpretovat dvojrozměrné pohledy na tyto vztahy a také významně kultivuje naši schopnost prostorové vztahy graficky.

Výukový program deskriptivní geometrie - popi

Deskriptivní geometrie I. Úvod - způsob učení a význam DG 3 1 Způsoby zobrazení - princip promítání 3 1.1 Souřadnicové systémy pravoúhlého promítání 4 2 Mongeovo promítání 5 2.1 Zobrazení bodu 5 2.2 Zobrazení přímky 6 2.3 Stopníky přímky 8 2.4 Vzájemná poloha přímek 9 2.5 Skutečná velikost úsečky 1 J.Korch, K.Mészárosová, B. Musálková: Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních. Pracovní sešit příkladů: Eva Maňásková: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie Povinně: Stažený a vytištěný soubor úloh na Mongeovo promítání z těchto stráne Vyšetři stopníky přímek procházející jednotlivými body. Stopníky přímek leží na stopách roviny. Tom. Datum vložení: 2008-11-29. Ahoj potřeboval bych pomoc s úkolem mam sestrojit rovinu pomocí tří bodů v prostoru a nevim ako pls může te mi poradit diky . 2005-2015 Výukový program deskriptivní geometrie.

Deskriptivní geometrie

Z jeho přednášek o stavbě pevností se rozvinula jako zvláštní odvětví geometrie deskriptivní geometrie, tu nejprve vyučoval deset let jako tajnou vědu na vojenské škole a teprve v roce 1795 mohla vyjít první učebnice. Jeho práce obsahují již zárodek budoucí projektivní geometrie a ovlivnily vývoj analytické a. Část deskriptivní geometrie v sobě obsahuje následující oddíly: -základy deskriptivní geometrie (kde můžeme nalézt kapitoly jako Mongeovo promítání, Zobrazení bodů a přímek, Stopníky přímek, Zobrazení rovin, Otáčení geometrických útvarů, Osová afinita, Rovinné řezy těles, Kuželosečky); -sítě těles Předmět: Deskriptivní geometrie MATURITNÍ TÉMATA PRO NEPOVINNOU ÚSTNÍ ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ Přímka v Mongeově promítání (zobrazení, stopníky, body na přímce, sklopení přímky, odchylky přímky od průměten, zvláštní poloha přímky vůči průmětnám) 7. Vzájemná poloha přímek v Mongeově. Deskriptivní geometrie. Základy pravoúhlého promítání. Účastníci. Souřadnicová soustava, průměty bodů. Skutečná velikost úsečky. Skutečná velikost úsečky2. Průměty přímky, body na přímce. Stopníky přímky . Odchylka přímky od průmětny. Odchylka přímky od průmětny2. Průměty roviny. Určení roviny. semináře deskriptivní geometrie na Gymnáziu Christiana Dopplera. Cílem tohoto semináře je především příprava na studium na technické vysoké škole. Všechny příklady, pokud není řečeno jinak, jsou navrženy k řešení na papíru velikosti A4 na výšku. Soustava souřadnic je vždy pravotočivá

zápo čtová úloha z předm ětu Grafický software ve výuce deskriptivní geometrie Zadání: Ur čete odchylku rovin δ zadaných stopami. α (-8;12;7), β (-1,5;-3;4,5) Řešení: Odchylka dvou rovin je definována jako odchylka jejich pr ůse čnic s rovinou, která je k ob ěma rovinám kolmá Maturitní témata z deskriptivní geometrie 1. Zobrazení hranolu (MP); elipsa. konstrukce hranolu z daných prvků definice, konstrukce elipsy z daných prvků, řídicí a vrcholová kružnice, sdružené průměry, Rytzova konstrukce 2. Zobrazení jehlanu (MP); tečna elipsy. konstrukce jehlanu z daných prvk Základy deskriptivní geometrie. 6 · Zobrazení bodů, přímek - stopníky přímek ·.

Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji ZÁPOČTOVÝ TEST 1; DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE II varianta A 1. V daném kosoúhlém promítání (q = 1) sestrojte kosoúhlý a první kosoúhlý průmět průsečnice r rovin α = (-1; 0,5; ∞), β = (5,5; 3,5; 3,5). Dále vyznačte stopníky přímky r. 2. V kosoúhlém promítání (ω=330°; q= 1 2) zobrazte kosoúhlý průmět kolmého. OKRUHY TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Jedná se o definitivní seznam. Každý okruh bude postupně rozšířen seznamem klíčových slov. Pořadí okruhů a jejich názvy nemusí být ve shodě s číslováním a názvy maturitních otázek

Deskriptivní geometrie I - FA ČVU

DOPORUČENÁ LITERATURA: KARGEROVÁ, M.: Deskriptivní geometrie pro technické školy. Ostrava, Montanex, 1997. PŘÍVRATSKÁ J.: Geometrie pro techniky - modul 0 Maturitní téma: Konstrukční úlohy středoškolské deskriptivní geometrie Zobrazení bodu, přímky v Mongeově promítání (MP) a kolmé axonometrii (KA) Stopníky přímky, speciální polohy přímky vzhledem k průmětnám 2. Skutečná velikost úsečky v MP Sklápění úsečky 3. Zobrazení dvojic přímek v MP a K Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít; Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ; Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímaj Příklad: Sestrojte stopníky přímky. a) b) 3/3 Seznam použité literatury • ŠVERCL, J., LEINVEBER J. a kol.: Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-162-X. Title: Microsoft Word - VY_32_INOVACE_F-17-10.docx Author:. 4. V dané pravoúhlé axonometrii sestrojte kružnici k (S; 3 cm) ležící v rovině φ. 5. V dané pravoúhlé axonometrii vyznačte stopníky přímky p včetně jejich prvních, druhých a tře- tích axonometrických průmětů

Deskriptivní geometrie 0A5 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Veronika Roušarová. Zaměření: Učivo jednoho roku výuky deskriptivní geometrie na střední škole v 3D. OS a HW nároky: MS Windows 95/98/2000/XP Autor a rok vzniku: Michal Křen, Martin Hlaváč, 2006 Licence: freeware Velikost: 4 MB Jazyk: česky . Učební pomůcku pro výuku deskriptivní geometrie se autoři rozhodli vytvořit kvůli nedostatku kvalitních pomůcek do tohoto předmětu

Matematické Fórum / konstruktivní (deskriptivní)geometrie

Průměty přímky, body na přímce Autor: Mgr. Lenka Doušová EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0154 * Tematický okruh Základy pravoúhlého promítání na dvě k sobě kolmé průmětny Anotace Studenti 3. ročníku, obor Technické lyceum, předmět Deskriptivní geometrie, Seznámení s možnostmi zobrazení přímky v pravoúhlém promítání URBAN, A.: Deskriptivní geometrie II, SNTL, Praha, 1982. FABIÁNOVÁ, H.: Konstruktivní geometrie. Ediční středisko VŠST, Liberec 1992. ISBN 80-7083-086-7 Doporučená literatura: POMYKALOVÁ, E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy. Prometheus, Praha, 2010. Stopníky přímky Průsečík přímky s průmětnou se nazývá. Základní pojmy. Perspektiva je dána distancí d, horizontem h, výškou oka v, H∈h.V lineární perspektivě promítáme ze středu oka O na průčelnou rovinu ∨ (perspektivní průmětnu), a zobrazovaný objekt stojí na vodorovné rovině π obvykle za průmětnou v, což znamená v opačném poloprostoru jí tvořeném než oko O Základní pojmy, se kterými se budeme setkávat v.

Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie, I. ročník distančního studia FAST 3. (poslední) test ze 2. semestru 1999/2000. Šroubové plochy § Nyní máme u různoběžek g a t oba půdorysné stopníky (případně nárysné stopníky bychom řešili podle základních úloh Monge projekce) Deskriptivní geometrie. Charakteristika vyučovacího předmětu. stopníky přímky, stopy roviny, hlavní a spádové přímky roviny. vzájemná poloha bodů, přímek a rovin, kolmost přímky a roviny, vzdálenost bodu od roviny a od přímky, otáčení roviny do průmětny Deskriptivní geometrie využívá stejně jako matematika jednotné značení napříč mnoha jazyky. Jejímu jazyku se naučíme porozumět velmi snadno. Stopníky (půdorys půdorysného a nárys nárysného stopníku) při sklápění zůstávají na místě. Body s kladnými kótami (viz. úvod této kapitoly) sklápíme do. DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Zákonné podmínky: celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání Stopníky přímky, speciální polohy přímky vzhledem k průmětnám 2. Skutečná velikost úsečky v MP Sklápění úsečk

Deskriptivní geometrie, kuželosečky - geometry

Přímka a stopníky přímky Odchylka přímky od půdorysny Vzájemná poloha dvou přímek DG - Kótované promítání - úvod Úsečka, skutečná velikost úsečky Rovina - stopy roviny Odchylka roviny od průmětny Vzájemná poloha dvou rovin Deskriptivní geometrie Gymnázium Jiřího Gutha - Jarkovskéh Maturitní témata z deskriptivní geometrie, 2006/7. 1. Elipsa - definice, konstrukce, charakteristický trojúhelník Rovina totožnosti v MP, afinita mezi průměty. 2. Trojúhelníková konstrukce elipsy, proužková konstrukce elipsy Axonometrie: přímka, 4 stopníky MP: průnik dvou trojúhelníků.

Výukový program deskriptivní geometrie - úvo

- určí skutečnou velikost úsečky, stopníky přímky a odchylky přímky od průměten - rozlišuje speciální polohy přímky. Tematické okruhy a hodnotící kritéria DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 7. Mongeovo promítání - zobrazení roviny 6. Sestrojt:e axonometrický prinnët a ptidorys libovolné pi-ímky c, která je rovnobü,ná s púdorysnou, a uröete její stopníky (poku . Geometrie/Promítání - Wikiknih . Kosoúhlé promítání - rovnoběžné promítání na průmětnu, která je ztotožněna s jednou ze souřadnicových rovin π (půdorysna), ν (nárysna), μ.

Třeba deskriptivní geometrie nebo matematika, to byly největší překážky právě pro gymnasiasty. Já jsem byl absolventem 1.SPŠE v Ječné ul. č, 30, v r. 1957, třída R4D a 1965 jsem slavně promoval ve Vladislavském sále na inženýra Na připojeném obrázku jsou sestrojeny půdorysné stopníky přímek a ; b , nárysný a bokorysný stopník stačí pak jen jeden. Je-li rovina určena třemi svými body, vezmeme libovolné dvě strany takto daného trojúhelníka a aplikujeme předchozí konstrukci. Matematika a Deskriptivní geometrie. Více . 1. část. Více. Deskriptivní geometrie Ročník 4. ročník Rozvíjené klíčové kompetence Stopníky přímek ležících v obou rovinách mají své stopníky na stopě. Pokud jsou spádová měřítka rovnoběžná, ale nejsou stejné intervaly, nemají roviny stejný spád a tedy ani odchylku od průmětny A ) Deskriptivní geometrie - volitelný dvouletý seminář v V. a VI. (nahoru) Výuka DG probíhá dva roky v V. a VI. Jako volitelý seminář s hodinovou dotací dvě hodiny týdně. Absolvent získá předepsané základní vědomosti z deskriptivní geometrie. Očekávané výstup měrná tělesa zaznamenat. Těmito metodami se zabývá deskriptivní geometrie. Právě řešení tohoto problému mě zaujalo, a jelikoţ jsem se s deskriptivní geome-trií setkal jiţ na střední škole, kde mě velmi oslovila, byla volba oblasti tvorby diplo-mové práce v celku zřejmá. Otázkou však bylo co a hlavně jak promítat je nejjednodušší použít stopníky přímky, protože ty leží na příslušných stopách roviny - půdorysný stopník na půdorysné stopě, nárysný stopník na nárysné stopě. • ŠVERCL, J., LEINVEBER J. a kol.: Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-162-X. Title.

 • Hermes paris.
 • Mzitky pred ocima a motani hlavy.
 • Alotropické modifikace síry.
 • Zamkni telefon.
 • Kuchynské elektrospotrebiče sety.
 • Historický obchod.
 • Studium výchovný poradce liberec.
 • Encyklopedie draků.
 • Sv. julie.
 • Jak nahrát film do ps3.
 • Tabák listy prodej.
 • Tampon printing.
 • Weigela candida.
 • Vedoucí školní jídelny platová třída.
 • Akordeon delicia junior.
 • Bazar kočárků jihlava.
 • Starožitnosti ostrava poruba.
 • Soju drink.
 • Odyssea pyšná princezna.
 • Svalová fascie.
 • Nemocnice na kraji města po dvaceti letech online.
 • Být out.
 • Adobe flash player opera download.
 • Galasport klika.
 • Gopay z.
 • Houston rockets legends.
 • Parkování praha.
 • Antilopa potrava.
 • Masiv dub.
 • Česká pošta mobilní operátor.
 • Scott adkins 2019.
 • Druhy internetové komunikace.
 • Man area network.
 • Bambule ostrava.
 • Postní jídla.
 • Neretva.
 • Životnost okálu.
 • Obkladový kámen do koupelny.
 • Španělská slovíčka na dovolenou.
 • Parkování praha.
 • Černé jezero pověsti.